„Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” (VIII edycja)
22 sty 2020 13:22

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, KPMG, Wydział Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Gutenberga przeprowadzają VIII edycję badania sektora poligraficznego w Polsce. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia poniższej ankiety.

Celem badania jest ukazanie rzetelnego obrazu branży poligraficznej. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 15 minut. Większość pytań stanowią pytania zamknięte, na które odpowiadać będą Państwo poprzez wskazanie wybranej odpowiedzi. W pytaniach otwartych bądź półotwartych będziemy prosili o krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru.

Wyniki badania opublikowane zostaną w specjalnym raporcie, którego prezentacja będzie miała miejsce podczas targów Drupa 2020 Dusseldorf w dniu 17 czerwca.

Wszelkich informacji na temat badania udzielają:

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, tel.: 601 327 340, d.kuzmina@uw.edu.pl

Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz PBKG, tel.: 501 878 888, jkusmierczyk@bractwogutenberga.pl

 

Ocena wybranych parametrów ekonomicznych Państwa firmy

 

 1. Jak Państwa zdaniem w ostatnim roku zmieniła się ogólna sytuacja
  Państwa przedsiębiorstwa w zakresie prowadzonej działalności?

pogorszyła się

pozostała bez zmian
poprawiła się

 1. Jak w ostatnim roku zmienił się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa przedsiębiorstwo?

pogorszył się

pozostał bez zmian
poprawił się

 1. Jak zmieniła się sprzedaż Państwa firmy w 2019 roku w stosunku do 2018?

wzrosła

Jeśli wzrosła, to proszę podać o ile:

wzrosła o > 20%

wzrosła o 16-20%

wzrosła o 11-15%

wzrosła o 6-10%

wzrosła o 0-5%

nie zmieniła się

 

spadła

Jeśli spadła, to proszę podać o ile:

spadła o 0-5%

spadła o 6-10%

spadła o 11-15%

spadła o 16-20%

spadła o > 20%

 1. Jak w ostatnim roku zmieniło się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie?

pozostało bez zmian

spadło

wzrosło

 1. Jaka jest bieżąca sytuacja gospodarcza Państwa przedsiębiorstwa?

zadowalająca

zła

dobra

 1. Jak według Państwa zmieni się sprzedaż Państwa firmy w 2020 roku w stosunku

do 2019?

wzrośnie

Jeśli wzrośnie, to proszę podać o ile:

wzrośnie o > 25%

wzrośnie o 21-25%

wzrośnie o 16-20%

wzrośnie o 11-15%

wzrośnie o 6-10%

wzrośnie o 0-5%

nie zmieni się

 

spadnie

Jeśli spadnie, to proszę podać o ile:

spadnie o 0-5%

spadnie o 6-10%

spadnie o 11-15%

spadnie o 16-20%

spadnie o 21-25%

spadnie o > 25%

 1. Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (pracownicy, wyposażenie, środki transportu, powierzchnia, maszyny itp.) Państwa przedsiębiorstwa jest obecnie wykorzystywany? Za pełną moc produkcyjną uznano pracę maszyny przez 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu. Jeśli maszyny pracują przez 12 godzin przez 6 dni w tygodniu, to poziom mocy produkcyjnych wynosi 50%.

………………

 1. Jak według Państwa zmieni się stopień wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych
  w Państwa firmie w 2020 roku w stosunku do 2019? Za pełną moc produkcyjną uznano pracę maszyny przez 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu. Jeśli maszyny pracują przez 12 godzin przez 6 dni w tygodniu, to poziom mocy produkcyjnych wynosi 50%.

wzrośnie

jeśli wzrośnie, to proszę podać o ile:

wzrośnie o > 25%

wzrośnie o 21-25%

wzrośnie o 16-20%

wzrośnie o 11-15%

wzrośnie o 6-10%

wzrośnie o 0-5%

nie zmieni się

 

spadnie

jeśli spadnie, to proszę podać o ile:

spadnie o 0-5%

spadnie o 6-10%

spadnie o 11-15%

spadnie o 16-20%

spadnie o 21-25%

spadnie o > 25%

 1. Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa?

