Grupa Arctic Paper w I połowie 2015 roku
1 wrz 2015 10:05

Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Arctic Paper z działalności kontynuowanej w I połowie 2015 r. są lepsze w porównaniu z osiągniętymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niemniej, jak komentuje Wolfgang Lübbert, prezes zarządu Arctic Paper, „wyniki działalności na rynku papieru są dalekie od satysfakcjonujących”. Wynik EBITDA wyniósł 116,9 mln zł (wzrost o 14 proc. w stosunku do I połowy 2014 r.), zysk operacyjny przekroczył 62,8 mln zł (wzrost o 35,8 proc.), a zysk netto sięgnął 51,9 mln zł (wzrost o 114,6 proc.). Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ponad 1,459 mld zł i były wyższe o 1,6 proc. od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Powyższe rezultaty uwzględniają wkład spółki Rottneros (większościowe udziały Rottneros zostały przejęte przez Grupę Arctic Paper w 2013 r.), która odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros uzyskała w I połowie br. przychody ze sprzedaży na poziomie 1,077 mld zł, czyli o ponad 1,7 proc., wyższe niż w I połowie roku 2014. Wynik EBITDA wyniósł blisko 26,2 mln zł (spadek o 59,5 proc.). Spółka zanotowała stratę operacyjną w wysokości 12,3 mln zł oraz stratę netto na poziomie blisko 2,5 mln zł. „Wyniki naszej działalności na rynku papieru w I połowie 2015 r. są dalekie od satysfakcjonujących. Wyzwania, przed którymi staliśmy w I kwartale 2015 r., nie tylko nie osłabły, ale wręcz nasiliły się. Rynek wysokogatunkowego papieru graficznego nadal daleki jest od ożywienia. Utrzymuje się silny negatywny wpływ wysokiego kursu dolara oraz generalnie skomplikowana sytuacja rynkowa. Grupa Arctic Paper odpowiada na te trudności wprowadzając w życie Program Poprawy Rentowności 2015/2016, mający na celu zmniejszenie kosztów o ok. 50 mln rocznie. Zakłada on rozstrzygające posunięcia dotyczące fabryki Arctic Paper w Mochenwagen – ewentualne wstrzymanie produkcji lub sprzedaż zakładu” - komentuje Wolfgang Lübbert. Na wyniki Grupy w segmencie papieru negatywnie rzutował wzrost kosztów zakupu celulozy wyrażonych w złotych o 18,5 proc. w ujęciu rok do roku (o 2,1 proc. w porównaniu z I kw. 2015 r.). Było to głównie związane z niekorzystną relacją kursu euro do dolara. Ponadto, z powodu przeprowadzanych inwestycji, przez 10 dni wstrzymana była produkcja w papierni Arctic Paper w Kostrzynie. Spowodowało to spadek wolumenu produkcji o 4300 ton, co miało wpływ na wyniki w omawianym okresie. Na koniec I połowy 2015 r. utrzymana została rezerwa w wysokości 14,2 mln zł (z rezerwy w wysokości 15,3 mln utworzonej w I kwartale), w związku z przewidywanym brakiem spłaty należności handlowych na rzecz fabryk Arctic Paper ze strony spółek PaperlinX UK, w których wszczęto procedury naprawcze. Utrzymanie w tym czasie udziału w rynku brytyjskim, jak również krótki czas, w którym sytuacja Arctic Paper na rynku brytyjskim się polepszyła są nieznacznym, choć istotnym potwierdzeniem atrakcyjności produktów Arctic Paper oraz skuteczności działu sprzedaży. Na koniec I połowy br. średnie ceny papierów wysokogatunkowych w Europie w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. były wyższe o 2,6 proc. dla niepowlekanych papierów bezdrzewnych i niższe o 1,7 proc. w przypadku papierów powlekanych bezdrzewnych. Z kolei w porównaniu z I kwartałem 2015 r. ceny te - odpowiednio – wzrosły o 2,6 proc. dla niepowlekanego papieru bezdrzewnego oraz spadły o 2,8 proc. dla powlekanego papieru bezdrzewnego (dane na podstawie RISI). Na dobre wyniki Rottneros, poza mocnym kursem dolara, wpływ miały również zdecydowane działania wewnętrzne. Plan działania Focus 15 skutkuje zarówno wzrostem produktywności, jak i wzrostem zysków i obecnie zostaje przekształcony w nowy program – Action 500. „Na trudnym rynku reagujemy cierpliwością, wytrwałością i szybkością działania, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Większościowy udział w Rottneros jest naszym atutem, który pozwala konsekwentnie działać na rzecz wzmocnienia elastyczności, mobilności i stabilności Arctic Paper, czego istotnym elementem są podjęte kroki związane z papiernią Arctic Paper w Mochenwagen” – podsumowuje Wolfgang Lübbert. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>