Grupa Arctic Paper po trzech kwartałach 2013 roku
14 lis 2013 13:24

Grupa Arctic Paper wypracowała po trzech kwartałach br. przychody w wysokości blisko 2,4 mld zł oraz wynik EBITDA sięgający 59,3 mln zł. Grupa odnotowała stratę na poziomie wyniku operacyjnego w wysokości 35,3 mln zł oraz stratę netto w wysokości 59,2 mln zł (wyniki bez uwzględnienia trwałej utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo). Na słabsze od osiągniętych w tym samym okresie 2012 roku wyniki finansowe wpłynęło przede wszystkim utrzymujące się osłabienie popytu na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie, przekładające się na spadek cen, jak również niekorzystne różnice kursowe, przede wszystkim silna pozycja SEK wobec EUR i USD. Wynik operacyjny po trzech kwartałach wyniósł: -101,9 mln zł, a wynik netto: -113,2 mln zł. Dokonany na dzień 30 czerwca 2013 r. odpis z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo w wysokości 66,6 mln zł, nie wpłynął na przepływy pieniężne Grupy. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku popyt na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie był niższy o 6,8 proc. Arctic Paper stracił tylko 4,2 proc. wolumenu sprzedaży, kontynuując tym samym zwiększanie swojego udziału w rynkach w całej Europe. W ciągu trzech kwartałów br. Grupa wypracowała przychody wyższe o 17,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Ze względu na nabycie Grupy Rottneros w grudniu 2012 r., przychody i koszty tej Grupy od 1 stycznia 2013 są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Arctic Paper. Przychody ze sprzedaży produktów Grupy Arctic Paper bez uwzględnienia przychodów Grupy Rottneros wyniosły w pierwszych trzech kwartałach br. 1,886 mld zł i były niższe od przychodów za analogiczny okres 2012 r. o 6,1 proc. Spadek ten był spowodowany zarówno zmniejszeniem ilości sprzedanego papieru, jak i spadkiem ceny jednostkowej wyrażonej w PLN. Wynik operacyjny wyniósł w 3. kwartale 2013 r. -7,0 mln zł, w porównaniu z 10,5 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. Głównym powodem takiego spadku były: niższy wolumen sprzedaży papieru (-58,9 mln zł), zmiany cen oraz negatywny wpływ różnic kursowych (-10,9 mln zł). Częściowo zostało to zrównoważone przez pozytywny wpływ kosztu własnego sprzedaży na poziomie +42,5 mln (spowodowanego głównie niższym wolumenem). Koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i inne wywarły razem pozytywny wpływ na poziomie +14,2 mln zł. Wpływ Rottneros na wynik operacyjny w analizowanym okresie był negatywny i wyniósł -4,4 mln zł. W 3. kwartale 2013 r. EBITDA Grupy Arctic Paper zanotowała istotny wzrost w porównaniu z 2. kwartałem br., głównie w związku z większym wolumenem sprzedaży i wyższą średnią ceną sprzedaży. W porównaniu z 3. kwartałem 2012 r. EBITDA była niższa o 18,3 mln zł, głównie na skutek niższego wolumenu sprzedaży papieru w ujęciu rok do roku (-8,79 proc.). Przychody ze sprzedaży papieru Grupy Arctic Paper, wypracowane przez papiernie Grupy (bez uwzględnienia Rottneros), w 3. kwartale br. wyniosły 598 mln zł, co stanowi wzrost o 4,3 proc. w porównaniu do 2. kwartału br. oraz spadek o 11,1 proc. w porównaniu do 3. kwartału 2012. Narastająco przychody za 2013 rok osiągnęły 1,8 mld zł i były niższe w porównaniu z ub.r. o 7,9 proc. W 3. kwartale br. Grupa Arctic Paper zanotowała spadek wolumenu sprzedaży w porównaniu do 3. kwartału 2012 o 8,87 proc. oraz spadek o 4,2 proc. narastająco rok do roku. Wolumen sprzedaży w 3. kwartale br. wyniósł 188 tys. ton, a w ciągu pierwszych 9 miesięcy br. 575 tys. ton. ”Trzeci kwartał tego roku oceniamy jako okres poprawy naszej sytuacji. Pomimo dalszych spadków na europejskim rynku papierów graficznych, spadek sprzedaży w Arctic Paper był niższy niż spadek całego rynku. Oznacza to, że kontynuujemy wzrost naszych udziałów rynkowych. W drugim półroczu tego roku wdrożyliśmy plan naprawczy i widzimy już jego pierwsze pozytywne efekty. Istotnej poprawy w tym zakresie oczekujemy w 2014 roku. Spodziewamy się, że otoczenie rynkowe w najbliższym okresie pozostanie trudne. Pomimo tego już w ciągu najbliższych miesięcy można oczekiwać korzystnych zmian i polepszenia rentowności Arctic Paper w porównaniu z sytuacją z pierwszej połowy tego roku” – powiedział Wolfgang Lübbert, prezes Arctic Paper SA.- Wychodząc naprzeciw zmianom rynkowym, intensywnie pracujemy nad rozwojem nowych produktów, aby zdynamizować sprzedaż pomimo słabej sytuacji popytowej na rynku. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy chcemy wprowadzić do oferty nowe produkty w trzech naszych papierniach. W październiku wprowadziliśmy już nowy asortyment produktowy, przeznaczony dla rynku opakowań, w naszej papierni Arctic Paper Grycksbo. Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Munkedals oraz Arctic Paper Mochenwangen zaoferują nowe produkty na początku 2014 roku.” Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>