pogarsza się

pozostaje bez zmian

poprawia się

 1. Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa przedsiębiorstwo?

zwiększają się

pozostają bez zmian

zmniejszają się

brak opóźnień

 1. Jak zmieniają się bieżące ceny usług sprzedawanych przez Państwa przedsiębiorstwo?

spadają

pozostają bez zmian

rosną

 1. Jakie technologie/usługi stosowane są w Państwa firmie – proszę podać ich procentowy udział w sprzedaży?

grupa technologii/usług

udział w sprzedaży
(% procent wartości)

offset

 …………… 

druk cyfrowy

 …………… 

fleksografia

 …………… 

wklęsłodruk

 …………… 

sitodruk

 …………… 

przygotowalnia

 …………… 

usługi introligatorskie

 …………… 

uszlachetnianie druku

 …………… 

multimedia

 …………… 

personalizacja

 …………… 

doradztwo

 …………… 

usługi projektowe

 …………… 

inne (jakie?)

 …………… 

suma

100%

 1. Jak zmieni się wykorzystanie wymienionych technologii/usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 2-3 lat?

 

nie dotyczy

zwiększy się

nie zmieni się

zmniejszy się

offset

druk cyfrowy

fleksografia

wklęsłodruk

sitodruk

przygotowalnia

usługi introligatorskie

uszlachetnianie druku

multimedia

personalizacja

doradztwo

usługi projektowe

inna (jaka?):      

………………

………………

………………

………………


 1. Czy Państwa firma świadczy lub planuje w najbliższym czasie świadczyć usługi
  w zakresie:

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

druk 3D

drukowana elektronika

druk na tekstyliach

drukowanie tapet

drukowanie na ceramice

zarządzanie danymi

inne. Jakie? ……………………

 1. Czy sprzedają Państwo swoje produkty lub usługi na rynkach zagranicznych?

tak

 1. Jaki był szacunkowy udział eksportu w rocznych przychodach Państwa firmy (%) w:

2018 ……………………

2019 ……………………

 1. Proszę wymienić maksymalnie 3 najważniejsze rynki zbytu (kraje):

…………………..… …………………….. ……………………

 1. Jakiego rodzaju produkty bądź usługi są najczęściej sprzedawane na rynkach zagranicznych? ……………………

nie

Dlaczego nie eksportują Państwo swoich produktów lub usług?

zbyt mała skala działalności firmy/ firma jest nastawiona na działania lokalne

nie jesteśmy zainteresowani eksportem - sprzedaż na rynek krajowy jest wystarczająca

brak finansowania

brak wsparcia publicznego

brak znajomości rynków zagranicznych

trudności ze znalezieniem odpowiednich partnerów biznesowych za granicą

zbyt silna konkurencja na rynkach zagranicznych

prawne i administracyjne bariery wejścia na rynki zagraniczne

inne powody (jakie?):   ……………     

 1. Czy planujecie Państwo poprawić efektywność firmy poprzez wprowadzenie technologii informacyjnych?

nie mamy takich planów
planujemy takie inwestycje w perspektywie najbliższych 6 miesięcy
planujemy takie inwestycje w perspektywie najbliższych 6 - 12 miesięcy 

 1. Jakie łączne nakłady inwestycyjne planują Państwo w najbliższych 2-3 latach?

nie planujemy żadnych inwestycji

do 10% rocznych przychodów

11-25% rocznych przychodów

26-50% rocznych przychodów

51-100% rocznych przychodów

powyżej 100% rocznych przychodów

 1. Czy Państwa firma w ostatnich 2-3 latach

 

Tak

Nie

korzystała z usług firm doradczych?

poniosła wydatki na badania i rozwój (B+R)?

wdrożyła istotne innowacje?

miała opracowaną bądź opracowała strategię zarządzania odpadami?

złożyła wniosek patentowy

wdrożyła rozwiązania prośrodowiskowe?

 1. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo?

