Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji BZGraf SA
27 gru 2010 10:31

Zaproszenie takie ukazało się 17 grudnia na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa oraz – tego samego dnia – w formie ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”. Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 667 250 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Białostockie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2. Na dzień niniejszego ogłoszenia 100 proc. akcji spółki jest własnością Skarbu Państwa. 117 750 akcji stanowiących 15 proc. kapitału zakładowego spółki zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy zostanie nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników spółki. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji spółki nienabytych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 25 stycznia 2011 roku o godzinie 12.00. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.msp.gov.pl Oprac. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>