Gdzie są inżynierowie i technicy – poligrafowie?
6 gru 2016 14:45

Pytanie retoryczne – są wszędzie! Oczywiście wszędzie tam, gdzie występuje problematyka związana z drukiem. Pracują w drukarniach, wydawnictwach, redakcjach i agencjach. Szkolą młode kadry fachowe w szkołach średnich i wyższych uczelniach poligraficznych, tworzą organizacje i stowarzyszenia branżowe. I co z tego wynika? Czy stanowią elitę intelektualną w swoich własnych stowarzyszeniach? Jaka jest sytuacja w dwóch najważniejszych: Sekcji Poligrafów SIMP oraz Stowarzyszeniu Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej? Przed mniej więcej trzema laty (przełom lat 2003 i 2004) ukazały się dwa jubileuszowe wydania branżowe o historycznym znaczeniu: „50 lat Sekcji Poligrafów SIMPÓ oraz „35-lecie Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej 1968-2003”. Należy podkreślić, że przy okazji zjazdu absolwentów Instytutu (30-lecie istnienia) powołane zostało Stowarzyszenie Absolwentów IPPW. Obecnie obowiązujący statut tego stowarzyszenia został uchwalony w 2003 roku na Walnym Zebraniu jego członków. Z porównania liczby absolwentów tego instytutu i stanu członków stowarzyszenia, jak również liczby inżynierów w branży i członków Sekcji Poligrafów SIMP wynika, że udział w stowarszyszeniach jest znikomy, zaledwie kilkuprocentowy… Jaka może być tego przyczyna? Porównując statuty obu tych inżynierskich organizacji można stwierdzić, że ich cele są niemal identyczne, a więc są one konkurencyjne. Z kolei zakres działalności obejmuje tak wiele zagadnień tematycznych, że aby je zrealizować, konieczne byłyby ogromne środki finansowe i stan liczebny wykonawców. Realizacja w trybie społecznym jest praktycznie niemożliwa…Poza tymi dwoma stowarzyszeniami istnieją jeszcze inne organizacje branżowe i stowarzyszenia o charakterze samorządowo-gospodarczym, których członkami są podmioty gospodarcze zatrudniające naszych inżynierów. To musi ograniczać ich działalność społeczną w omawianych tu stowarzyszeniach. Jak wynika z analizy dokumentu zjazdowego jubileuszu 35-lecia IPPW, inżynierowie-poligrafowie kształcili się nie tylko w warszawskim Instytucie Poligrafii, lecz – jeszcze przed jego powstaniem – w różnych uczelniach krajowych i zagranicznych. Oprócz listy absolwentów IPPW, tak studiów dziennych, wieczorowych, jak i zaocznych w liczbie ponad 1000 jest również lista pozostałych ponad 400 absolwentów z Moskwy, Lipska, Chemnitz, Krakowa (krótki epizod) oraz … zaskakujący brak listy prawie 100 absolwentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii z Łodzi. Szczęśliwie, kompletna lista absolwentów ukazała się w 2005 roku w jubileuszowym wydaniu „30 lat Poligrafii w Politechnice Łódzkiej”. Tak więc dzięki benedyktyńskiej pracy Antoniego Szczepańskiego, absolwenta Szkoły Inżynierskiej w Lipsku, mogła powstać baza danych dotyczących inżynierów-poligrafów. Dla nowo wybranego Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP baza ta stanowi podstawę dotarcia do kolegówinżynierów i może (powinna!) stanowić przełom w dalszej działalności naszego inżynierskiego stowarzyszenia. * * * Czy w warunkach działalności w ramach Unii Europejskiej może istnieć branża bez kontaktów międzynarodowych? Czy stowarzyszenie inżynierskie poligrafów o przeszło 50-letniej tradycji ma nadal stać na uboczu ważnych wydarzeń branżowych w skali międzynarodowej? W ostatnich kilku latach miały miejsce w Warszawie ważne imprezy organizowane przez: - oddział europejski światowej organizacji producentów formularzy i składanek komputerowych, - organizację ERA (Stowarzyszenie Europejskich Wklęsłodrukarzy), - organizację producentów papierów wartościowych, - Międzynarodowy Instytut Prasy (zjazd połączony z jubileuszem 15-lecia „Gazety Wyborczej”), a zapowiadają się następne! Czy nadal bez nas? O wszystkich tych imprezach można było przeczytać na łamach POLIGRAFIKI. Partnerami (i sponsorami) byli: Samindruk, Wydawnictwo Bauer, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Agora, wydawca „Gazety Wyborczej”. Nowo wybrany zarząd Sekcji Poligrafów ma szansę dokonania przełomu w jej działalności, tak by stała się stowarzyszeniem wiodącym w branży wydawniczo-poligraficznej. Wydawca i poligraf stanowią bowiem nierozłączną jedność; np. miesięcznik „Press” oprócz publikacji dotyczących wydawnictw publikuje również materiały o działalności drukarń. Nasz miesięcznik POLIGRAFIKA miałby więc znakomitych partnerów. Dotyczy to również magazynu „Gutenberg” wydawanego przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Bractwo, którego twórcą jest mgr inż. Jacek Kuśmierczyk, ze względu na sprawność organizacyjną może stanowić wzór w realizacji działalności społecznej. Wielu inżynierów-poligrafów jest członkami Bractwa, uważając to za zaszczyt. Sekcja Poligrafów SIMP posiada własny organ, POLIGRAFIKĘ (mającą również blisko 60-letnią tradycję) będącą członkiem Eurographic Press, organizacji skupiającej europejskie redakcje fachowe. Dzięki temu dane o kolegach inżynierach (wielu z nich zajmuje kierownicze pozycje w krajowych podmiotach branży i zagranicznych koncernach), którymi dysponuje redakcja, mogą stać się znane w innych krajach. Zbliżające się kolejne targi Poligrafia 2007 w Poznaniu są dobrą okazją, by nasze stowarzyszenie było widoczne, dostrzegane nie tylko przez kolegów z branży, ale także zagranicznych wystawców i gości. Niech to będzie naszych 100 dni – wspólnych z wydawcami (mają przecież drukarnie), drukarzami, papiernikami i farbiarzami. Taką osobą był przecież Gutenberg… Adres nowo utworzonej strony internetowej Sekcji Poligrafów to: www.spsimp.org.pl