 

Tak

Nie

zakup nowych maszyn i urządzeń

sprzedaż maszyn i urządzeń

inwestycje w hale produkcyjne

inwestycje w nowe technologie produkcji

inwestycje w sprzęt pomiarowy
i okołoprodukcyjny

zmianę profilu produkcji

inwestycje w rozwiązania prośrodowiskowe

poszukiwanie nowych dostawców

inwestycje w środki transportu
i wyposażenie logistyczne

inwestycje w budynki magazynowe

wzbogacenie oferty

zmiana formy prawnej

przekształcenie własnościowe

połączenie lub przejęcie innego podmiotu
z branży

otwarcie nowych oddziałów

poszukiwanie nowych rynków zbytu poza Polską

optymalizacje finansowe

optymalizacje podatkowe

inwestycje w technologie IT (np. CRM)

zwiększenie efektywności działania firmy

ograniczenie portfolio produktów/usług

zamknięcie zakładu/oddziału

inne (jakie?):      

……………………

……………………

 1. W jaki sposób planują Państwo sfinansować zakup nowych technologii?

kapitał własny

kredyty

leasing

venture capital
giełda

inwestor zagraniczny
dotacje

inne (jakie?):  ……………………    

 1. Z jakich funduszy…

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

korzystali Państwo w ciągu ostatnich 2-3 lat?

zamierzają Państwo korzystać w ciągu najbliższych 2-3 lat?

unijnych

rządowych

samorządowych

nie korzystaliśmy z żadnych funduszy

unijnych

rządowych

samorządowych

nie zamierzamy korzystać
z żadnych funduszy

 1. Który z wymienionych czynników w największym stopniu wpływa na wzrost kosztów produkcji konwertograficznej?

wzrost kosztów energii
wzrost płacy minimalnej
wzrost kosztów surowców
wzrost kosztów utylizacji odpadów
brak wykwalifikowanej siły roboczej
Inne. Jakie? ………………..

 1. Jak w najbliższym roku zmieni się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie?

pozostanie bez zmian

spadnie

wzrośnie

 1. Czy według Państwa istnieje problem zbyt małej liczby dobrze wykształconych fachowców na rynku pracy…

w branży poligraficznej ogółem?

w specjalizacji Państwa firmy (np. druk offsetowy, druk cyfrowy, fleksografia itp.)?

tak

nie

tak

nie

 1. Czy Państwa firma przyjmuje uczniów lub studentów na praktyki zawodowe? Jeśli tak, ilu w skali roku?

tak, ilu?: ……………………      

nie

 1. Czy w Państwa firmie w ostatnim roku prowadzone były szkolenia personelu przez instytucje zewnętrzne w następujących segmentach?

 

tak

nie

technologia

produkcja

sprzedaż

finanse

podatki

marketing

analiza i przetwarzanie danych

RODO

inne (jakie?):      

……………………

……………………

 1. Proszę określić źródło pozyskiwania kadry w Państwa firmie:

kształcenie własne
polski rynek pracy
zagraniczne rynki pracy
szkolnictwo branżowe zawodowe
szkolnictwo branżowe wyższe

 1. Jaka jest struktura własnościowa Państwa firmy obecnie i jaka będzie w perspektywie
  2-3 lat?

 1. obecnie

firma w całości należy do kapitału polskiego

mniejszościowy udział kapitału zagranicznego

większościowy udział kapitału zagranicznego

firma w całości należy do kapitału zagranicznego

 1. w perspektywie 2-3 lat

firma w całości należy do kapitału polskiego

mniejszościowy udział kapitału zagranicznego

większościowy udział kapitału zagranicznego

firma w całości należy do kapitału zagranicznego

 1. Czy Państwa firma współpracuje z zagranicznym podmiotem?

tak
nie

1A) Jeśli tak, jaka formę przybiera ta współpraca:

alians strategiczny
joint venture
inwestor branżowy
inwestor finansowy
inne (jakie?):………………

Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw poligraficznych oraz wykorzystanie Internetu i technologii mobilnych w swojej działalności

