Folie z tworzyw sztucznychczęœć III
6 gru 2016 14:43

2.2. Folie z kopolimeru etylenu z octanem winylu (E/VAC) Kopolimery etylen/octan winylu otrzymuje się metodš rodnikowej kopolimeryzacji pod wysokim ciœnieniem (1,2-1,5x108 Pa). Zawartoœć procentowa octanu winylu wbudowanego do czšsteczek powstajšcego kopolimeru jest taka sama jak w poczštkowej mieszaninie. Wytwarzane sš kopolimery E/VAC o różnej zawartoœci octanu winylu [5,6]. W starszej literaturze używany bywa także skrót EVA. W wyniku kopolimeryzacji tworzš się takie struktury jak podana poniżej: (...) E/VAC służy do produkcji folii oraz do współwytłaczania z innymi foliami i do powlekania. Kopolimery E/VAC majš niższy stopień krystalicznoœci od polietylenu o niskiej gęstoœci. Kopolimery etylen/octan winylu charakteryzujš się w stosunku do polietylenu o niskiej gęstoœci niższš sztywnoœciš, niższš temperaturš mięknienia oraz wyższš: gęstoœciš, wytrzymałoœciš na zerwanie i wydłużalnoœciš. E/VAC wykazuje odpornoœć nawet w podwyższonej temperaturze na: kwas octowy, rozcieńczony kwas solny i siarkowy, wodorotlenek sodowy, etanol, soki owocowe i detergenty. Obniżenie stopnia krystalizacji w stosunku do PE-LD powoduje w przypadku E/VAC wzrost: giętkoœci, udarnoœci, przenikalnoœci pary wodnej i gazów oraz poprawę właœciwoœci optycznych. Obecnoœć końcowych grup polarnych zwiększa współczynnik tarcia oraz tendencję do wzajemnego sklejania. Folie z E/VAC produkowane sš najczęœciej metodš wytłaczania z rozdmuchem. Do wytłaczania stosuje się takie same urzšdzenia jak przy produkcji folii z polietylenu. Także przy wyrobie opakowań wykorzystywane sš te same techniki zgrzewania. Folie z E/VAC sš materiałem przydatnym do pakowania mięsa i drobiu Đ w tym przypadku stosowane sš jako folie rozcišgliwe (tzw. stretch). Folie z E/VAC majš większš zdolnoœć łšczenia się z innymi materiałami niż folie z PE-LD. Sš one przydatne do laminowania, a kopolimery E/VAC służš również do powlekania folii z tworzyw sztucznych. Folie z E/VAC sš stosunkowo rzadko zadrukowywane. Nie wymagajš aktywacji powierzchni, gdyż sš polarne. Stosowane techniki drukowania to fleksografia i wklęsłodruk (rotograwiura). 2.3. Folie z kopolimerem etylenu z alkoholem winylowym (E/VAL, także EVOH) Termoplastyczne tworzywa będšce kopolimerem etylenu i alkoholu winylu otrzymuje się przez zmydlenie E/VAC. Alkohol winylowy nie jest trwałym zwišzkiem chemicznym i dlatego kopolimer E/VAL otrzymuje się nie bezpoœrednio, a tylko przez zmydlenie E/VAC. W zwišzku z tym E/VAL zawiera zawsze grupy octanowe [5,6]. E/VAL ma następujšcy wzór chemiczny: (...) E/VAL ma wysoki stopień krystalicznoœci. Najważniejszš cechš tych folii jest bardzo mała przepuszczalnoœć gazów, a szczególnie tlenu. Folie z E/VAL produkowane sš najczęœciej metodš wytłaczania z rozdmuchem. Folie zawierajšce duży udział alkoholu winylu sš rozpuszczalne w wodzie, w zwišzku z tym stosowane sš do pakowania œrodków myjšcych, ponieważ po wrzuceniu do wody rozpuszczajš się wraz z tym œrodkiem. W przypadku współwytłaczanych folii kompleksowych (laminatów) E/VAL znajduje zastosowanie przy produkcji laminatów przeznaczonych do pakowania œrodków spożywczych. E/VAL zastępuje kopolimer chlorku winylu z chlorkiem winylidenu PVDC, od którego ma lepsze właœciwoœci barierowe. Dodatkowš zaletš E/VAL jest to, że nie jest on zwišzkiem chloru jak PVDC. Przy jego spalaniu nie będzie więc powstawał chlorowodór, jak ma to miejsce w przypadku PVDC. Monofolie z E/VAL zadrukowywane sš najczęœciej technikš fleksograficznš. Nie wymagajš one aktywacji powierzchni przed drukowaniem. 