ăRynek poligrafii w PolsceÓ
6 gru 2016 14:42

Taki tytuł nosi raport będšcy wynikiem badań polskiej branży poligraficznej przeprowadzonych przez firmę in Dom Promocyjny na zlecenie Agfy i we współpracy z naszš redakcjš. Bioršc pod uwagę dotychczasowe zestawienia dotyczšce rodzimego rynku, raport niewštpliwie jest wydarzeniem. Tym bardziej cieszymy się, że aktywnie mogliœmy uczestniczyć w jego realizacji. Przed miesišcem przedstawiliœmy metodologię zastosowanš przy tym pionierskim w naszej branży przedsięwzięciu. W tym zeszycie publikujemy pierwszš częœć wyników badań poœwięconych sektorowi prepress Đ od agencji reklamowych, poprzez studia DTP, na naœwietlarniach skończywszy. Sšdzę, że zawarte w niej odpowiedzi będš dla wielu z Państwa bardzo przydatne. Generalnie można stwierdzić, że w branży panuje umiarkowany pesymizm. Warto pamiętać, że badania przprowadzano w okresie, kiedy dotkliwie zaczęto odczuwać skutki VATu wprowadzonego w styczniu tego roku. W połowie lipca prezydent podpisał ustawę przywracajšcš zerowy VAT na drukowanie ksišżek i prasy. Z pewnoœciš fakt ten wpłynšłby na częœć odpowiedzi, gdyby pytania o kondycję czy przyszłoœć branży zadać dziœ jeszcze raz. Za miesišc Đ druga częœć raportu z sektora prepress, zaœ od paŸdziernika Đ serial dotyczšcy drukarń. Naszej redakcji niesamowitš satysfakcję sprawiły odpowiedzi w częœci dotyczšcej prasy branżowej. Nie doœć, że ponad 80% badanych uznało, iż prasa fachowa jest dla nich przydatna, to Poligrafika jest czasopismem, po które sięga się najczęœciej. Tematy, których przedstawiciele segmentu przygotowalni najczęœciej poszukujš, to druk offsetowy, druk cyfrowy i prepress. Z satysfakcjš podkreœlamy, że zagadnienia te zajmujš gros miejsca w naszych publikacjach. Aby nie być gołosłownym, zapraszam do lektury sierpniowego zeszytu, w którym ăpod lupšÓ znalazł się druk wielkoformatowy, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowego druku w megaformacie. Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnim czasie w Polsce zainstalowano kilka maszyn superwielkoformatowych, tj. o szerokoœci zadruku powyżej 2,5 m. Jest to kolejny segment, obok rynku CtP, maszyn wielokolorowych (nowe maszyny offsetowe, fleksograficzne i wklęsłodrukowe od oœmiu zespołów wzwyż!) czy cyfrowych, gdzie w pierwszej połowie 2001 roku Đ zdaniem wielu złej, jeœli chodzi o sytuację na rynku Đ mamy do czynienia z prawdziwym rozkwitem. Taki rozmach inwestycyjny oczywiœcie cieszy. Oby tylko wszystkie nowo instalowane maszyny miały co drukowaćÉ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>