 1. Czy Państwa firma poszukuje zleceń za pośrednictwem przetargów internetowych?

tak, robimy to systematycznie

tak, często

tak, ale zdarza to się sporadycznie

raczej nie

nie szukamy w ten sposób zleceń

 1. Jakie oprogramowanie jest wykorzystywane w Państwa firmie?

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

program finansowo-księgowy
specjalistyczny program do zarządzania firmą (system ERP)
specjalistyczny program do zarządzania produkcją

specjalistyczny program do zarządzania informacją w organizacji

(typu MIS – Management Information System)

specjalistyczny program do wsparcia sprzedaży (system CRM)

oprogramowanie do obsługi zleceń przez Internet

specjalistyczny program wykorzystujący analizę Big Data do oceny efektywności wykorzystania środków produkcji (OEE)

inne (jakie?): …………………………

 1. Czy posiadają Państwo?

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

stronę internetową zarządzaną przez swoich pracowników

stronę internetową zarządzaną przez zewnętrzny podmiot

profil w internetowych bazach firm

profil na Facebooku

profil na LinkedIn

konto na pozostałych portalach społecznościowych

program do rozsyłania masowego mailingu

banery/reklamę na branżowych portalach internetowych

aplikacje mobilne wykorzystywane do promocji lub kontaktu z drukarnią

inne (jakie?):…………………………

 1. Czy klienci wymagają od Państwa firmy posiadania certyfikatów jakościowych?

tak

nie

Jeżeli tak, to jakich? ……………………

Druk cyfrowy

 1. Czy wykorzystujecie Państwo technologię druku cyfrowego w swojej firmie? Jeśli tak, prosimy określić okres czasu?

poniżej 1 roku

1 rok do 5 lat
powyżej 5 lat

 1. Jakie łączne nakłady inwestycyjne planują Państwo w okresie najbliższych 2-3 lat
  w obszarze technologii druku cyfrowego?

nie planujemy takich inwestycji
do 10% rocznych przychodów
11-25% rocznych przychodów
26-50% rocznych przychodów
51-100% rocznych przychodów
powyżej 100% rocznych przychodów

 1. Jakie rodzaje druku cyfrowego stosowane są w Państwa firmie?

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

druk arkuszowy produkcyjny czarno-biały

druk arkuszowy produkcyjny kolorowy

druk arkuszowy biurowy/niskonakładowy czarno-biały

druk arkuszowy biurowy/niskonakładowy kolorowy

inny rodzaj druku arkuszowego (jaki?): ……………………

druk wielkoformatowy rolowy solwentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy solwentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy atramentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy atramentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy lateks szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy lateks szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy UV szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy UV szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski solwentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy płaski solwentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski atramentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy płaski atramentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski lateks szer. do 180 cm szerokości

druk wielkoformatowy płaski lateks szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski UV do 180 cm szerokości

druk wielkoformatowy płaski UV ponad 180 cm szerokości

druk sublimacyjny

druk bezpośredni na tkaninach do 1 m szerokości

druk bezpośredni na tkaninach 100-180 cm szerokości

druk bezpośredni na tkaninach powyżej 180 cm szerokości

druk bezpośredni na przedmiotach

druk 3D

druk rolowy produkcyjny – wąska wstęga

druk rolowy produkcyjny –szeroka wstęga
inne (jakie?): ……………………  

37. W jakie rodzaje druku cyfrowego zamierzają Państwo inwestować w okresie 2-3 lat?:

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

druk arkuszowy produkcyjny czarno-biały

druk arkuszowy produkcyjny kolorowy

druk arkuszowy biurowy/niskonakładowy czarno-biały

druk arkuszowy biurowy/niskonakładowy kolorowy

inny rodzaj druku arkuszowego (jaki?): ……………………

druk wielkoformatowy rolowy solwentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy solwentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy atramentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy atramentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy lateks szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy lateks szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy UV szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy rolowy UV szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski solwentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy płaski solwentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski atramentowy szer. do 180 cm

druk wielkoformatowy płaski atramentowy szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski lateks szer. do 180 cm szerokości

