Co to jest AQLczęœć II
6 gru 2016 14:42

Przykład kontroli odbiorczej przy wykorzystaniu normy PN-ISO 2859-1 + AC1 (1996) Firma poligraficzna zajmujšca się produkcjš ulotek reklamowych ustaliła z klientem, że jakoœć wyrobu będzie kontrolowana za pomocš metod statystycznych wg normy polskiej PN-ISO 2859-1+AC1. Dlatego na wstępie uzgodniono odpowiednie warunki dotyczšce kontroli, tj.: jednostopniowy plan badania, kontrola normalna, II poziom kontroli, AQL = 1,0. Producent zobowišzał się dokonywać kontroli przy ustalonym planie badania dla każdej zamówionej Đ jednorazowej partii w odniesieniu do każdego rodzaju ulotek. Klient zastrzegł sobie prawo do takich samych kontroli i reklamowania całej partii wyrobu w przypadku niespełnienia warunków przyjęcia dostawy dla ustalonego planu badania. Wady okreœlone zostanš przez sprawdzanie, czy wykonany wyrób jest zgodny z wzorcem produkcyjnym i specyfikacjš technicznš. Wszystkie wady wynikajšce z niespełnienia tych warunków majš być uważane za niezgodne. Klient poczštkowo zamówił 15 000 sztuk ulotek reklamowych. Firma poligraficzna po wydrukowaniu i procesach wykończeniowych uzyskała gotowy wyrób, który zgodnie z ustaleniami poddano kontroli wg metod statystycznych. W tym celu zastosowano odpowiedni schemat postępowania. 1. Okreœlono odpowiedniš liczebnoœć próbki dla gotowej partii 15 000 ulotek. Etap I. Korzystajšc z tabeli I ăZnaki literowe liczebnoœci próbkiÓ stwierdzono, że cały nakład ulotek zawiera się w przedziale między 10 001 a 35 000 sztuk, dlatego w linii poziomej odnoszšc się do II poziomu kontroli wyznaczono liczebnoœć próbki o znaku literowym M. Etap II. Korzystajšc z tabeli II ăPlany jednostopniowe stosowane podczas kontroli normalnejÓ stwierdzono, że próbce oznaczonej znakiem literowym M odpowiada liczebnoœć 315 sztuk ulotek. Danej próbce przy akceptowanym poziomie jakoœci AQL = 1,0 przyporzšdkowane sš odpowiednie liczby jednostek niezgodnych, tj. kwalifikujšca Ac = 7 i dyskwalifikujšce Re = 8. Oznacza to, że jeżeli w próbce o liczebnoœci 315 sztuk ulotek podczas badania znalezionych zostanie najwyżej 7 sztuk jednostek niezgodnych, uznaje się partię za przyjętš. Jeżeli w danej próbce znalezionych zostanie 8 lub więcej jednostek niezgodnych, partię należy odrzucić i zastosować odpowiednie działania pokontrolne. 2. Pobrano próbkę w sposób losowy (tzw. pobieranie na œlepo) w liczbie 315 sztuk. Ulotki reklamowe spakowane były w paczki zbiorcze liczšce po 1000 sztuk. Podczas kontroli spoœród 15 paczek zbiorczych wylosowano 3 paczki, a następnie z każdej z nich wylosowano po 105 sztuk ulotek. 3. Badanie próbki na zgodnoœć z wymaganiami. Każdš sztukę z próbki zbadano pod względem zgodnoœci ze specyfikacjš technicznš i wzorem produkcyjnym (właœciwoœci, tj.: zgodnoœć kolorystycznš, czystoœć i czytelnoœć druku, pasowanie poszczególnych kolorów, format etykiety, wadliwoœć podłoża drukowego, uszkodzenia mechaniczne i inne). Do badania niektórych parametrów poza ocenš wizualnš, tj. wzrokowym porównaniem, do wzorca używano również spektrofotometru, lupy i linijki. 