Introma na sprzedaż
5 mar 2012 10:07

Minister Skarbu Państwa zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na nabycie udziałów spółki Fabryka Maszyn Introligatorskich INTROMA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż maszyn oraz urządzeń introligatorskich. Przedmiotem przetargu jest 1700 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki. Minimalna cena sprzedaży za jeden udział wynosi 2.125,00 złotych, co stanowi 3.612.500,00 złotych za wszystkie zbywane udziały. Zbywca oczekuje zapewnienia minimalnych zobowiązań inwestycyjnych oraz zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników. Termin składania ofert nabycia udziałów spółki, upływa w dniu 02.04.2012 r. o godzinie 14.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 14.30 w siedzibie zbywcy, V piętro, sala nr 505. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały. O wynikach przetargu oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie. Zbywca bez podania przyczyn może: zamknąć przetarg bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych ofert lub przedłużyć termin do składania ofert. Opracowano na podstawie msp.gov.pl  

error: Kopiowanie zabronione!
cript>