druk wielkoformatowy płaski lateks szer. ponad 180 cm

druk wielkoformatowy płaski UV do 180 cm szerokości

druk wielkoformatowy płaski UV ponad 180 cm szerokości

druk sublimacyjny

druk bezpośredni na tkaninach do 1 m szerokości

druk bezpośredni na tkaninach 100-180 cm szerokości

druk bezpośredni na tkaninach powyżej 180 cm szerokości

druk bezpośredni na przedmiotach

druk 3D

druk rolowy produkcyjny – wąska wstęga

druk rolowy produkcyjny –szeroka wstęga
inne (jakie?): …………………… 

38. Jakie stosują Państwo metody obróbki końcowej wydruków cyfrowych?

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

lakierowanie

laminowanie

bigowanie

sztancowanie

inne (jakie?): ……………………     

nie oferujemy obróbki końcowej wydruków cyfrowych

39. Jeśli stosują Państwo arkuszowy druk cyfrowy, proszę wskazać główne aplikacje,
do których jest on wykorzystywany w Państwa firmie:

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

materiały BTL – (ulotki, broszury itp.)
druk opakowań

druk książek

druk na kopertach

inne (jakie?): ……………………     

40. Jeśli stosują Państwo arkuszowy druk cyfrowy, czy Państwa firma wykorzystuje możliwości personalizacji druku?

tak

nie

41. Jeśli stosują Państwo arkuszowy druk cyfrowy, czy Państwa firma wykorzystuje tę technologię do druku opakowań - personalizacja, wersjonizacja, serie próbne?

tak

nie

Druk opakowań

 1. Jeśli Państwa firma zajmuje się produkcją opakowań, to jak kształtują się udziały poszczególnych grup produktowych opakowań w sprzedaży?

grupa produktów

udział w sprzedaży
(% wartości)

opakowania z papieru

 

opakowania z kartonu

…………………… %

opakowania z tektury kaszerowanej (laminowanej)

…………………… %

opakowania z tektury falistej

…………………… %

display’e i POS (Point of Sale)

…………………… %

opakowania z folii giętkiej

…………………… %

opakowania z folii twardej

…………………… %

etykiety

…………………… %

akcydens (np. ulotki)

…………………… %

inne (jakie?):      

…………………… %

suma

100%

 1. Jakie procesy produkcyjne w obszarze opakowań wykonują Państwo w swojej firmie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

laminowanie

druk offsetowy konwencjonalny

druk offsetowy farbami UV

wklęsłodruk

sitodruk
fleksografię

druk cyfrowy

lakierowanie UV

złocenie na zimno

złocenie na gorąco

wykrawanie

sztancowanie z separacją

okienkowanie

okienkowanie z bigowaniem

klejenie liniowe

tłoczenie Braille’a (na sklejarkach)

klejenie wielopunktowe

składanie

 1. W jakie technologie produkcji planują Państwo zainwestować w ciągu najbliższych
  2-3 lat?

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

technologia

 

druk fleksograficzny

druk offsetowy arkuszowy

druk cyfrowy

offsetowy druk arkuszowy farbami UV

rozwiązania hybrydowe

inne techniki druku

automatyczne systemy kontroli druku

automatyczne systemy kontroli klejenia

technologie umożliwiające unikalne znakowanie produktów

technologie aplikowania zabezpieczeń (hologramy, RFID, itp.)

inne (jakie?):      

……………………

nie planujemy takich inwestycji

 1. Jaki udział przychodów Państwa firmy ze sprzedaży opakowań generowany jest
  w poszczególnych sektorach rynku i jak planują Państwo te udziały zmieniać w ciągu najbliższych 2-3 lat?

