Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w Polsce!
28 kwi 2016 14:25

28 kwietnia br. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH). Na mocy porozumienia Krajowy Punkt Kontaktowy staje się krajową instytucją pierwszego kontaktu dla podmiotów zainteresowanych ofertą Centrum, odpowiedzialną m.in. za analizę potrzeb beneficjentów w celu dopasowania odpowiedniego zakresu usług. KPK będzie prowadzić działalność informacyjną i promocyjną, zwiększając świadomość nt. wsparcia oferowanego przez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego wśród odbiorców z Polski. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE działający przy Związku Banków Polskich to jeden z dwóch – razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – polskich ośrodków wspierających działania EIAH. „Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego to wspólny projekt Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach tzw. Planu Inwestycyjnego dla Europy, który ma za zadanie przyczynić się do wzrostu inwestycji w całej Unii Europejskiej. Centrum Doradztwa oferuje wsparcie doradcze i techniczne dla projektów inwestycyjnych. Wierzę, że porozumienie przyczyni się do lepszego dostępu polskich beneficjentów do wsparcia oferowanego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy” – powiedział Piotr Michałowski, dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce. Komentując porozumienie, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, Komisarz UE ds. Miejsc Pracy, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności, powiedział: „Plan Inwestycyjny dla Europy działa pełną parą, a jego rezultaty są doskonale widoczne w Europie. Do kwietnia 2016 r. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych umożliwił uruchomienie dodatkowych 82 mld euro inwestycji w 25 krajach UE, w tym w Polsce. W ramach Planu Inwestycyjnego stworzyliśmy Centrum Doradztwa, wspierające promotorów projektów inwestycyjnych – w tym małe i średnie przedsiębiorstwa – w realizacji ich zamierzeń. Uruchamiamy także nowy Portal Projektów Inwestycyjnych, pozwalający na dotarcie z informacją o projektach do potencjalnych inwestorów. Aby Plan Inwestycyjny odniósł sukces, niezbędne są instytucje działające jako jego ambasadorzy. Jestem bardzo zadowolony, że Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jest oficjalną instytucją wspierającą realizację Planu Inwestycyjnego.” Od marca br., decyzją Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE został włączony do polskiego systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, koordynowanego przez Ministra Rozwoju. „Instrumenty finansowe UE są uzupełnieniem krajowych narzędzi wsparcia przedsiębiorczości oraz środków dostępnych w programach polityki spójności. Dają szansę na pobudzenie inwestycji prywatnych. Ogłoszone dzisiaj porozumienie jest kolejną polską umową w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wierzę, że we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE wkrótce ogłosimy następne. Chcemy maksymalnie wykorzystać wsparcie z Planu Junckera, którego założenia korespondują z rządowym Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – powiedział Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, koordynator ds. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce. Do zadań KPK w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego będzie należało m.in. udzielanie szczegółowych informacji nt. dostępnego wsparcia, pomoc potencjalnym beneficjentom oraz monitoring wykorzystania środków. Zawarte 28 kwietnia porozumienie uzupełnia ofertę KPK, przyczyniając się do lepszego dostępu polskich beneficjentów do wsparcia oferowanego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. Opracowano na podstawie informacji KPK

cript>