2.4. Folie polipropylenowe (PP) Polipropylen (PP) otrzymuje się przez polimeryzację propylenu w obecnoœci katalizatorów metaloorganicznych. Reakcja polimeryzacji zachodzi w temperaturze ok. 100ĄC w œrodowisku ciekłych węglowodorów nasyconych. (...) Produkcję PP w skali przemysłowej rozpoczęto w 1957 roku przy zastosowaniu katalizatorów Zieglera-Natty, tych samych, które umożliwiały otrzymanie polietylenu o dużej gęstoœci. W zależnoœci od składu katalizatora i warunków reakcji otrzymuje się polimery o różnej budowie przestrzennej: Ľ polipropylen izotaktyczny, który dzięki uporzšdkowanej strukturze przestrzennej i dużemu stopniowi krystalizacji ma najlepsze właœciwoœci mechaniczne oraz największš odpornoœć cieplnš i z tego powodu jest stosowany najczęœciej; Ľ polipropylen ataktyczny Đ o nieuporzšdkowanej strukturze przestrzennej, posiadajšcy właœciwoœci podobne do gumy niewulkanizowanej; Ľ polipropylen stereoblokowy (syndiotaktyczny) Đ wykazujšcy właœciwoœci poœrednie między PP izotaktycznym i ataktycznym. Polipropylen jest polimerem krystalicznym o temperaturze topnienia około 170ĄC i gęstoœci od 0,89 do 0,90 g/cm3. Do przetwarzania metodš wtrysku lub wtłaczania jest stosowana wyłšcznie jego odmiana o strukturze uporzšdkowanej, czyli PP izotaktyczny. Charakterystyczne cechy polipropylenu: Ľ brak smaku i zapachu, Ľ duża wytrzymałoœć mechaniczna, Ľ duża przezroczystoœć, Ľ odpornoœć na podwyższone temperatury, umożliwiajšca sterylizację zawartoœci opakowania (w temperaturze do 140ĄC) lub jej podgrzewanie, Ľ odpornoœć na działanie wody, olejów, tłuszczów i wielu substancji chemicznych, Ľ mała przenikalnoœć pary wodnej, Ľ możliwoœć produkowania folii bardzo cienkich (od 12 mikrometrów), Ľ obojętnoœć fizjologiczna. Folie polipropylenowe sš zaliczane obecnie do grupy najważniejszych tworzyw opakowaniowych. Znajdujš także zastosowanie do laminowania druków oraz wchodzš w skład folii kompleksowych. Zarówno same folie PP, jak i ich laminaty z innymi foliami sš zadrukowywane w przypadku, gdy majš stanowić materiał opakowaniowy. Folie PP otrzymuje się, podobnie jak folie PE, metodš wytłaczania szczelinowego z dyszy płaskiej (tzw. folia wylewana, zwana również z angielska cast) lub z rozdmuchem Đ rękaw z polipropylenu. Polipropylenowa folia ma najmniejszš z folii opakowaniowych gęstoœć w granicach 0,89Ö0,91 g/cm3. Wišże się z tym duża wydajnoœć folii z 1 kg (tzn., że można wyprodukować z 1 kg granulatu polipropylenowego więcej m2 folii PP niż folii PE lub poliestrowej). Folie PP mogš być produkowane jako tzw. folie nieorientowane i orientowane. Proces orientacji jedno- lub dwuosiowej polega na tym, że w procesie produkcji jest ona rozcišgana w jednym lub dwu kierunkach. Najczęœciej stosowane sš folie PP dwuosiowo orientowane, oznaczone w literaturze zagranicznej angielskim skrótem BOPP (ang. biaxal orientated polypropylene). W literaturze polskiej przyjšł się skrót OPP, co znaczy ăorientowana folia polipropylenowaÓ. Skrót ten jest jednoznaczny, gdyż folie polipropylenowe produkowane sš tylko jako dwukierunkowo orientowane. Nie ma możliwoœci