Atramenty UV Đ przełom na rynku grafiki zewnętrznej
6 gru 2016 14:43

Na rynku reklamy zewnętrznej panuje obecnie wielkie poruszenie zwišzane z pojawieniem się nowej technologii drukowania. Œwiat reklamy zewnętrznej z niecierpliwoœciš czekał na pojawienie się na rynku urzšdzeń utrwalajšcych wydruki za pomocš UV. Atramenty UV stanowiš prawdziwy przełom głównie dzięki temu, że ich stosowanie zwiększa łatwoœć obsługi urzšdzeń wielkoformatowych i powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wielkoformatowych ploterów graficznych. W ploterach drukujšcych w technologii UV nie występujš problemy zwišzane z zasychaniem atramentu na głowicy, dlatego też zmniejszajš się koszty zwišzane z utrzymaniem plotera w ruchu (podczas postojów urzšdzenia nie jest przelewany atrament przez głowice w celu zabezpieczenia ich przed wyschnięciem). Niepotrzebne jest także prewencyjne zabezpieczenie plotera na noc. To wszystko umożliwia większš wydajnoœć pracy i znacznš redukcję kosztów eksploatacyjnych. Natychmiastowe schnięcie atramentu pod wpływem œwiatła UV prowadzi do kolejnej korzyœci, mianowicie możliwoœci nawijania wydruków na role bez dodatkowych systemów suszšcych. Znikajš więc problemy ze sklejaniem się wydruków. Jednoczeœnie schnięcie nie limituje prędkoœci drukowania powodujšc wzrost wydajnoœci systemu drukujšcego w technologii UV. Coraz popularniejsze plotery typu flatbed umożliwiajš drukowanie na rozmaitych sztywnych materiałach. Iloœć sztywnych materiałów, na których można drukować, jest bardzo duża i jedyne, co może ograniczać przy ich wyborze, to wyobraŸnia. Duża iloœć materiałów powoduje jednak problemy z ustawieniem dużej liczby profili. Odpowiedni profil dobrany do materiału to klucz do osišgnięcia optymalnej jakoœci oraz wydajnoœci drukowania. W technologii UV ze względu na charakter utrwalania nie istnieje pojęcie profili. Atrament zasycha (polimeryzuje się) pod wpływem UV na powierzchni zadrukowywanego materiału, trwale zwišzujšc się z tš powierzchniš. W tej technologii stopień dozowania atramentu jest stały. OcŽ widzšc zalety omawianej technologii konsekwentnie wprowadza nowe urzšdzenia w niej pracujšce, czego przykładem sš plotery Arizona 60 UV i Arizona T220 UV. Artykuł dostarczony przez firmę OcŽ Poland