Czy istnieje ekologiczny papier?
6 gru 2016 14:42

W materiałach promocyjnych wielu firm mogš znaleŸć Państwo zapewnienia o ekologicznoœci prezentowanych tam produktów, poczšwszy od produktów spożywczych poprzez ekologiczne proszki do prania, farby, buty, ubrania... aż po papier. Cała gama ăekolo-gicznychÓ produktów na półkach sklepowych może przyprawić konsumenta o zawrót głowy. Prowokuje to pytanie: co naprawdę znaczy słowo ăekologicznyÓ Đ ostatnio tak modne i nagminnie używane? Czy ci, którzy go używajš, majš to samo na myœli? Wreszcie czy ăekologiczny" odnosi się do własnoœci produktów, czy może raczej do warunków, w jakich powstajš? Punktów widzenia jest tyle, co zapytanych osób. Niemniej waga problemu nakazuje przyjrzenie się temu tematowi na własnym podwórku. Wielu klientów Kostrzyn Paper pyta, czy papiery Amber sš ekologiczne? Właœnie Đ sš czy nie? Na rynku papierniczym istnieje wiele wyrobów oferowanych jako ăekologiczneÓ, np.: papier toaletowy, kserograficzny, opakowaniowy, gazetowy. W naszym rozumieniu papier ăekologicznyÓ oznacza produkt wytwarzany przez firmę aktywnie chronišcš œrodowisko naturalne i minimalizujšcš szkodliwy wpływ na otaczajšcš przyrodę na każdym etapie ăżyciaÓ produktu. Staramy się przekonać naszych klientów, że ekologicznoœć naszego papieru to coœ, co udowadniamy poprzez działanie. Nasz zakład należy do szwedzkiego koncernu Trebruk AB, a kraje skandynawskie stanowiš doskonały przykład, jak należy dbać o przyrodę. Przyjazne podejœcie do œrodowiska jest zapisane w misji Kostrzyn Paper: ăW trosce o œrodowisko zawsze wybieramy trwałe rozwišzaniaÓ. Obszary działań proekologicznych precyzuje polityka œrodowiskowa Kostrzyn Paper, znana wszystkim pracownikom firmy. Polityka œrodowiskowa Kostrzyn Paper przywišzuje szczególnš wagę do następujšcych, specyficznych dla firmy, aspektów zwišzanych ze œrodowiskiem: Ľ Podnoszenie œwiadomoœci załogi w zakresie poprawy œrodowiska naturalnego Ľ Redukowanie wskaŸników zanieczyszczeń w œciekach papierniczych Ľ Zmniejszenie iloœci wody zużywanej na jednostkę produkcji Ľ Zmniejszenie zużycia energii Ľ Zagospodarowanie całoœci powstajšcych odpadów stałych Kostrzyn Paper realizuje swojš politykę œrodowiskowš poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, cišgłš poprawę aspektów œrodowiskowych oraz przestrzeganie norm prawnych. Kostrzyn Paper zapewnia rzetelne informowanie o wpływie swojej działalnoœci na otoczenie. Polityka œrodowiskowa Kostrzyn Paper znana jest wszystkim pracownikom i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Lech Buzalski Prezes Zarzšdu Co my, jako producent papieru robimy w kierunku ochrony œrodowiska? Jak deklarujemy w polityce œrodowiskowej, przede wszystkim dšżymy do minimalizowania zużycia wody, energii oraz chemicznych substancji szkodliwych dla œrodowiska. Działania te majš na celu zmniejszanie ujemnych oddziaływań na œrodowisko, ale i osišganie lepszych wyników ekonomicznych. Trzeba wspomnieć, że Kostrzyn Paper angażuje się w działania œrodowiskowe na trzech etapach: przed produkcjš poprzez selektywny dobór surowców, w trakcie oraz na etapie poprodukcyjnym. Szczególnie istotnš kwestiš dla klientów jest dobór surowców. Te, które dopuszczone sš do produkcji papieru, posiadajš atesty zgodnoœci z certyfikatem œrodowiskowym ISO 14001 oraz certyfikatem bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001. Do produkcji naszego papieru prawie wyłšcznie używamy celuloz ECF (90%) i TCF (10%), pozyskiwanych z lasów w ramach cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych oraz ze specjalnie zalesianych do tego celu plantacji przemysłowych. Nasz papier zawiera minimalne iloœci szkodliwego chloru. Technologia wytwarzania papieru jest regulowana procedurami systemu ISO 14001, który gwarantuje zaangażowanie firmy w działania o charakterze prewencyjnym, które sš bardziej racjonalne niż działania zwišzane z likwidacjš skutków powstajšcych w œrodowisku. Jednym z czynników sprawczych działalnoœci œrodowiskowej jest edukacja ekologiczna załogi. W takich warunkach mogš powstawać inicjatywy proekologiczne i œwiadomoœć wielkiej wagi ochrony danych nam przez naturę zasobów. Na uwagę zasługuje zaangażowanie Kostrzyn Paper w upowszechnienie idei recyclingu w Polsce. Wraz ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich oraz grupš firm i stowarzyszeń, Kostrzyn Paper zaangażował się w opracowanie ustaw z zakresu ochrony œrodowiska, m.in. o opakowaniach i odpadach. Ustawy te majš bezpoœredni wpływ na kształt przyszłych rozwišzań w zakresie stworzenia efektywnego systemu odzysku i recyclingu odpadów zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Kończšc rozważania na temat papieru ekologicznego, czyli wytwarzanego przez przyjaznš œrodowisku firmę trzeba zaznaczyć, że dużo już zrobiliœmy i zostało to docenione przez uzyskanie certyfikatu ISO 14001 i przyznanie nagrody Panteon Polskiej Ekologii. Z drugiej strony cały czas trzeba myœleć, co więcej możemy zrobić dla zachowania otaczajšcego nas żywego œwiata. Joanna Janusz Agnieszka Tarłowska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>