4. Uruchomienie działań pokontrolnych. W kontrolowanej próbce znaleziono 4 sztuki wadliwe (tj. 4 jednostki niezgodne), a więc wyrób spełnia wymagania klienta, ponieważ liczba jednostek niezgodnych nie przekracza liczby dyskwalifikujšcej Re = 8 (patrz tabela II). Sztuki wadliwe zostały wymienione na dobre i wraz z pozostałymi sztukami z próbki powróciły do partii nakładowej. Kontroler przyjšł wyrób oznaczajšc danš partię etykietš ăwyrób zgodny z wymaganiami jakoœciowymiÓ, a wyniki badań zarejestrował w karcie kontroli jakoœci. Tylko tak oznaczony nakład ulotek reklamowych mógł być przekazany do magazynu lub bezpoœrednio wysłany do klienta. W przypadku, gdy w próbce 315 sztuk znaleziono by np. 20 sztuk wadliwych, a więc liczbę jednostek niezgodnych większš niż liczba kwalifikujšca Ac = 7, partia taka musiałaby być uznana za niezgodnš z wymaganiami i oznaczona odpowiedniš etykietš, np. ăpartia odrzuconaÓ. Następnym etapem postępowania pokontrolnego byłoby podjęcie odpowiednich decyzji dotyczšcych odrzuconej partii, np: Ľ Jeżeli znalezione w próbce niezgodnoœci uniemożliwiajš lub zmniejszajš przydatnoœć użytkowania wyrobu, a więc posiadajš wady krytyczne lub istotne, producent powinien poddać całš zakwestionowanš partię kontroli stuprocentowej i jednostki niezgodne zastšpić jednostkami zgodnymi lub (o ile jest to możliwe) naprawić. Po wyeliminowaniu wszystkich niezgodnoœci partia powinna być przedstawiona do powtórnej kontroli odbiorczej. Następnie producent powinien ustalić przyczyny powstania tego rodzaju niezgodnoœci i podjšć odpowiednie działania zapobiegajšce występowaniu ich w przyszłoœci. Ľ Jeżeli występujšce w próbce niezgodnoœci nie zmniejszajš zastosowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, tzn. sš mało istotne, producent może powiadomić klienta o zaistniałej sytuacji. Jeœli klient wyrazi zgodę na odstępstwo od swoich wymagań jakoœciowych, partia odrzucona przez kontrolę zostaje warunkowo zwolniona do klienta. Jeœli klient nie wyrazi takiej zgody, producent powinien podjšć działania eliminujšce wadliwe sztuki z całej partii (postępowanie jw. przy wadliwoœci istotnej i krytycznej). 5. Rejestracja wyników kontroli. Po każdorazowej kontroli wyniki badań powinny być umieszczane w odpowiednio skonstruowanych kartach kontroli jakoœci. Należałoby rejestrować następujšce dane: informacje ogólne (tj. nazwa wyrobu, nr zlecenia, Ÿródło wymagań jakoœciowych, data kontroli), wymagania dotyczšce kontroli (tj. wartoœć AQL, poziom kontroli, rodzaj planu odbiorczego, rodzaj kontroli), wyniki kontroli i ocena (liczebnoœć partii, liczebnoœć próbki, liczba jednostek niezgodnych kwalifikujšca (Ac) i dyskwalifikujšca (Re), wykryta liczba sztuk niedobrych w próbce, rodzaj występujšcej wadliwoœci oraz decyzja o zakwalifikowaniu partii jako przyjętej lub odrzuconej). Jeżeli rejestracja prowadzona jest przez dłuższy okres, w odniesieniu do wielu partii tego samego wyrobu, wyniki kontroli zaleca się poddawać okresowej analizie. Analiza taka umożliwia ocenę œredniego poziomu jakoœci produkowanego wyrobu oraz porównywanie go z poziomem akceptowalnym (AQL). Analiza dostarcza materiału, który powinien być wykorzystany przez producenta do działań na rzecz podnoszenia jakoœci. cdn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>