wyprodukowania folii jednokierunkowo orientowanej [7]. Folie polipropylenowe orientowane (OPP) nie sš Đ w przeciwieństwie do folii nieorientowanych polipropylenowych (PP) Đ zgrzewalne. W celu uzyskania zdolnoœci zgrzewania folie OPP muszš być lakierowane lub powlekane albo współwytłaczane z polimerami termoplastycznymi i zgrzewalnymi. Typowymi gruboœciami folii PP sš: dla folii nieorientowanych PP 15Ö800 mikrometrów, dla folii orientowanych OPP 12Ö50 ľm. Orientowana folia PP (OPP) odznacza się idealnš wprost przezroczystoœciš, wysokim połyskiem, bardzo dużš wytrzymałoœciš mechanicznš, dużš elastycznoœciš. Folia ta jest odporna na wysokš temperaturę, działanie wody i większoœci substancji chemicznych, olejów, tłuszczy. Nie zawiera zmiękczaczy, jest obojętna fizjologicznie i wykazuje małš przepuszczalnoœć par i gazów. Dzięki przeprowadzonej obróbce stabilizacyjnej posiada dużš stabilnoœć wymiarowš. Folia PP nieorientowana ma gorsze właœciwoœci mechaniczne niż folia orientowana. W celu umożliwienia sklejania i zadrukowywania powierzchnia folii OPP orientowanych (niepowlekanych) i nieorientowanych musi być aktywowana za pomocš wyładowań elektrycznych (koronowych). Na powierzchni folii powstajš grupy: karbonylowe, karboksylowe, hydroksylowe i ugrupowania nadtlenkowe. Aktywacja powierzchni jest mniej trwała niż w przypadku folii PE. Jej trwałoœć zależy od warunków przechowywania folii. Kłopoty zwišzane z brakiem zgrzewalnoœci i krótkim czasem trwania aktywacji folii skłoniły producentów folii do jej powlekania. Folie OPP mogš być powlekane jedno- lub dwustronnie. Orientacja i stabilizacja wytłaczanej folii polipropylenowej pogarsza jednak naturalnš dla tworzywa termoplastycznego zgrzewalnoœć. Wymagane do zgrzewania podwyższenie temperatury powoduje miejscowš utratę orientacji oraz osłabienie mechaniczne wzdłuż linii zgrzewania. W celu wyeliminowania tej wady większoœć opakowaniowych folii OPP wyposażona jest w warstwy zgrzewalne. Spoœród znanych i stosowanych odmian folii OPP wyróżnić można [7]: Ľ folie bez warstw zgrzewalnych (w terminologii zagranicznej plain) obecnie coraz częœciej wytwarzane również przez współwytłaczanie (wszystkie warstwy z tego samego polimeru). Sš to folie niepowlekane, zaliczane na ogół do niezgrzewalnych, o mniejszym znaczeniu w technice opakowaniowej, a wykorzystywane głównie do laminowania zadrukowanego uprzednio papieru i kartonu; do grupy tej zakwalifikować należy również folie, w których połšczenia zgrzewane o niewielkiej wytrzymałoœci uzyskiwane sš przez dodatek do polimeru substancji poprawiajšcych zgrzewalnoœć. Tego rodzaju folie wykorzystywane sš np. na rynku amerykańskim w maszynach owijajšcych, nie nadajš się natomiast do stosowania w maszynach formujšco-napełniajšcych typu pionowego lub poziomego; Ľ folie z warstwami zgrzewalnymi (1-2 ľm) najczęœciej z kopolimeru etylen-propylen, uzyskiwanymi przez współwytłaczanie z warstwš podstawowš; Ľ folie, w których własnoœci zgrzewalne uzyskuje się przez powlekanie rozpuszczalnikowe lub dyspersyjne polimerami i kopolimerami akrylowymi, winylowymi i winylidenowymi; wykorzystywane sš tu również kopolimery etylen-octan winylu oraz jonomery. Folie te nie tylko ze względów ekonomicznych (możliwoœć bezpoœredniego zawracania odpadów produkcyjnych), ale również ze względów technicznych (szeroki