Kto kupi Wojskową Drukarnię w Łodzi?
27 mar 2012 09:36

Minister Skarbu Państwa zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na nabycie udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o., ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: działalność wydawnicza, działalność poligraficzna oraz sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych. Przedmiotem przetargu jest 11 900 udziałów, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. 100 proc. udziałów spółki jest własnością Skarbu Państwa. Uprawnionym pracownikom spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 proc. udziałów spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, tj. 2 100 udziałów. Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie udziałów nieobjętych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszego przetargu publicznego w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych udziałów. Minimalna cena sprzedaży za jeden udział wynosi 400,67 zł, co stanowi 4 767 973,00 zł za wszystkie zbywane udziały. Termin składania ofert nabycia udziałów spółki upływa w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godzinie 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zbywcy, V piętro, sala nr 505. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały. Opracowano na podstawie msp.gov.pl