Leasing dla poligrafówczęœć II
6 gru 2016 14:42

Rodzaje leasingu Ze względu na podmiot finansujšcy można wyróżnić dwa rodzaje leasingu: leasing bezpoœredni i poœredni. Jeżeli zaœ dokonamy podziału uwzględniajšc skutki podatkowe, jakie rodzi umowa, możemy mówić o leasingu operacyjnym i finansowym (zwanym też kapitałowym). Podstawowa różnica między leasingiem bezpoœrednim i poœrednim polega na tym, że w tym pierwszym leasingodawcš jest producent danej rzeczy, a w drugim wyspecjalizowana firma-poœrednik. Leasing bezpoœredni zwykle jest nieco tańszy od poœredniego, co wynika z niższych kosztów. Firma leasingowa musi nabyć przedmiot leasingu od producenta oraz doliczyć jeszcze swojš prowizję, więc siłš rzeczy koszty muszš być wyższe. W naszych warunkach rynkowych z leasingiem bezpoœrednim mamy do czynienia głównie wœród producentów samochodów, ale w krajach rozwiniętych niemal wszyscy producenci droższych œrodków trwałych stosujš takš formę wspomagania dystrybucji. W ramach dominujšcego w Polsce leasingu poœredniego umowy zawierane sš prawie zawsze na dłuższe okresy, a po ich zakończeniu leasingowana rzecz zostaje u finansujšcego lub też jest sprzedawana korzystajšcemu albo osobie trzeciej. Niektóre firmy stosujš już mechanizmy wymiany sprzętu na nowszy w trakcie trwania jednej umowy leasingowej (takie możliwoœci oferował raczej leasing bezpoœredni). Podział na leasing finansowy i operacyjny ma zwišzek z parametrami umowy i polega na okreœleniu, która ze stron Đ finansujšcy czy korzystajšcy Đ zalicza do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne oraz co stanowi przychód i koszt odpowiednio u korzystajšcego i finansujšcego. Charakterystycznš cechš leasingu finansowego jest fakt, że ewidencyjnie, przez cały okres trwania umowy leasingu, przedmiot umowy traktowany jest jako własnoœć korzystajšcego, czyli leasingobiorcy (wyłšcznie w sensie rachunkowym). Skutkiem tego amortyzacji œrodka trwałego dokonuje korzystajšcy, finansujšcy zaœ wystawia faktury na raty czynszu leasingowego zawierajšce kwoty rozbite na ratę kapitałowš i odsetkowš. Jeœli takiego rozbicia nie ma, wyznacza się je bioršc pod uwagę wartoœć poczštkowš œrodka trwałego i czas trwania umowy. Korzystajšcy zalicza w koszt uzyskania przychodu comiesięczne odpisy amortyzacyjne i częœć raty dotyczšcš odsetek. Finansujšcy zaœ do swojego przychodu zalicza wyłšcznie częœć dotyczšcš odsetek oraz Đ w momencie zakończenia umowy Đ dochód ze sprzedaży œrodka trwałego, wyliczany na zasadach okreœlonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub od osób prawnych. Leasing operacyjny jest ze względu na skutki podatkowe najkorzystniejszy dla leasingobiorców, jest też najpopularniejszy wœród klientów firm leasingowych. Œrodek trwały w trakcie umowy leasingu operacyjnego stanowi w sensie rachunkowym własnoœć finansujšcego i on dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych wliczajšc je w swoje koszty uzyskania przychodu. Do przychodów zalicza też wartoœć całej raty czynszu. Natomiast korzystajšcy całoœć rat czynszu leasingowego wlicza w koszty. Po zakończeniu umowy strony majš trzy możliwoœci: odsprzedaż osobie trzeciej, sprzedaż korzystajšcemu i przedłużenie umowy. W praktyce bardzo często umowa, którš proponujš firmy leasingowe, łšczy cechy leasingu operacyjnego i finansowego. Z leasingu operacyjnego wprowadza się korzystne dla klienta konsekwencje fiskalne oraz krótszy czas spłaty rat, ale Đ tak jak w leasingu operacyjnym Đ rzecz oddana w leasing z założenia przeznaczona jest do wykupu przez leasingobiorcę. Jak to wyglšda w praktyce? Rozpatrzmy teoretyczny przypadek firmy ăSukcesÓ Sp. z o.o. Firma ăSukcesÓ planuje kupić półformatowš (B2) naœwietlarkę do filmów z wywoływarkš on line, która kosztuje 75 000 EUR netto. Rozważa też wymianę (po dwóch latach) naœwietlarki do filmów na naœwietlarkę do płyt CtP z wywoływarkš, która kosztuje 125 000 EUR netto. W zwišzku z tym firma jest zainteresowana następujšcymi opcjami: 1. Pozostawienie naœwietlarki CtF do filmów bez instalowania naœwietlarki CtP do płyt; okres leasingu wyniesie wówczas 3 lata. 2. Zainstalowanie naœwietlarki CtP i zwrócenie naœwietlarki CtF. 3. Zainstalowanie CtP przy zachowaniu naœwietlarki CtF; okres leasingu łšcznie na dwa urzšdzenia wyniósłby wówczas 5 lat. Po upływie 5 lat naœwietlarka(ki) majš stać się własnoœciš klienta bez ponoszenia dodatkowych opłat. Przy komponowaniu oferty leasingowej trzeba też wzišć pod uwagę sezonowoœć sprzedaży usług firmy ăSukcesÓ Đ obroty w styczniu, lutym, lipcu i czerwcu sš o 20% mniejsze niż w