Bšttcher – 125 lat tradycji w produkcji wałków
6 gru 2016 14:42

Długoletnia tradycja i duże doœwiadczenie to atuty niemieckiej firmy Felix Bšttcher GmbH z siedzibš w Kolonii, œwiatowego lidera w produkcji wałków gumowych, działajšcego od 1725 roku. Pierwsze, wówczas żelatynowe wałki do maszyn drukujšcych wyprodukowane zostały przez tę firmę w1878 roku. Obecnie grupa Bšttcher to 12 zakładów produkcyjnych, 28 własnych firm handlowych oraz 60 przedstawicielstw na wszystkich kontynentach, co zapewnia międzynarodowš łšcznoœć produkcyjnš i obsługę klientów na najwyższym poziomie. W cišgu ostatnich dziesięciu lat ubiegłego stulecia obroty firmy wzrosły dwukrotnie osišgajšc poziom 375 mln DM w roku 2000. Firma zatrudnia 1600 osób, w tym 750 w Niemczech, a 850 w innych krajach. Program produkcyjny obejmuje wszystkie rodzaje wałków występujšcych w poligrafii, dla wszystkich technik drukowania i urzšdzeń pomocniczych. Użyte surowce majš właœciwoœci (twardoœć, odpornoœć na media, z którymi majš kontakt itd.) odpowiadajšce specyfikacjom producentów maszyn. Firma Bšttcher konfekcjonuje również obcišgi offsetowe oraz produkuje œrodki myjšce i konserwujšce do gumowych powierzchni wałków i obcišgów. Ostatnio oferta sprzedaży została rozszerzona o œrodki pomocnicze, jak np. stabilaty do roztworów nawilżajšcych, pudry czy też preparaty do mycia płyt offsetowych. Własny oœrodek badawczo-rozwojowy z centralnym laboratorium w Kolonii, zatrudniajšcy ponad 50 osób, systematycznie prowadzi badania i dostosowuje mieszanki gumowe do zmieniajšcych się technologii, prędkoœci maszyn i nowych mediów. To, że wszystkie zakłady produkcyjne należšce do grupy posiadajš certyfikat ISO 9001, jest sprawš oczywistš. Należy jednak odnotować fakt, że już w 1993 roku firma Bšttcher została uhonorowana za swoje wałki amerykańskš nagrodš GATF. Na przełomie lutego i marca br. przedstawiciel redakcji wraz z grupš techników i instruktorów druku wzišł udział w seminarium i zwiedzaniu zakładu produkcyjnego w czeskim mieœcie Vys˙kov k. Brna. Zakład powstał przed pięciu laty. W cišgu tego okresu został on znacznie rozbudowany, osišgajšc obecnš powierzchnię 7500 m2. W fabryce zatrudnionych jest 155 pracowników. W roku 2001 wyprodukowano tu 187 tys. wałków (w tym regeneracje). Vys˙kov jest położony bezpoœrednio przy autostradzie Olomouc-Brno, co stwarza idealne warunki do obsługi œrodkowo-wschodniej oraz częœciowo północnej Europy. W ogromnej hali produkcyjnej, w której przebiegajš wszystkie operacje techniczno-technologiczne, wiele czynnoœci wykonywanych jest ręcznie, gdyż taka jest specyfika produkcji krótkich serii (do 50 szt. jednego rodzaju). Przy większoœci prac, jak np. demontaż osprzętu czy też zdejmowanie starej gumy, nie da się zastosować automatyzacji na szerszš skalę. Produkcja dużych serii (powyżej 100 szt. jednego rodzaju wałków) odbywa się w Kolonii na w pełni zautomatyzowanej linii. W celu zapewnienia najwyższej jakoœci każda operacja wykonywana jest z dużš starannoœciš, poza tym przy każdym stanowisku znajdujš się przyrzšdy kontrolno-pomiarowe, z pomocš których sprawdza się dopuszczalne tolerancje. Regenerowane rdzenie, po usunięciu starej gumy, sš sprawdzane pod względem mechanicznym, następnie przed nawinięciem warstw nowej gumy sš odtłuszczane i piaskowane. Kolejny etap to wulkanizacja w specjalnych, sterowanych komputerowo piecach. W czasie tego procesu guma zmienia się z substancji plastycznej w elastycznš. W tym miejscu należy dodać, że niezwykle ważnym ogniwem procesu produkcyjnego jest sezonowanie wałków po wulkanizacji. Zbyt szybkie przystšpienie do kolejnych prac z reguły odbija się niekorzystnie na właœciwoœciach użytkowych wałków. Dalsze operacje to 3-stopniowe szlifowanie, którego ostatniš fazš jest wygładzanie, tzw. szlif dokładny. Każdy etap kończony jest pracami kontrolno-pomiarowymi. Po zamontowaniu wyłšcznie nowego osprzętu (łożyska, tulejki, podkładki, zamki itd.) wałki sš zabezpieczane specjalnym papierem, chronišcym je m.in. przed