Druk papierów wartoœciowych ăpod lupšÓ
6 gru 2016 14:42

Na łamach czasopisma ăDruck&Medien MagazinÓ, z którym współpracujemy od wielu lat, ukazały się materiały historycznie zwišzane z produkcjš papierów wartoœciowych w Niemczech. Okazjš do tak szerokiej publikacji był jubileusz 150-lecia firmy Giesecke & Devrient, prekursora drukowania banknotów oraz innych papierów wartoœciowych. Częœć druga publikacji to przedstawienie dawnej Bundesdruckerei w Berlinie Đ obecnie, po sprywatyzowaniu, Gruppe Bundesdruckerei GmbH, natomiast częœć trzeciš stanowi prezentacja produkcji paszportów w firmie Kugler Womaco. Warto przy okazji podkreœlić, iż warszawska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych utrzymuje od wielu lat kontakty tak z firmš Giesecke & Devrient, jak i Bundesdruckerei w Berlinie. G&D przeprowadził w latach 70. modernizację papierni PWPW. Nie przypadkiem artykuł niniejszy publikujemy w dziale ăFleksografia&WklęsłodrukÓ. Stosowana w firmie G&D technika wklęsłodrukowa (w tym staloryt) stanowi jeden z najważniejszych elementów zabezpieczeń druków wartoœciowych. Kiedy w 1852 roku Hermann Giesecke i Alphonse Devrient założyli przedsiębiorstwo pod nazwš ăBuch-Kupfer und Steindruckerei, Gravir, Guillochir und PrŠgeanstaltÓ, położyli w ten sposób jednoczeœnie ăkamień węgielnyÓ pod oficynę zajmujšcš się drukowaniem banknotów i innych papierów wartoœciowych. Cztery lata póŸniej rozpoczęto drukowanie 10-talarowego banknotu dla ówczesnego Herzoglich Altenburgische Regierung (wtedy nie istniało jeszcze pojęcie Rzeszy Niemieckiej). Po niewielu latach w zakładzie tym drukowano już banknoty i znaczki pocztowe dla krajów południowoamerykańskich i azjatyckich. Giesecke & Devrient rozpoczęli też w Lipsku druk wydań cenionych niemieckich wydawców, w tym sławnego ăCodex SinaiticusÓ, łšcznie 51 tomów od 1868 roku. Uruchomiony został własny dział kartograficzny, rozpoczęto produkcję faksymilowš Đ w tym ăPapyrus EbersÓ Lipskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. W 1943 roku podczas drugiej wojny œwiatowej bomba zakończyła działalnoœć firmy. Odbudowa rozpoczęła się w 1948 roku w Monachium; po 10 latach G&D dostarczył pierwsze banknoty do Deutsche Bundesbank. W roku 1975 w tym rozrastajšcym się międzynarodowym koncernie technologicznym rozpoczęto produkcję maszynowych czytników banknotów, kart plastikowych oraz innych nowoœci œwiatowych. Od 1999 roku G&D jako największa drukarnia na terenie Unii Europejskiej rozpoczšł produkcję banknotów euro dla Niemiec oraz dla 5 innych krajów UE. Ten międzynarodowy koncern z siedzibš w Monachium, specjalizujšcy się kiedyœ w dziedzinie drukowania banknotów i dostawie papierów wartoœciowych oraz urzšdzeń do obróbki wydrukowanych banknotów, przekształcił się w dostawcę rozwišzań systemowych w zakresie telekomunikacji, elektronicznego obrotu płatniczego, identyfikacji osobistej oraz zabezpieczeń w zakresie multimediów i Internetu. W skali ogólnoœwiatowej koncern zatrudnia 7000 pracowników, a jako grupa Đ wraz z filiami i spółkami joint venture Đ wygospodarował w roku 2000 obroty 1,1 mld euro. G&D dostarcza obecnie całš paletę wysokiej klasy produktów w zakresie technologii zabezpieczeń: banknoty i papier banknotowy (z własnej fabryki Louisenthal w Gmund/Tegernsee z przyłšczonym zakładem w KĎnigstein w Szwajcarii Saksońskiej), banknoty i papiery wartoœciowe (w tym znaczki pocztowe), rozwišzania systemowe do automatycznej obróbki banknotów po druku, rozpoznawanie zafałszowań. Kolejna grupa asortymentowa to karty, systemy i rozwišzania z zakresu telekomunikacji, obrotu płatniczego, zdrowia, transportu i ruchu, identyfikacji i multimediów. Problematyka innowacyjna Đ to temat uwzględniany od dziesištków lat w koncernie; w 1970 roku wszystkie poczynania w tym zakresie łšczš się w przedsiębiorstwie GAO (spółka do spraw automatyzacji i organizacji). W 2000 roku wydano w firmie 74,4 mln euro na badania i rozwój. Najnowsze, w Monachium działajšce spółki to Secartis AG (doradztwo w zakresie E-commerce) oraz C payS AG (Complete Payment Solutions) dla nowych zastosowań w zakresie E-commerce. G&D działa obecnie w 24 krajach na wszystkich kontynentach. W 80 z nich obraca się pieniędzmi wydrukowanymi w G&D, miliony ludzi korzystajš z systemów ID i z kart telefonicznych G&D. Firma wywodzšca się z Lipska czuje się w dalszym cišgu zwišzana z ămiastem ksišżkiÓ. Przeznaczane sš duże œrodki na cele społeczne w mieœcie. Wykupiony został budynek, w którym powstała przed 150 laty firma; dzięki temu znajdujšca się w nim drukarnia zatrudniajšca 300 pracowników też mogła œwiętować jubileusz. Jednak sam druk nie jest już czynnikiem decydujšcym o profilu firmy. Dziœ w G&D najważniejsze sš ăRozwišzania w zakresie zabezpieczeńÓ. Można do nich zaliczyć: rentownš i po niskich kosztach obróbkę niewielkich nakładów banknotów (za pomocš systemu Numeron), karty ec z elektronicznš funkcjš sygnałowš (jako pierwsze dla Hypo Vereinsbank w Monachium), kartę dla projektu elektronicznego etykietowania, elektroniczne sterowanie za pomocš karty sygnaturowej (projekt pilotowy dla Oberfinanzdirektion w Monachium) oraz wiele innych przykładowych rozwišzań. Obecnie w koncernie opracowywane sš systemy gromadzenia biometrycznych cech właœciciela, dokumenty, które obok funkcji paszportu mogš być używane do pobierania pieniędzy lub dowodu prawa jazdy, banknoty nie do sfałszowania oraz rozwišzania jak dotychczas nieujawnione wykonane z korzyœciš dla przyszłych odbiorców. Opracował AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>