Druk cyfrowy w Europieczęœć II
6 gru 2016 14:42

Podczas panelu nt. druku cyfrowego, który odbył się w pierwszym dniu targów POLIGRAFIA, zaproszeni do Poznania dziennikarze z zagranicznej prasy poligraficznej wygłosili krótkie wystšpienia na temat aktualnej sytuacji technologii drukowania cyfrowego w ich krajach. Poniżej prezentujemy teksty kolejnych dwóch referatów. Niemcy W grudniu ub.r. niemiecki instytut IRD przeprowadził badania rynku poligraficznego, które objęły 150 firm Đ członków IRD. Badania dotyczyły sytuacji druku cyfrowego w trzech krajach: Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Warto podkreœlić, że stosunkowo niewielka grupa drukarń, którš objęły badania, to najbardziej zaawansowane technologicznie drukarnie z tego regionu Europy. Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najciekawsze pytania, które znalazły się w ankietach. 37% badanych drukarń miało w swoim wyposażeniu co najmniej jednš maszynę cyfrowš. 13% planowało zakup takowej w najbliższym czasie, 31% Đ w bliżej nieokreœlonej przyszłoœci, zaœ 19% nie planowało żadnych zakupów w zakresie druku cyfrowego. Jeżeli chodzi o porównanie technologii cyfrowej i konwencjonalnej, 57% firm odpowiedziało, że druk cyfrowy stanowi uzupełnienie maszyn offsetowych. 37% uważa, że obie technologie mogš funkcjonować zupełnie niezależnie, zaœ 6%, że jedna może zastšpić drugš. Największym zainteresowaniem badanych cieszš się 4-kolorowe maszyny arkuszowe. Z opiniš, że jest to sprzęt interesujšcy, zgodziło się 56% firm. Kolejne pozytywne odpowiedzi dotyczyły: 4-kolorowych maszyn zwojowych (30%), 1-kolorowych maszyn zwojowych i arkuszowych (24%), maszyn do zastosowań specjalnych (17%), urzšdzeń biurowych (15%) i systemów wielkoformatowych (15%). Wœród najczęœciej stosowanych urzšdzeń znalazły się maszyny firm: Xerox (35%), Hei-delberg (15%), Xeikon (15%), Indigo (10%), OcŽ (10%), Agfa (8%), Canon (6%) i Hewlett-Packard (6%). Z kolei za sprzęt najbardziej kompetentny ankietowani uznali maszyny Indigo Đ 60% odpowiedzi. Jako kolejne badani wymieniali: Xeikon (55%), Heidelberg DI (53%) i Xerox (52%). Tylko te cztery wymienione firmy za najbardziej kompetentne uznało ponad 50% respondentów. Następne firmy, które znalazły się w rankingu, to: MAN Roland (27% pozytywnych ocen), OcŽ (26%), Karat (25%), Scitex (22%), Canon (15%), IBM (15%) i Hewlett-Packard (11%). Pozostałe firmy nie przekroczyły 10% pozytywnych odpowiedzi. Kolejne pytanie było zwišzane ze zmianami strukturalnymi w zatrudnieniu firm, które drukujš cyfrowo. Okazało się, że w przypadku 30% przedsiębiorstw miejsca pracy w ogóle by nie powstały, gdyby firma nie zainwestowała w druk cyfrowy. W 28% miejsca pracy stworzono specjalnie z myœlš o drukowaniu cyfrowym, zaœ w pozostałych 42% przedsiębiorstw pracownicy sš jednoczeœnie zatrudnieni do obsługi urzšdzeń offsetowych i cyfrowych. A co się zmieniło w firmach, które zainwestowały w maszyny cyfrowe? 58% z nich odpowiedziało, że zmieniły się ich relacje z klientami, 56% Đ sposób zarzšdzania danymi, 54% Đ rodzaj wykonywanych usług, 46% Đ struktura klientów, 42% Đ sposób szkolenia pracowników, 42% Đ struktura zatrudnienia, 31% Đ rodzaj używanego sprzętu prepress, 27% Đ organizacja pracy, 15% Đ struktura cen oferowanych usług. Bardzo ciekawie wyglšdało pytanie o pułapki, jakie niesie ze sobš inwestycja w druk cyfrowy. Uwzględniono punkt widzenia czterech grup firm: drukarń akcydensowych, studiów prepress, drukarń specjalistycznych i agencji reklamowych. Co ciekawe, wszystkie cztery grupy firm jako największy problem przy wdrażaniu druku cyfrowego wymieniły marketing (procent odpowiedzi: 74%, 74%, 42%, 100%!). Jako kolejne pułapki najczęœciej wymieniano: kwestię formułowania zapytań ofertowych, kwalifikacje kadry obsługujšcej maszyny cyfrowe, zbyt wysokš cenę usług oraz kłopoty z wycenš zleceń. A zatem marketing pozostaje największym problemem przy wdrażaniu technologii cyfrowej. Kolejne pytanie dotyczyło tego, kto w firmie ma wpływ na podejmowanie decyzji o inwestycji w maszynę cyfrowš. I tak 85% firm odpowiedziało, że jest to właœciciel lub dyrektor zarzšdzajšcy, 69% Đ dyrektor techniczny, 59% Đ szef marketingu, 52% Đ szef działu prepress, 34% Đ szef hali maszyn. A więc Đ po trosze wszyscy ludzie decydujšcy o kierunkach działania firmy. Aż 58% ankietowanych stwierdziło, że firma poligraficzna z prawdziwego zdarzenia nie może ograniczyć się wyłšcznie do drukowania w technologii cyfrowej. 