Grupa Arctic Paper w III kwartale 2015 r.
13 lis 2015 09:49

Na wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Arctic Paper z działalności kontynuowanej w III kwartale 2015 r. wpływ miała nadal trudna sytuacja rynkowa. W rezultacie wynik EBITDA wyniósł 70,5 mln zł (spadek o 19,2 proc. w stosunku do III kwartału 2014 r.), zysk operacyjny przekroczył 43 mln zł (mniej o 27,2 proc. w ujęciu rok do roku), a zysk netto osiągnął poziom 22,7 mln zł (spadek o 43,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.). Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły ponad 730,7 mld zł, czyli utrzymały się na poziomie zbliżonym do osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. EBITDA i zysk operacyjny były w III kwartale znacząco wyższe od wypracowanych w II kwartale br.: wynik EBITDA wzrósł o 81,1 proc., a zysk operacyjny aż o 262,7 proc. Przychody ze sprzedaży były wyższe o 6,2 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. Zysk netto z działalności kontynuowanej był w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. o 16,3 proc. wyższy od osiągniętego w tym samym okresie 2014 r. EBITDA zmniejszyła się o 1,3 proc., a zysk operacyjny nieznacznie wzrósł (o 0,5 proc.). Przychody ze sprzedaży były wyższe o 1,2 proc. w porównaniu z osiągniętymi w trzech kwartałach 2014 r. Powyższe rezultaty uwzględniają wkład spółki Rottneros AB (większościowe udziały Rottneros AB zostały przejęte przez Grupę Arctic Paper w 2013 r.), która w omawianym okresie odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros AB uzyskała w III kwartale br. przychody ze sprzedaży na poziomie 541,9 mln zł, czyli o 1,3 proc. wyższe niż w III kwartale 2014. Wynik EBITDA wyniósł nieco ponad 28 mln zł (spadek o 50,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.), a zysk operacyjny blisko 8,9 mln zł (mniej o 74,8 proc. w ujęciu rok do roku). Również w tym przypadku wypracowany w III kwartale br. wynik EBITDA i zysk operacyjny były znacznie lepsze od uzyskanych w II kwartale, gdy EBITDA wyniosła zaledwie 151 tys. zł i Grupa odnotowała stratę operacyjną w wysokości ponad 19,1 mln zł. “Pomimo niewielkich sygnałów poprawy, sytuacja na rynku wysokogatunkowych papierów graficznych jest niezmiennie trudna. Również w III kwartale 2015 r. warunkowały ją przede wszystkim wysokie ceny celulozy oraz umacniający się w stosunku do euro dolar amerykański. Ceny papieru, które były niskie od dłuższego czasu, lekko zwyżkowały, co jednak spotykało się z rynkowym oporem. W obliczu trudnego rynku chcemy przyspieszyć uzyskanie pełnych efektów naszego Programu Poprawy Rentowności. Jednym z jego elementów jest zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwangen lub jego sprzedaż. Dokładnie analizujemy tę alternatywę, i szukamy rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na rozwój pozostałych trzech papierni Arctic Paper” - komentuje Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper. Na wyniki Grupy w segmencie papieru negatywnie rzutował wzrost kosztów zakupu celulozy wyrażonych w złotych o 18,5 proc. w ujęciu rok do roku (o 2,1 proc. w porównaniu z II kwartałem br.). Taka sytuacja utrzymuje się od wielu miesięcy. Na koniec III kwartału 2015 r. utrzymana została rezerwa w wysokości 12,9 mln zł (z rezerwy w wysokości 15,3 mln utworzonej w I kwartale) w związku z przewidywanym brakiem spłaty należności handlowych na rzecz fabryk Arctic Paper ze strony spółek PaperlinX UK, w których wszczęto procedury naprawcze. Przychody Grupy ze sprzedaży papieru były w III kwartale 2015 wyższe o 2,1 proc. w ujęciu rok do roku i o 9,1 proc. w porównaniu z II kwartałem br. Dochód ze sprzedaży na tonę zwiększył się odpowiednio o 4,9 proc. i 3,8 proc. Wolumen produkcji w III kwartale osiągnął poziom 189 tys. ton i był wyższy o 10,4 proc. w stosunku do II kwartału br. i niższy o 4,1 proc. w ujęciu rok do roku. “W niezmiennie trudnej sytuacji rynkowej wyraźnie dostrzegalne są korzyści wynikające z posiadania przez nas większościowego udziału w Rottneros AB. Ułatwia to Grupie utrzymanie równowagi, promocję naszych wysokiej jakości produktów oraz efektywne wdrażanie Programu Poprawy Rentowności” – podsumowuje Wolfgang Lübbert. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>