Bezpoœredni napęd w maszynie Alpha
6 gru 2016 14:42

Firma Schiavi Đ włoski producent maszyn drukujšcych Đ po raz pierwszy zaprezentowała maszynę fleksograficznš z napędem bezpoœrednim Alpha, z centralnym cylindrem, pod koniec 1999 roku. Obecnie blisko trzydzieœci tych maszyn pracuje w drukarniach opakowań. Helmut Mathes na łamach czasopisma ăFlexo+Tief-DruckÓ (nr 4/2002) opisał doœwiadczenia z tš maszynš we włoskiej drukarni fleksograficznej Plastik. Oœmiokolorowa maszyna z centralnym cylindrem Alpha GL/NC8-CI napędzana bezpoœrednio pracuje w drukarni Plastik od stycznia 2001. Maszyna ma 15 m długoœci, 2 m szerokoœci i 4,8 m wysokoœci, œrednica cylindra centralnego wynosi 1800 mm. Ustawienie rakla komorowego do wałka rastrowego przeprowadzane jest pneumatycznie, a docisk kontrolowany manometrem. Automatyczne odwijanie i nawijanie przewidziano dla zwojów o œrednicy do 800 mm. Tunel suszšcy o długoœci 4,6 m, jak również międzystrefowe suszenie majš podwójny obieg strumienia powietrza, co w znacznym stopniu ogranicza zużycie energii. Napęd wałków rastrowych, cylindrów drukowych i cylindra centralnego odbywa się poprzez motory Intramat z systemem synchronizacyjnym Synax. Interfejs i Profibus zapewniajš przepływ danych bez zakłóceń. Firma Plastik w pierwszym okresie swojej działalnoœci wytwarzała różne elementy z plastiku. W latach 60. rozpoczęła zadruk folii. Obecnie w dziale druku posiada pięć maszyn z cylindrem centralnym, w tym maszynę z napędem bezpoœrednim Alpha o szerokoœci wstęgi 1120 mm. Firma Plastik miała w wyposażeniu wyłšcznie maszyny Carint, ale ze względu na to, że maszyny te dotychczas nie sš produkowane z napędem bezpoœrednim, wybór padł Đ po dokonaniu szeregu testów druku i technologicznych porównań Đ na maszynę firmy Schiavi. Alpha o szerokoœci zadruku 1070 mm i długoœci druku od 300 do 650 mm jest znacznie węższš maszynš w stosunku do maszyn Carint. O zakupie maszyny Alpha przez firmę Plastik zadecydowały dwa elementy: w 1999 nie było maszyn o szerokoœci wstęgi 1600 mm z napędem bezpoœrednim, ponadto zakładanie tulei (sleeve) w takich maszynach nastręczałoby wiele trudnoœci; po drugie Đ obserwowano już wtedy tendencje do zmniejszania formatów i wysokoœci nakładów. Dziœ zakres długoœci druku znajduje się w przedziale 300-500 mm. Dlaczego napęd bezpoœredni Za wyborem maszyn z napędem bezpoœrednim przemawiajš następujšce czynniki: znaczne zredukowanie czasu przyrzšdu, wzrost produktywnoœci, jak również wymiana tulei w maszynie. Automatyczna wymiana tulei w maszynie z centralnym cylindrem napędzanym poprzez koła zębate jest bardzo skomplikowana, pracochłonna i kosztowna. Kolejne zalety maszyny z napędem bezpoœrednim to jednoosobowa obsługa oraz przygotowanie następnego zlecenia w czasie drukowania poprzedniego. Przestawienie długoœci druku bez potrzeby wymiany kół zębatych jest następnym argumentem. Bezstopniowe przestawienie zakresu druku w maszynie z napędem bezpoœrednim jest tylko częœciowym argumentem. Na rynku opakowań przyjęły się standardowe wymiary, które z powodzeniem mogš być drukowane na maszynie z napędem kół zębatych. Ponadto drukarnia potrzebuje mniejszej iloœci tulei, ponieważ typowe formaty częœciej się powtarzajš. Przy niewielkich różnicach długoœci płyt w maszynach z napędem bezpoœrednim można dokonywać korekty (+/- 2%) bez obawy utraty jakoœci lub œcierania płyty. W dłuższym okresie pracy maszyny z napędem kół zębatych następuje utrata jakoœci produktów ze względu na zużycie kół zębatych w stosunku do maszyn z napędem bezpoœrednim. Alpha ze względu na stabilnš konstrukcję, mniejszš szerokoœć druku i bezpoœredni napęd zapewnia w stosunku do maszyn Carint z napędem zębatym pracujšcych w drukarni Plastik wyższš jakoœć produktów. Tuleje i płyty drukowe Drukarnia