19% badanych firm nie odpowiedziało na pytanie, a 23% udzieliło odpowiedzi pozytywnej. Kolejne pytanie dotyczyło tylko firm, które już stosujš maszyny cyfrowe i zwišzane było z największymi niedogodnoœciami, jakie niesie ze sobš inwestycja w tę technologię. 25% badanych odpowiedziało, że sš nimi koszty tonerów i serwisu maszyn, 17% Đ ograniczenia w iloœci dostępnych materiałów, 15% Đ różnice w jakoœci w porównaniu z drukiem offsetowym, 13% Đ cyklicznoœć czasu zwrotu z inwestycji. 10% drukarzy cyfrowych stwierdziło, że najwięcej kłopotów sprawia im obsługa danych, a 6% Đ marketing. Te same firmy poproszono o wybranie największych zalet druku cyfrowego. I tak 52% wskazało szybkoœć drukowania, 42% Đ możliwoœć personalizacji, 31% Đ elastycznoœć w produkcji, 23% Đ możliwoœć drukowania na żšdanie, 13% Đ produkcję on-line, a 10% Đ możliwoœć drukowania nowych zleceń. Ralf Bšsch, ăDruck & Medien VerlagÓ Szwajcaria Druk cyfrowy jest tematem bardzo aktualnym i trzymajšcym w napięciu! Nie ma dziœ rozmów, podczas których nie wspomina się o tematyce druku cyfrowego. Jednak nie jest to prosta sprawa. Bardzo często mylone sš pewne pojęcia. Często laik czuje się wręcz zawiedziony. Usiłuje mu się wmówić, że może on po prostu wybierać pomiędzy offsetem i drukiem cyfrowym. Proszę mi zatem pozwolić na pewne zdefiniowanie pojęcia druku cyfrowego. Nie bez okreœlonego przemyœlenia definiuję następujšce pojęcia: drukarka biurowa, system odbitek próbnych, drukarka wielkoformatowa, cyfrowa drukarka kolorowa. Z punktu widzenia klasycznej drukarni istniejš dwa warianty druku cyfrowego: offset cyfrowy i właœciwy druk cyfrowy. Offset cyfrowy. W tym przypadku następuje naniesienie obrazu na płytę drukowš w maszynie (najczęœciej jest to ăsuchy offsetÓ). W Szwajcarii najpopularniejszš maszynš w tym segmencie jest Heidelberg Quickmaster DI 46-4. Dotychczas zainstalowano 38 takich maszyn. Pracujš też u nas 3 maszyny Speedmaster 74 DI: jedna 4-kolorowa oraz dwie 5-kolorowe. Interesujšca jest jedna instalacja 4-kolorowej maszyny Adast DI. W ostatnim czasie w Szwajcarii uruchomiono pierwszš maszynę 74 Karat, wyprodukowanš wspólnie przez firmy KBA i Scitex. Pracujš tu również dwie maszyny Truepress 544 firmy Screen. Sš one, w przeciwieństwie do poprzednio omawianych, wyposażone w tradycyjny zespół drukujšcy. Właœciwy druk cyfrowy. Tu należy zaliczyć systemy, gdzie każdy kolejny arkusz ma wydrukowany inny obraz. Jako produkty można tu wymienić certyfikaty, karty menu, personalizowane reklamówki i inne podobne druki. Belgijski producent Xeikon oferuje w tym segmencie maszyny tak arkuszowe, jak i zwojowe. Łšcznie w Szwajcarii pracuje 21 maszyn tej firmy. Xeikon produkuje też maszyny dla koncernu MAN Roland, które ten drugi oferuje pod markami DICOpress, DICOpack i DICOpage. Maszyn z serii DICO pracuje w Szwajcarii 17. Do tego dochodzi 16 maszyn firmy Indigo. W ostatnim czasie stanęła w Szwajcarii pierwsza niezwykle szybka maszyna Ultrastream. Nanoszenie i kasowanie obrazu. Maszyna DICOweb firmy MAN Roland stanowi nowš kategorię w druku cyfrowym. Cylinder formowy stanowi tu bazę do bezpoœredniego nanoszenia obrazu w maszynie, po czym następuje drukowanie, wymazanie obrazu z cylindra i ponownie naniesienie kolejnej pracy. Taka maszyna będzie uruchomiona w maju 2001 roku w zakładzie StŠmpfli AG w Bernie, drukarni o wieloletnich tradycjach. Do zakresu druku cyfrowego należš też maszyny drukujšce dokumenty produkowane przez koncern Xerox. Jednokolorowych maszyn DocuTech zainstalowano w Szwajcarii 288. Z kolei lansowane zaledwie od roku maszyny kolorowe DocuColor 2000 sš obecne w Szwajcarii w liczbie 52 instalacji. Na koniec należy wymienić heidelbergowskie maszyny Digimaster 9110, które sš rozprowadzane dwoma kanałami: przez Heidelberga oraz przez firmę Danka. W Szwajcarii pracuje obecnie 15 Digimasterów. Omawiajšc temat druku cyfrowego należy podkreœlić, że wszyscy użytkownicy maszyn cyfrowych wierzš w przyszłoœć tej technologii. Ale wszyscy majš też problemy z rentownoœciš. Powód? Druk cyfrowy nie stanowi produkcji o charakterze masowym, stšd i obroty sš niewielkie. Franck Wick, ăViscomÓ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>