sektor

udział obecny (% sprzedaży)

planowany udział w perspektywie 2-3 lat

żywność

……………………   

wzrośnie nie zmieni się spadnie

napoje bezalkoholowe

……………………    

wzrośnie nie zmieni się spadnie

alkohole

……………………    

wzrośnie nie zmieni się spadnie

słodycze

……………………    

wzrośnie nie zmieni się spadnie

papierosy

……………………     

wzrośnie nie zmieni się spadnie

detergenty i chemia domowa

……………………     

wzrośnie nie zmieni się spadnie

kosmetyki i środki pielęgnacyjne

……………………   

wzrośnie nie zmieni się spadnie

farmacja

……………………    

wzrośnie nie zmieni się spadnie

elektronika i nowe technologie

……………………    

wzrośnie nie zmieni się spadnie

motoryzacja

……………………  

wzrośnie nie zmieni się spadnie

dobra przemysłowe

……………………   

wzrośnie nie zmieni się spadnie

logistyka

……………………    

wzrośnie nie zmieni się spadnie

inne (jakie?):      

……………………     

wzrośnie nie zmieni się spadnie

SUMA

100%

 
 1. Jaki udział w Państwa sprzedaży ma eksport opakowań?

nie eksportujemy opakowań

do 10% rocznych przychodów ze sprzedaży łącznie

11-25% rocznych przychodów ze sprzedaży łącznie

26-50% rocznych przychodów ze sprzedaży łącznie

powyżej 50% rocznych przychodów ze sprzedaży łącznie

 1. Jeśli eksportują Państwo opakowania, to dla jakich głównych branż?

(Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)

żywność

napoje bezalkoholowe

alkohole

papierosy

detergenty i chemia domowa

kosmetyki i środki pielęgnacyjne

farmacja

elektronika i nowe technologie

motoryzacja

dobra przemysłowe

logistyka

inne (jakie?):  ……………………    

Druk fleksograficzny

 1. Proszę określić dominujący profil produkcji fleksograficznej Państwa firmy:

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

opakowania z folii giętkiej
etykiety

opakowania z tektury falistej

opakowania z tektury kaszerowanej (laminowanej)

worki wielowarstwowe

torby z papieru

serwetki

inne (jakie?):  ……………………

 1. W przypadku druku fleksograficznego szczególnego znaczenia nabiera kwestia ochrony środowiska. W jakim obszarze stosujecie Państwo rozwiązania proekologiczne?
  (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

farby, rozpuszczalniki, lakiery, inne chemikalia
podłoża papierowe, tworzywa sztuczne, folie, materiały syntetyczne
badania w zakresie migracji globalnej i specyficznej
dodatkowe dobrowolne znakowanie opakowań
dodatkowa dobrowolna certyfikacja opakowań
inne obszary jakie?: ……………………

 1. Czy firma posiada własną przygotowalnię form drukowych?

tak
nie
planujemy inwestycję w tym zakresie

 1. Czy firma wykorzystuje technologię druku cyfrowego w połączeniu z drukiem fleksograficznym?

tak
nie
planujemy inwestycję w tym zakresie

Druk etykiet

 1. Jakie rodzaje oprócz etykiet samoprzylepnych Państwa drukarnia produkuje:

tylko etykiety samoprzylepne

owijki termokurczliwe
folie, laminaty, saszetki
etykiety wtapiane (IML )
etykiety wielowarstwowe (peel off , booklet)
bilety, kartoniki

 1. Czy średnia wielkość zamówienia na etykiety:

spadła o więcej niż 20%
spadła o 10-20%
spadła o 1-10%
pozostała bez zmian
wzrosła o 1-10%
wzrosła o 10-20%
wzrosła o więcej niż 20%

 1. Jakimi technikami drukują Państwo etykiety. Proszę zaznaczyć wszystkie:

fleksograficzna
offset
druk hybrydowy
druk cyfrowy
termo transfer
sitodruk
inne (jakie ?)…………………………

 1. Przed jakimi wyzwaniami i problemami stoi branża?

rosnąca konkurencja krajowa
rosnące ceny surowców
brak kadr poligraficznych
rosnąca konkurencja zagraniczna
regulacje dotyczące ochrony środowiska
rosnące wynagrodzenia pracowników

Ekologia i środowisko

 1. Jakie wyzwania i plany dotyczące ekologii stoją przed Państwem:

stosowanie materiałów biodegradowalnych
używanie farb niskomigracyjnych
wdrożenie certyfikatów FSC lub PEFC
wdrożenie certyfikatu ISO 14001
wdrożenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego
inne (jakie?) ……………………………..