Plastik stosuje twarde tuleje Rossini i płyty Futurflex o gruboœci 1,4 mm. Tuleje wsuwane sš do maszyny przeważnie łšcznie z trzpieniem, najczęœciej stosowana długoœć druku to od 300 do 500 mm, w przypadku większych długoœci stosowane sš uzupełnienia (adaptery) aluminiowe. Aby koszty magazynowania tulei utrzymać na niskim poziomie, drukarnia dla każdej długoœci druku stosuje tylko jeden zestaw tulei. Zmiana długoœci druku przy zmianie zlecenia w maszynie z napędem bezpoœrednim tylko nieznacznie wydłuża czas przyrzšdu i tym samym nie jest wymagane dobieranie zleceń wg długoœci druku. Drukarz dobiera zlecenia tylko z adapterem lub bez. Naklejanie form drukowych na tuleje cienkš foliš klejšcš zapewnia wyższš jakoœć druków aniżeli naklejanie foliš gšbczastš ze względu na mniejsze tolerancje gruboœci. Ważnš zasadš przy zakupie maszyny jest sprawdzenie dokładnoœci registrów: w maszynie z napędem kół zębatych register uzależniony jest od luzów na zębatkach, w maszynie z napędem bezpoœrednim nie ma tego zjawiska, a tolerancja wynosi od 0,02 do 0,03 mm. W czasie testów na maszynie Alpha wynik był bez zarzutu i stabilny. Bardzo ważnym czynnikiem przy wdrażaniu nowej maszyny do produkcji jest dokładne przeszkolenie jej obsługi. Pewnym zaskoczeniem przy zainstalowaniu Alphy był fakt, że częstotliwoœć mycia form drukowych jest o wiele niższa aniżeli w maszynach Carint. Schiavi w tym względzie wymienia dwie przyczyny: rakle komorowe Alphy i wałki rastrowe wymagajš mniejszej iloœci farby, zapewniajšc równoczeœnie równomierne jej rozprowadzenie na całej szerokoœci druku oraz zapobiegajš rozpryskiwaniu farby w czasie obrotów wałków rastrowych. Ponadto strumień powietrza suszšcego jest tak kierowany, że zapobiega zasychaniu farby na formach drukowych i zmniejsza potrzebę ich mycia. Maszyna Schiavi z tego okresu nie posiadała w wyposażeniu myjek automatycznych, natomiast dostęp do form drukowych jest bardzo dobry i tym samym mycie ręczne jest stosunkowo szybkie. Problemem dla fleksografii jest brak standaryzacji w produkcji farb rozpuszczalnikowych. Poszczególne partie tej samej farby od tego samego producenta wykazujš różnice. W rezultacie czas przyrzšdu Đ dopasowanie barw do wzoru Đ wydłuża się. Przy farbach UV problem ten nie występuje, a jakoœć druków jest wyższa. Lepsze farby, współczesne wałki rastrowe i cyfrowe wykonanie form drukowych umożliwiajš wykonanie produktu wysokiej jakoœci w szeœciu kolorach zamiast w oœmiu (dobrej jakoœci), jak było poprzednio. Cišgle zmniejszajšce się nakłady powodujš, że najważniejszym kryterium staje się skracanie czasu przyrzšdu maszyny. W drukarni Plastik obecnie wielkoœci nakładów zamówień wahajš się w granicach 10-50 tys. metrów. Zamówienia drukowane na maszynie Alpha zawierajš się w przedziale 20-30 tys. metrów. Prędkoœć drukowania wynosi œrednio 250 000 m/min (maksymalnie 350 m/min). W maszynie z napędem bezpoœrednim osišgnięcie dobrego pasowania jest szybsze aniżeli w maszynach z napędem kół zębatych, tym samym rozruch maszyny jest szybszy, a iloœć makulatury mniejsza. Maszyna Alpha wyposażona jest w kamerę wideo i system BST zapewniajšcy 100% kontrolę jakoœci drukowania. W zależnoœci od wymagań zamówienia mogš być stosowane bezpoœrednio grawerowane tuleje bez końca. Takie tuleje ze względu na niewielkie tolerancje gruboœci i dokładnoœć montażu ułatwiajš ustawienie docisku i registrów skracajšc czas przyrzšdu. W ocenie kierownictwa drukarni Plastik po ponadrocznym okresie pracy maszyny Alpha, wymaga ona bardzo starannej obsługi i wiedzy fachowej od personelu, a wtedy prace mogš być wykonywane na najwyższym poziomie jakoœciowym. Na podstawie ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 4/2002 opracował AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>