Stać nas czy nie stać na wolne dni?
4 paź 2012 14:05

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku dni w sprawie odbioru dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny oznacza straty nie tylko dla przedsiębiorców, ale też dla budżetu państwa. Czy nas na to stać? W dniu 2 października br. Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) orzekł w sprawie o sygn. akt K 27/11, wszczętej z wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a dotyczącej zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy. W wyroku TK wskazywał na niezgodność art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (dalej: kp) z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP przejawiającą się w odmiennym traktowaniu pracowników polegającą na tym, że ilość dni wolnych od pracy zależna była od tego, który dzień tygodnia został przez pracodawcę ustalony jako dzień wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Przypomnieć należy, że art. 130 § 21 kp został zmieniony nowelą z dnia 24 września 2010 roku, tą samą, którą Święto Trzech Króli zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Powyższy wyrok, stanowiący sukces związków zawodowych, stanowi jednocześnie porażkę rządu, który wprowadzając Święto Trzech Króli, chciał ograniczyć ilość dni wolnych od pracy argumentując, iż Polski nie stać na dotychczasową ilość dni wolnych, szczególnie w dobie panującego kryzysu. Obecnie, na skutek ww. wyroku TK, począwszy od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, pracownicy oprócz dnia wolnego z okazji Święta Trzech Króli posiadać będą prawo do wybrania dnia wolnego za każde święto przypadające w dniu wolnym, innym niż niedziela. A zatem wbrew swojej intencji, rząd zafundował Polakom dodatkowy wolny dzień… Grzegorz Mura radca prawny

cript>