Arctic Paper SA w I kwartale 2010
19 maj 2010 10:29

Arctic Paper SA wypracował w I kwartale br. przychody w wysokości 479,4 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 12,7 mln zł, natomiast zysk netto 670 tys. zł. Pierwszy kwartał 2010 przyniósł duże zmiany w branży papierniczej. Większość czynników, które korzystnie wpływały na osiągane w poprzednim roku wyniki, odwróciła trendy, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach spółki. Arctic Paper podjął szereg działań, które w średnioterminowej perspektywie mają zminimalizować wpływ niekorzystnych czynników na działalność grupy, m.in. wprowadza podwyżki cen produktów oraz plany poprawy zyskowności w swoich fabrykach. 1 marca br. Grupa nabyła papiernię Grycksbo. Dzięki przejęciu jej moce produkcyjne wzrosły o blisko połowę, co ma duże znaczenie z uwagi na obserwowany obecnie wzrost popytu na papier. Integracja papierni Grycksbo ze strukturami Arctic Paper przebiega zgodnie z planem. Ceny podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji przez Arctic Paper, zwłaszcza celulozy, zdecydowanie wzrosły w I kwartale 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009. Czynnikiem, który w znacznym stopniu zdestabilizował równowagę popytu i podaży na rynku celulozy, było trzęsienie ziemi w Chile, w którego wyniku zostały unieruchomione główne celulozownie. Ponadto ożywienie w gospodarce europejskiej zwiększyło zużycie energii, co miało odzwierciedlenie we wzroście ceny MWh w tych krajach, gdzie rynek jest w pełni zliberalizowany. Wolumen sprzedaży narastająco w I kwartale 2010 wyniósł 166 tys. ton w porównaniu do 144 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmiana ta stanowi wzrost o 22 tys. ton i odpowiednio 15,6 proc. Arctic Paper podjął szereg działań, zmierzających do minimalizacji wpływu niekorzystnych zmian rynkowych na wyniki grupy, w tym m. in.: wprowadzenie pierwszej (5%-8%) i drugiej (10%-12%) podwyżki cen papieru oraz kolejnych podwyżek cen przed końcem roku; wprowadzenie dodatkowych opłat dla produktów niestandardowych oraz usług; wprowadzenie zamówień z otwartą formułą cenową oraz z możliwością natychmiastowej korekty ceny w sytuacji wzrostu ceny celulozy; krótkoterminowe ograniczenie inwestycji do niezbędnego minimum; blokada nowych etatów do niezbędnego minimum. Grupa planuje również rozbudowę mocy energetycznych tak, by zwiększyć stopień niezależności energetycznej swoich fabryk w Szwecji i Niemczech i tym samym uniezależnić się od podwyżek cen energii. „Obok niekorzystnych dla naszej branży czynników obserwujemy też zjawiska pozytywne – do najważniejszych należy ożywienie popytu na papier w Europie. Zamierzamy wykorzystać możliwości z tym związane i utrzymać pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnych kwartałach” – powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper