Przetarg publiczny na nabycie akcji Rzeszowskich Zakładów Graficznych
21 lip 2010 11:04

Minister Skarbu Państwa zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w pisemnym przetargu publicznym na nabycie akcji spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Miłocinie. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność poligraficzna i wydawnicza. Przedmiotem przetargu jest 595 000 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 16,01% kapitału zakładowego spółki o wartości nominalnej 5,80 zł każda; 105 000 akcji zgodnie z przepisami zostało zarezerwowanych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników spółki. W przetargu mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne oraz podmioty występujące wspólnie. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 4,25 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godzinie 12.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12.30. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty otwarcia ofert. Kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane akcje. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Skarbu: www.msp.gov.pl Opracowano na podstawie www.msp.gov.pl