 1. Czy wdrażanie przepisów prawnych związanych z potrzebą wprowadzenia obiegu zamkniętego w gospodarce, będzie dotyczyło Państwa firmy?

tak
nie

 1. Czy Państwa firma byłaby zainteresowana szkoleniem pracowników z wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego?

tak
nie

Przedsiębiorstwo i przemysł poligraficzny w przestrzeni społecznej

59. Czy firma należy do organizacji samorządu gospodarczego?

tak
nie

Jeśli tak, do jakiej? …………………………………………………………………………………………………………

60. Czy samorząd gospodarczy dobrze reprezentuje interesy przedsiębiorstw?

tak
nie

61. Czy w przedsiębiorstwie funkcjonują związki zawodowe?

tak
nie

jeżeli tak, to proszę wskazać nazwy związków oraz jaki procent załogi do nich należy:

…………………… %

62. Czy Państwa zdaniem poligrafia powinna zostać włączona na listę Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) i Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)?

Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) są jednym z instrumentów wspomagających osiągnięcie celów Regionalnych Strategii Innowacji dla danego województwa oraz jednym
z kwalifikatorów dotacji pochodzących z funduszy UE. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)
to lista obszarów tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju oraz kwalifikatorów dotacji pochodzących z funduszy UE.

tak

nie

Na koniec prosimy o podanie danych metryczkowych
dotyczących Państwa firmy

63. Forma prowadzenia działalności gospodarczej:

Spółka z o. o.

Sp. z o.o. sp. k.
Spółka Akcyjna
Spółka cywilna

wpis do ewidencji

64. Od jak dawna Państwa firma działa na polskim rynku?

krócej niż rok

od 1 roku do 3 lat

od 4 do 7 lat

od 8 do 15 lat

powyżej 15 lat

65. Ilu pracowników zatrudnia Państwa firma?

mniej niż 10

od 10 do 49

od 50 do 249

250 lub więcej

66. Kto jest dominującym właścicielem w Państwa firmie?

osoba lub osoby prywatne

pracownicy

instytucje branżowe o kapitale polskim

instytucje branżowe o kapitale zagranicznym

instytucje finansowe

inne (jakie?):  ……………………   

67. Jakie roczne przychody ze sprzedaży osiągnęła Państwa firma w 2019 roku?

do 10 mln PLN

11-25 mln PLN

26-50 mln PLN

51-100 mln PLN

101-200 mln PLN

powyżej 200 mln PLN

68. Proszę powiedzieć, na jakim stanowisku pracuje Pan/Pani w firmie?

prezes, członek zarządu
właściciel, współwłaściciel

dyrektor jednostki, kierownik działu

inne (jakie?):  ……………………   

69. Czy chce Pan/Pani otrzymać bezpłatny raport z badania?

tak

nie

Jeśli chcą Państwo otrzymać bezpłatny raport z badania, prosimy o podanie danych kontaktowych.* Ich podanie nie jest obowiązkowe.

Imię i nazwisko:   ……………………    

Stanowisko:      ……………………

Firma:       ……………………

Miasto:       ……………………

Województwo:    ……………………

Telefon:      ……………………

Adres e-mail:     ……………………

Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Podając dobrowolnie powyższe dane, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych bezterminowo lub do czasu wycofania zgody. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do PUODO zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie są profilowane. Administratorem podanych danych osobowych jest Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga z siedzibą w Warszawie.

Zachęcamy do podzielenia się z nami uwagami dotyczącymi rynku poligraficznego w Polsce.

Najciekawsze komentarze i uwagi zostaną opublikowane w VIII badaniu „Rynek Poligraficzny
w Polsce”. Rozbudowane komentarze prosimy wysyłać pod adres: ankiety@bractwogutenberga.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Wypełniony kwestionariusz proszę wysłać na adres: ankiety@bractwogutenberga.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>