œwiatłem, i pakowane w skrzynie lub opakowania kartonowe, umożliwiajšce ich bezstykowe przewożenie oraz magazynowanie. Jir˙i Volf Đ dyrektor firmy Bšttcher Czeska Republika Đ na spotkaniu z uczestnikami seminarium poinformował o systematycznym szkoleniu pracowników, aby produkty opuszczajšce zakład były najwyższej jakoœci. Œcisłe normy technologiczne, opracowane przez firmę-matkę w Kolonii oraz wynikajšce z certyfikatu ISO, sš jednakowe dla wszystkich zakładów produkcyjnych i obowišzujš oczywiœcie również w Vys˙kovie. Grupa Bšttcher to wiodšcy na rynku œwiatowym dostawca wałków do pierwszych wyposażeń maszyn drukujšcych, m.in. w ok. 80% do firmy Heidelberg, prawie 100% do KBA i ponad 60% do MAN Roland, ale także do mniej znanych na naszym rynku Mitsubishi czy Komori. Dysponujšc skomputeryzowanym katalogiem wałków do większoœci najpopularniejszych maszyn stanowišcych wyposażenie drukarń, handlowcy firmy bez problemów pomagajš klientom w okreœlaniu specyfikacji przy realizacji zamówień. Poprzez własnš sieć handlowš firma Bšttcher rozprowadza Đ po uprzednim konfekcjonowaniu Đ offsetowe gumy obcišgowe zarówno dla maszyn arkuszowych, jak i zwojowych oraz całš gamę chemicznych œrodków myjšco-czyszczšcych, a także œrodków pomocniczych do druku offsetowego. W czasie seminarium bardzo dużo czasu przeznaczono na dyskusję dotyczšcš przyczyn powstawania problemów w drukowaniu offsetowym oraz sposobów zapobiegania im. Prowadzšcy dyskusję: Peter S˙pies Đ dyrektor Bšttcher Słowacja, a jednoczeœnie doradca techniczny na Europę Œrodkowo-Wschodniš i Małgorzata Olszewska Đ dyrektor Bšttcher Polska w Warszawie udzielili szeregu praktycznych rad i podzielili się swoim doœwiadczeniem zdobytym w czasie wieloletniej pracy w firmie. Szeroko omówiono wpływ różnych mediów na wałki ze szczególnym położeniem nacisku na œrodki myjšce. Produkty sprzedawane przez firmę Bšttcher odpowiadajš ostrym wymaganiom ochrony œrodowiska. Zmywacze muszš być tak dobrane, aby były jak najbardziej neutralne dla gumy, tj. nie powodowały zmian w jej strukturze. Zbyt agresywny czy też niewłaœciwie dobrany œrodek myjšcy może powodować puchnięcie lub obkurczanie się gumy. Z pewnoœciš dla wielu polskich drukarzy ciekawostkš będzie fakt, że np. w Szwajcarii, ze względu na wysokie opłaty œrodowiskowe, nieopłacalne staje się stosowanie zmywaczy o punkcie zapłonu poniżej 100ĄC. Żywotnoœć powłok gumowych, zarówno na wałkach, jak i na obcišgach offsetowych, zwiększajš regularnie stosowane pasty i żele doczyszczajšce i konserwujšce. Właœciwa pielęgnacja wałków gumowych zapewnia nie tylko dłuższš ich eksploatację, a tym samym korzyœci finansowe, ale również wyższš jakoœć produktów drukowanych. Podkreœlono, że podstaw dobrego drukowania jest wiele. Najważniejsze z nich to m.in.: Ľ właœciwy dobór farb i œrodków myjšcych, Ľ dbałoœć o czystoœć i utrzymanie w dobrym stanie wałków farbowych oraz wodnych, Ľ dbałoœć obsługi o czystoœć maszyny, Ľ prawidłowe ustawienie wszystkich parametrów maszyny, Ľ stała kontrola jakoœci wody (twardoœć i pH), Ľ kontrola stężenia IPA (alkohol izopropylowy). W dyskusji poruszono też problem uszkodzeń mechanicznych powłok gumowych, m.in. na wałkach zespołu lakierujšcego. Pozostawienie w wyniku niedbałego, niedokładnego mycia nawet bardzo małych kropli lakieru, które w krótkim czasie zasychajš, powoduje powstawanie charakterystycznych nacięć na obwodzie lub wyrywanie czšstek gumy, a następnie jej wykruszanie się. Końcowy wniosek wynikajšcy z odwiedzenia zakładu Bšttcher C˙R w Vys˙kovie jest następujšcy: służby techniczne serwisu dostawcy maszyn, producentów wałków oraz drukarze powinni ze sobš œciœle współpracować. Właœciciele drukarń muszš zdawać sobie sprawę, że obowišzkiem obsługi jest utrzymanie maszyn w czystoœci, dlatego też mycie i konserwacja powinny być stałym elementem harmonogramu prac. Pogoń za maksymalnym zyskiem nie może odbywać się kosztem dbałoœci o kosztowne przecież maszyny. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>