Grupa Arctic Paper w 2015 roku
21 mar 2016 13:16

Grupa Arctic Paper uzyskała w 2015 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2,90 mld zł – o 1,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 212,7 mln zł (spadek o 15,7 proc. w stosunku do roku 2014), zysk operacyjny przekroczył 100,2 mln zł (spadek o 26,1 proc.), a zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł ponad 71 mln zł (spadek o 27,8 proc.). Grupa odnotowała stratę operacyjną w wysokości ok. 7,2 mln zł. Powyższe rezultaty uwzględniają wkład spółki Rottneros AB, która w całym 2015 roku wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. W całym 2015 roku sytuacja na rynku wysokogatunkowych papierów graficznych była niezmiennie trudna. Splot niekorzystnych okoliczności, w tym zwłaszcza wysokich cen zakupu celulozy, słabnący w stosunku do dolara amerykańskiego kurs euro oraz utrzymujące się przez większą część roku niskie ceny wysokogatunkowych papierów graficznych, wpłynął na obniżenie wyników finansowych Grupy Arctic Paper w porównaniu do osiągniętych w 2014 r. W IV kwartale 2015 r. istotny wpływ na wyniki miały koszty związane z zaprzestaniem produkcji w papierni w Mochenwangen, na poczet których została utworzona rezerwa w kwocie ok. 39 mln zł (9,3 mln EUR) obciążająca działalność niekontynuowaną Grupy. Ponadto na wyniki IV kwartału 2015 r. wpływ miały także słabsze w tym okresie rezultaty osiągnięte przez Rottneros AB, która w porównaniu z IV kwartałem 2014 r. odnotowała spadek zysku operacyjnego z 55 mln SEK do 1 mln SEK. Warto jednocześnie podkreślić, że wyniki Rottneros w całym 2015 r. były rekordowe w historii tej firmy. Na wyniki Grupy w segmencie papieru negatywnie oddziaływały utrzymujące się przez cały rok wysokie koszty zakupu celulozy wyrażone w złotych i koronach szwedzkich. W związku z przewidywanym brakiem spłaty należności handlowych na rzecz fabryk Arctic Paper ze strony spółek PaperlinX UK, w których wszczęto procedury naprawcze, na koniec IV kwartału 2015 r. utrzymana została rezerwa w wysokości 12,9 mln zł (z rezerwy w wysokości 15,3 mln utworzonej w I kwartale). Przychody Grupy ze sprzedaży papieru były w IV kwartale 2015 r. niższe o 0,2 proc. w ujęciu rok do roku i o niższe 4,3 proc. w porównaniu z III kwartałem ub.r. Dochód ze sprzedaży na tonę zwiększył się odpowiednio o 3,6 proc. i 5,4 proc. Wolumen produkcji w IV kwartale minionego roku osiągnął poziom 182 tys. ton i był niższy o 3,4 proc. w stosunku do III kwartału 2015 r. oraz o 2,3 proc. w ujęciu rok do roku, na co decydujący wpływ miało zaprzestanie produkcji w zakładzie Arctic Paper Mochenwangen. „W trudnych warunkach rynkowych obroniliśmy pozycję jednego z czołowych w Europie producentów wysokogatunkowych papierów graficznych i, biorąc pod uwagę okoliczności, osiągnęliśmy wyniki finansowe, które można uznać za akceptowalne. (…) Jesteśmy także zadowoleni z efektów wdrożonego w połowie 2015 roku Programu Poprawy Rentowności 2015/2016. Znaczącą część planowanych w jego ramach i szacowanych na 50 mln zł oszczędności osiągniemy już w połowie 2016 r., co pozwoli na wzmocnienie naszych przewag konkurencyjnych na pełnym wyzwań rynku” – komentuje Wolfgang Lübbert, Arctic Paper CEO. W 2015 r. Grupa uruchomiła produkcję unikatowych wysokogatunkowych papierów dla najbardziej rentownych nisz rynkowych. W fabryce w Kostrzynie rozpoczęto wytwarzanie, pod marką Amber Highway, specjalnego papieru przeznaczonego do szybkich atramentowych maszyn drukujących. Z kolei papiernia w Munkedal rozwinęła produkcję papieru Munken Kristall, bielszej i jaśniejszej odmiany gatunku Munken Design, której globalny debiut nastąpi wiosną br. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>