Certyfikat ISO 9001:2000 dla SICPY
6 gru 2016 14:43

20 lutego w siedzibie SICPA Polska odbyło się uroczyste wręczenie firmie certyfikatu jakoœci ISO 9001:2000. Decyzja o wprowadzeniu Systemu Zarzšdzania Jakoœciš wg ISO 9001:2000 została podjęta przez zarzšd firmy pod koniec 2002 roku. Jak informuje SICPA, norma ISO została potraktowana jako narzędzie służšce doskonaleniu zarzšdzania firmš, a w konsekwencji zwiększeniu efektywnoœci jej funkcjonowania. Pierwszym krokiem do wdrażania systemu jakoœci było uœwiadomienie wszystkim pracownikom potrzeby cišgłego doskonalenia i dopasowywania się do zachodzšcych w otoczeniu zmian. Ważnym elementem było także zdefiniowanie strategii działania firmy; powstała Polityka Jakoœci, w której zostały przedstawione cele jakoœciowe. Celem najważniejszym, jak zapewniano podczas uroczystoœci wręczenia certyfikatu, jest rozwój poprzez spełnianie oczekiwań obecnych i przyszłych klientów, osišgnięcie wysokiej jakoœci œwiadczonych usług w stosunku do oczekiwań rynku, gwarancja jakoœci i zaufania. Podejœcie procesowe normy ISO 9001:2000 zapewnia współdziałanie zidentyfikowanych, wczeœniej już działajšcych, procesów w ramach całego systemu. Obecnie więc SICPA Polska posiada Certyfikat Jakoœci ISO 9001:2000 w zakresie produkcji i sprzedaży farb drukarskich, który przyznała jednostka certyfikujšca Dekra-Its. Opracowano na podstawie informacji firmy SICPA Polska