50 lat Sekcji Poligrafów SIMP we Wrocławiu
6 gru 2016 14:43

Dla wrocławskiego i dolnoœlšskiego œrodowiska poligraficznego datš wręcz historycznš jest 22 grudnia 1952 r., bowiem tego właœnie dnia grupa założycielska debatowała na temat powstania naszej organizacji technicznej. Rozmowy okazały się owocne i już 3 stycznia 1953 r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, powstała Sekcja Poligrafów SIMP i wybrano pierwszy zarzšd w składzie: Jan Tekielak Đ przewodniczšcy, Jan Gajewski Đ zastępca przewodniczšcego, Piotr Garncarek Đ sekretarz oraz Czesław Lewiński Đ skarbnik. W krótkim czasie powstało też 6 kół zakładowych. Cennym zjawiskiem od poczštku była bardzo œcisła współpraca organizacyjna, którš w sposób niezwykle energiczny, a jednoczeœnie taktowny ădyrygowałÓ sam przewodniczšcy. Piszšcy te słowa włšczył się do pracy w organizacji dopiero po przeniesieniu służbowym do Wrocławia, tj. w 1956 r. Przyzwyczajony do systematycznej pracy w kole bydgoskim zostałem mile rozczarowany prężnoœciš działania i szerokim wachlarzem tematyki, co było codziennoœciš w działalnoœci organizacji wrocławskiej. Najbardziej wyróżniajšcymi się, aktywnymi działaczami naszej Sekcji w owych latach Đ prócz wymienionego już składu zarzšdu Đ byli: Jan Kania, Stanisław Rytka, Zbigniew Statkiewicz, Kazimierz Œwierkowski, Walerian Cabaj, Zygmunt Szpilka,Władysław Słupek, Tymoteusz Detrych, Marian Przyœlewicz, Tadeusz Sługocki, Tadeusz Ożarowski i wielu jeszcze innych kolegów. Przy tych działaczach rosła młoda kadra, dziœ też już mocno przyprószona siwiznš. Jaka problematyka dominowała w planach pracy wrocławskich poligrafów? Tematem nr 1 było zawsze szkolenie, przede wszystkim z zakresu poligrafii i jej najróżniejszych dziedzin. Któż z ówczesnych członków i działaczy nie pamięta jednego z pierwszych wyjazdów do włocławskiej ăCelulozyÓ Đ papierni, która wówczas niejednemu odkryła tajniki produkcji papieru. Któż nie pamięta ăzlotów gwiaŸdzistychÓ, w których uczestniczyli nie tylko drukarze wrocławscy, ale również zapraszani koledzy z kół drukarń województw oœciennych. Członkowie naszej organizacji podnosili własne kwalifikacje, aby zdobyte wiadomoœci móc przekazywać innym. Okazało się, że ten zakres działalnoœci nie wszystkim wystarczał. Skrzyknęło się kilku zapaleńców i doprowadziło do zorganizowania mocno rozbudowanego Technikum Poligraficznego Đ prócz kilku klas stacjonarnych utworzono jeszcze klasy dla pracujšcych, umożliwiajšc w ten sposób uzupełnienie wykształcenia zawodowego. Nie trzeba chyba dodawać, że nasi członkowie podjęli się prowadzenia wykładów wszystkich przedmiotów zawodowych. Nadszedł okres ăWielkiej RestrukturyzacjiÓ. Popadały zakłady, rozwišzane zostały kombinaty, przestały działać najróżniejsze stowarzyszenia i organizacje. Samorozwišzaniu Đ vis maior Đ uległy też poszczególne koła zakładowe naszej Sekcji, tym samym cała nasza organizacja wrocławska. Po kilku latach stagnacji i marazmu co bardziej aktywni działacze, ci starsi i ci młodsi, coraz częœciej wracali w rozmowach do tematu koniecznoœci reaktywowania naszej organizacji technicznej Đ Sekcji Poligrafów SIMP. Niezwykle poważnš inspiracjš do reaktywowania działalnoœci naszej Sekcji był zorganizowany w dniach 8-12 wrzeœnia 1999 r. Kongres Poligrafów Polskich. Powstawały zespoły inicjatywne, dyskutowano, snuto plany, ale cišgle był to jeszcze nie ten okres. Wreszcie Đ po iluœ tam debatach wstępnych Đ zebrało się nieliczne poczštkowo grono, które doprowadziło 19 grudnia 2002 r. do pierwszego spotkania, o którym nadal mówi się: zebranie inaugurujšce nowy odcinek działalnoœci naszej Sekcji. Podobnie jak nasi poprzednicy Đ również widzimy problematykę szkoleniowš na pierwszym planie. Koło nasze nie jest najliczniejsze, ale jesteœmy pełni zapału do pracy. 18 listopada 2003 odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków naszej Sekcji. Uczestniczšcy w liczbie ok. 60 osób z zainteresowaniem wysłuchali okolicznoœciowej prelekcji wygłoszonej przez prezesa koła Đ kol. Jerzego Okupnika Đ na temat minionego półwiecza działalnoœci Sekcji we Wrocławiu. Zastępca przewodniczšcego zarzšdu Okręgu SIMP złożył nam gratulacje oraz wręczył przyznane członkom koła wyróżnienia: Srebrnš Odznakš SIMP wyróżniono kol. kol. Janusza Cymanka, Jerzego Okupnika oraz Stanisława Borowskiego, godnoœć Zasłużonego Seniora SIMP nadana została kol. Brunonowi Kleszczyńskiemu. Kolejnym punktem spotkania był wykład dr. inż. Konrada Blachowskiego Đ wykładowcy Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej Đ na temat ăCtP Đ nowa technologia naœwietlania płyt offsetowychÓ. Jeszcze dwie refleksje: po pierwsze Đ na spotkanie rocznicowe zaproszeni zostali uczniowie ostatniej klasy Technikum, którzy mieli możliwoœć zapoznania się z półwiecznš działalnoœciš Sekcji. Po drugie Đ do przygotowań rocznicowego spotkania Sekcji we Wrocławiu aktywnie włšczyła się firma Grafikus, za co zarzšd wrocławskiej Sekcji Poligrafów składa serdeczne podziękowanie. Skróty pochodzš od redakcji.