Umowa o partnerstwie pomiędzy Stora Enso i Międzynarodową Organizacją Pracy
4 maj 2015 10:28

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO) i Stora Enso poinformowały o nawiązaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ma ono wzmocnić działania skandynawskiego koncernu w zakresie polityki zapewniającej właściwe warunki pracy. Porozumienie uwzględnia zarówno aspekty globalne, jak i lokalne, dotyczące konkretnych obszarów działalności Stora Enso. Pierwszy z nich koncentruje się na dostosowaniu działań i praktyk do międzynarodowych standardów pracy, a także zwiększaniu świadomości firmy na temat zatrudniania dzieci oraz innych praw pracowniczych. Drugi, lokalny aspekt wiąże się z promowaniem właściwej polityki pracowniczej i zwalczaniem pracy dzieci w firmach współpracujących w ramach łańcucha dostaw z zakładami produkcji opakowań Bulleh Shah Packaging w Pakistanie, których Stora Enso jest udziałowcem. „ILO z radością przystępuje do tego porozumienia, które stanowi ważny krok w poprawie warunków pracy oraz wyeliminowaniu praktyk związanych z zatrudnianiem dzieci w zakładach produkcyjnych w Pakistanie. Będziemy wspierać Stora Enso w jej wysiłkach zmierzających do respektowania fundamentalnych zasad pracowniczych w całym łańcuchu dostaw, w ramach którego spółka prowadzi działalność” – mówi Moussa Oumarou, dyrektor działu zarządzania i porozumień trójstronnych ILO. „Z punktu widzenia Stora Enso partnerstwo z ILO jest ważnym krokiem w usprawnieniu działań związanych z przestrzeganiem praw człowieka oraz praw pracy w naszych zakładach produkcyjnych oraz w całym łańcuchu dostaw – dodaje Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso. – Współpraca z ILO pomoże we wzbogaceniu naszej wiedzy na ten temat, budowie lokalnych społeczności oraz podejmowaniu odpowiednich działań wraz z naszymi lokalnymi udziałowcami i partnerami rządowymi”. Globalny aspekt świeżo nawiązanej współpracy obejmuje m.in. zaoferowanie przez ILO technicznego wsparcia dla Stora Enso przy wdrażaniu praktyk i procesów zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczących zatrudniania osób nieletnich oraz przestrzegania pozostałych praw pracowniczych. W podejmowanych działaniach zostaną uwzględnione wnioski, jakie znalazły się w opublikowanym na początku br. raporcie Stora Enso na temat przestrzegania praw człowieka.. Jeżeli chodzi o działalność prowadzoną przez firmę w Pakistanie, umowa o partnerstwie uwzględnia m.in. wspólne planowanie realizowanej tam polityki przez przedstawicieli Stora Enso, Bulleh Shah Packaging oraz ILO, jak również pozostałych kluczowych akcjonariuszy tego przedsięwzięcia, szkolenie pracowników BSP, pilotażowe działania z myślą o lokalnej społeczności oraz wsparcie techniczne w zakresie przestrzegania praw pracy w całym łańcuchu dostaw. ILO jest afiliowaną przy ONZ organizacją zajmującą się problemami pracowniczymi, której podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków pracy dla osób obojga płci zapewniających wolność, równość, godność i bezpieczeństwo. Główne cele ILO to ochrona praw pracowników, polepszanie właściwych warunków do pracy, zwiększanie opieki socjalnej oraz wzmacnianie dialogu w kwestiach związanych z pracą i pracownikami. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>