Drukarnia Naukowo-Techniczna na œcieżce modernizacji i rozwoju
6 gru 2016 14:44

XXI wiek okazuje się coraz bardziej pomyœlny dla Drukarni Naukowo - Technicznej. Pod koniec lat 90. ten od wielu lat sztandarowy zakład specjalizujšcy się w produkcji ksišżek zaczšł przynosić straty. Zmieniony zarzšd drukarni i reorganizacja zakładu zaowocowały tym, że bieżšcy rok wg szacunków zamknie się już dwoma milionami zysku. Pozytywny wynik na działalnoœci i pokaŸny portfel zleceń umożliwiły nam realizację kolejnych inwestycji (w ubiegłym roku 4-kolorowa maszyna Roland, na poczštku tego roku linia do laminowania okładek oraz nowe komputery i oprogramowanie Đ red). Drukarnia Naukowo-Techniczna ma szansę ponownie stać się znaczšcš drukarniš w produkcji ksišżek w oprawie twardej Đ powiedział w czasie wizyty redakcji Poligrafiki w drukarni prezes Andrzej Janicki. Dziœ w Drukarni Naukowo-Technicznej około 60% przychodów stanowi oprawa twarda, wysoki stopień przetwarzania zapewnia wyższš efektywnoœć. Drukarnia oferuje wydawcom pełnš obsługę: zarówno skład trudnych, technicznych tekstów, jak i wznowienia z noœników elektronicznych. Obecnie wydawcy dostarczajš około 50% produkowanych tu ksišżek na noœnikach elektronicznych, ok. 30% form drukowych tymczasem zlecane jest do naœwietlarni CtP. Ostatnio w drukarni została zainstalowana nowa linia Diamant do oprawy twardej produkcji szwajcarskiej firmy MŸller Martini Đ trwa rozruch technologiczny, co nie przeszkadza, aby pierwsze ksišżki (kalendarz w języku litewskim) jak spod przysłowiowej igły opuszczały linię. Blok ksišżki, jak informuje prezes A. Janicki, tymczasem jest szyty, oklejany i obcinany na maszynach starszych. Natomiast linia Diamant wykonuje końcowš, najważniejszš fazę produkcji ksišżki: zaokršglanie grzbietu i oporkowanie go, przyklejanie merli, paska wzmacniajšcego i kapitałki, stabilizację zaokršglonego grzbietu, przyklejanie twardej lub plastikowej okładki, rowkowanie i ponowne długotrwałe prasowanie gotowej ksišżki. Ksišżka oprawiona na linii Diamant z zaokršglonym grzbietem i kilkakrotnie prasowana jest nie tylko estetyczna i trwała, ale również praktyczna ze względu na doskonałš otwieralnoœć. Oprawa twarda to szereg trudnych i skomplikowanych procesów wymagajšcych dużej wiedzy, doœwiadczenia i umiejętnoœci. Zmiany organizacyjne, jakie zaszły w DNT, wprowadziły odpowiedzialnoœć, a także dużš samodzielnoœć specjalistów organizujšcych pracę w poszczególnych segmentach produkcji. Tak też jest z liniš Diamant Đ odpowiedzialny za maszynę i pracujšcych tu ludzi jest Michał Dudek, specjalista ds. oprawy twardej. Linia Diamant to uniwersalne narzędzie, można na niej oprawiać bardzo zróżnicowane formaty w układzie klasycznym i albumowym, ponadto gruboœć grzbietów ksišżek (od 2 do 80 mm) znacznie rozszerza dotychczasowe możliwoœci drukarni. Katalogowa wydajnoœć linii wynosi do 3600 ksišżek/h. Modułowa budowa linii Diamant, w której zastosowano napęd serwomotorami synchronizowanymi elektronicznie, a następnie ustawianie jej odbywa się poprzez monitor dotykowy, zapewnia opłacalnoœć przy zmianie zlecenia produkcji zarówno małych, jak i dużych nakładów. Linia Diamant została połšczona modemem z serwisem, który diagnozuje urzšdzenie, a serwis producenta maszyny zdalnie może dokonywać korekt i usuwać usterki w oprogramowaniu lub przesłać informację o potrzebie dokonania korekt mechanicznych. DNT zamierza po upływie okresu gwarancji podpisać umowę na serwisowanie maszyny przez firmę MŸller Martini. To nie koniec tegorocznych inwestycji w DNT Đ pod koniec listopada MŸller Martini dostarczy nowoczesnš maszynę Ventura do szycia nićmi. Nowa maszyna to kolejny krok w kierunku podniesienia jakoœci i wzrostu wydajnoœci. Zalety tej programowanej z monitora dotykowego maszyny to nie tylko wysoka wydajnoœć, ale również możliwoœć szycia w kilku wariantach i wišzania nićmi zgrzewanymi. Nici termiczne zapewniajš wysokš trwałoœć i umożliwiajš oprawę bardzo cienkich produktów, a nawet pojedynczych składek. Pełne wdrożenie tych dwóch maszyn i przewidywany na przyszły rok zakup systemu CtP, nowego trójnoża i podłšczenie go do oklejarki bloków ksišżek oraz zakupienie w dalszej kolejnoœci, zależnie od koniunktury na rynku, linii do zbierania i nowej maszyny do obróbki i oklejania grzbietów ksišżek, które mogš być oprawiane zarówno w okładkę twardš, jak i miękkš pozwoli nam na podwojenie produkcji ksišżek w oprawie twardej, nie tylko dla wydawców krajowych, ale również na eksport. Obecnie eksport stanowi 8%, nasze założenia na 2005 rok to nie mniej niż 15% Đ jest to realne, ponieważ już obecnie prowadzimy rozmowy z agencjami reprezentujšcymi wydawców zagranicznych. Zakładamy, że już w przyszłym roku liczba opraw wzroœnie z 2 mln w tym roku do 3 mln ksišżek. Wzrostu produkcji upatrujemy przede wszystkim w eksporcie. Uruchomienie linii Diamant i w cišgu dwóch miesięcy maszyny Ventura pozwoli nam dorównać liderom w produkcji ksišżek w oprawie twardej. Drukarnia bierze udział w międzynarodowych imprezach i targach ksišżki, uczestniczy też i zdobywa wyróżnienia w konkursach krajowych, co ułatwia nam nawišzywanie nowych kontaktów Đ podkreœla A. Janicki. Modernizacja parku maszynowego to podstawa wzrostu efektywnoœci produkcji i szansa na kolejne możliwoœci inwestycyjne. Zapowiadane zmiany strukturalne w Drukarni Naukowo-Technicznej w 2005 roku wynikajšce z połšczenia z drugš spółkš skarbu państwa zapewne wpłynš na politykę inwestycyjnš drukarni. Od stycznia 2005 roku decyzjš Skarbu Państwa Polska Agencja Prasowa jako jednostka przejmujšca i Drukarnia Naukowo-Techniczna jako jednostka przejmowana będš tworzyć jedno przedsiębiorstwo. Można przewidywać, że w wyniku tego połšczenia powstanš nowe możliwoœci i tempo odnowy parku maszynowego drukarni może się zwiększyć. Połšczenie kapitałów obu firm znacznie zwiększa zdolnoœć kredytowš, a kwestia rozwoju nowej jednostki, tj. decyzje o kierunkach inwestycyjnych zapadnš na walnym zgromadzeniu. A więc należy przyjšć, że XXI wiek dla dotychczasowej drukarni DNT będzie pomyœlny.