zakres temperatur zgrzewania, wysoka wytrzymałoœć połšczeń), jak też braku zagrożeń dla œrodowiska naturalnego stanowiš najdynamiczniej rozwijajšcš się grupę odmian folii OPP; Ľ folie spienione, tzw. perliste o obniżonej gęstoœci (w odróżnieniu od poprzednio wymienionych nieprzezroczyste): Đ bez warstw zgrzewalnych (np. na etykiety), Đ z warstwami zgrzewalnymi, uzyskiwanymi najczęœciej przy współwytłaczaniu, ale również przez powlekanie. Dzięki obniżonej gęstoœci coraz poważniej traktowane sš jako substytut papieru; tego rodzaju folie wykorzystywane sš zarówno w postaci niepowlekanych, jak i z powłokami typu kopolimerów etylen-propylen, a także kopolimerów winylidenowych, względnie stanowiš jednš z warstw laminatu w połšczeniach z innymi rodzajami folii OPP. W grupie folii OPP spienionych wydziela się folię perlistš. Jest to folia lekko spieniona wypełniana węglanem wapnia; gęstoœć tego typu folii wynosi 0,75 g/cm3. Niepowlekane folie OPP wymagajš aktywacji powierzchni do drukowania do wartoœci minimum 38 mN/m, zaœ do laminowania 38Ö40 mN/m. Powłoki nakładane na folie OPP zapewniajš zwiększenie ich właœciwoœci barierowych, tzn. zmniejszajš przepuszczalnoœć gazów i cieczy oraz zapewniajš im dobrš zgrzewalnoœć. Zadrukowywanie folii OPP powlekanych jest o wiele łatwiejsze niż folii polipropylenowych niepowlekanych (PP), gdyż drukuje się nie na biernym chemicznie polipropylenie, ale na nałożonej na folię OPP powłoce (to samo dotyczy laminowania). Folie OPP stosowane sš również do metalizacji próżniowej powłokš aluminiowš. W tym przypadku stanowiš one warstwę składowš laminatów. W literaturze polskiej zamiast okreœlenia BOPP dla dwuosiowo orientowanych folii PP stosowany jest skrót OPP (orientowana folia PP). Okreœlenie ăfolia PPÓ oznacza albo folię polipropylenowš ogólnie, bez precyzowania, czy jest ona orientowana, czy też nie, albo folię polipropylenowš nieorientowanš. Folie OPP będšce substytutem folii celofanowych praktycznie je wyparły. W najbliższym czasie powinny całkowicie zastšpić folie celofanowe. Orientowane folie polipropylenowe, a œciœlej z kopolimeru propylen-etylen sš foliami termozgrzewalnymi o dwuosiowym skurczu (kopolimer zawiera na ogół 1-8% etylenu). Powlekane folie polipropylenowe stanowiš wierzchniš warstwę (przeznaczonš do zadrukowywania) materiałów samoprzylepnych. Podobnie jak w przypadku folii polietylenowych, także folie z orientowanego dwuosiowo polipropylenu produkowane sš jako tzw. folie skrętne z pamięciš, czyli przeznaczone do maszynowego pakowania cukierków. Sš one zadrukowywane cišgłymi wzorami do szeœciu kolorów, najczęœciej technikš drukowania fleksograficznego. Zadrukowane orientowane folie polipropylenowe stosowane sš do technologii etykietowania podczas formowania zwanej IML, czyli In-Mould Labelling. W tej technologii etykieta jest drukowana na folii polipropylenowej podawanej do otwartej formy wtryskowej. Po zamknięciu formy następuje wtrysk stopionego polipropylenu, który po schłodzeniu na trwałe łšczy się z etykietš. Folia OPP do tej technologii może być zadrukowywana fleksografiš, wklęsłodrukiem lub offsetem, pod warunkiem zastosowania farb odpornych na temperaturę ponad 200ĄC. Odbiorcš tego rodzaju etykiet jest przemysł chłodniczy, szczególnie producenci lodów. Majš oni dobrze zaetykietowane wieczka do pojemników z lodami. cdn.