pozostałych miesišcach. Najkorzystniejszš ofertę dla firmy ăSukcesÓ przedstawiła Agfa Finance Sp. z o.o. Zaproponowała ona sfinansowanie zakupu wymienionych urzšdzeń poprzez zawarcie umowy leasingu operacyjnego lub finansowego nominowanego w EUR (kwoty przeliczane sš na PLN po kursie œrednim NBP z ostatniego dnia miesišca poprzedzajšcego miesišc płatnoœci danej raty). Umowa rozpoczyna się w miesišcu, w którym nastšpi podpisanie protokołu odbioru. Protokół taki podpisywany jest po instalacji, szkoleniu i prawidłowym uruchomieniu przedmiotu leasingu. Po upływie okresu leasingu klient ma następujšce możliwoœci: Ľ Klient kupuje przedmiot leasingu za wartoœć resztowš (jeżeli nie ma wartoœci resztowej, prawo własnoœci przechodzi na klienta). Ľ Umowa zostaje przedłużona na następny okres do czasu spłaty wartoœci resztowej. Ľ Osoba trzecia kupuje przedmiot leasingu, zaœ leasingobiorcy wypłacana jest umówiona kwota. Ľ Klient zwraca urzšdzenie. W każdym czasie umowa może zostać zmodyfikowana w przypadku unowoczeœnienia, rozbudowy, wymiany urzšdzenia lub oprogramowania. Firma Agfa Finance nie pobiera ani opłaty administracyjnej, ani opłaty wstępnej. Zgodnie z najnowszymi przepisami VAT naliczany jest proporcjonalnie do każdej raty. Przez pierwsze dwa lata rata w miesišcach o niższych obrotach wynosiłaby 1880 EUR+VAT, a w miesišcach o normalnych obrotach 2350 EUR+VAT, co w sumie daje kwotę 52 640 EUR+VAT przez 24 miesišce. Po tym okresie klient musi zdecydować, który wariant wybiera. Jeżeli decyduje się na przedłużenie umowy o kolejne 12 miesięcy bez instalowania nowej naœwietlarki, musi zapłacić jeszcze 31 136 EUR+VAT w ratach: 4 x 2224 EUR+VAT oraz 8 x 2780 EUR+VAT, po czym maszyna prze-chodzi na jego własnoœć (za łšcznš kwotę 83 776 EUR+VAT). Wariant drugi to przedłużenie umowy o kolejne 36 miesięcy i zamiana CtF na CtP. W tym wariancie klient dopłaca jeszcze 132 720 EUR + VAT w ratach: 12 x 3160 EUR + VAT oraz 24 x 3950 EUR + VAT, po czym naœwietlarka przechodzi na jego własnoœć. Łšczna kwota do zapłaty przez pięć lat to 185 360 EUR + VAT. W wariancie trzecim umowa przedłużana jest o kolejne 36 miesięcy, ale nowa naœwietlarka CtP jest instalowana przy zachowaniu poprzedniej naœwietlarki CtF. Klient musi wówczas dopłacić 161 952 EUR+VAT w ratach: 12 x 3856 EUR+VAT oraz 24 x 4820 EUR+VAT, po czym obie naœwietlarki przechodzš na jego własnoœć za łšcznš kwotę 214 592 EUR+VAT. Oferta może też być skalkulowana na raty o stałej wysokoœci. Propozycja Agfa Finance jest przykładem leasingu bezpoœredniego, czyli producenckiego. Nie zawsze taka możliwoœć istnieje. Korzystajšc z oferty poœrednika, czyli niezależnej firmy leasingowej, firma ăSukcesÓ musiałaby liczyć się po pierwsze z koniecznoœciš wniesienia opłaty poczštkowej, tzw. opłaty leasingowej (10-30% wartoœci przedmiotu leasingu), po drugie zaœ z koniecznoœciš doliczenia do wysokoœci rat opłaty manipulacyjnej (ok. 2%). W przypadku leasingu poœredniego realizacja dwóch ostatnich wariantów nie jest tak prosta, jak w przypadku leasingu producenckiego. Aby kupić obie naœwietlarki (wariant trzeci), trzeba na tę drugš zawrzeć oddzielnš umowę leasingu i ponieœć wszystkie zwišzane z tym koszty. Jeœli klient dobrze wywišzywał się ze spłaty rat przy poprzedniej maszynie, może otrzymać na następnš preferencyjne warunki. Aby zwrócić leasingowanš naœwietlarkę CtF przed terminem i wzišć w leasing nowš CtP, firma ăSukcesÓ musiałaby najpierw znaleŸć klienta na tę pierwszš, który przejšłby jej zobowišzania. Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać i w praktyce taki wariant w leasingu poœrednim jest dla klienta kłopotliwy i drogi. Komentuje Andrzej Œwiderski Đ broker leasingowy z firmy ăA-Ski ConsultingÓ (http://www.1leasing.com.pl): Podmioty z branży poligraficznej to bardzo często małe i œrednie przedsiębiorstwa prywatne, czasami nieprowadzšce nawet pełnej księgowoœci (niesporzšdzajšce bilansu i rachunku zysków i strat), w których potencjalne inwestycje stanowić mogš znaczšcy procent przychodów ze sprzedaży i z tych względów mogš być zbyt ryzykownymi klientami dla banków. Leasing jest więc dla nich często jedynym sposobem sfinansowania inwestycji, co nie znaczy, że musi być drogi, zwłaszcza jeżeli renoma firmy i jej dobra kondycja finansowa przycišgajš grono zainteresowanych firm leasingowych. W pewnych przypadkach transakcje leasingowe udaje się dodatkowo zabezpieczyć tzw. gwarancjš odkupu przez dostawcę; wówczas potencjalny klient może się spodziewać atrakcyjniejszych warunków finansowania, a w przypadku słabszych finansowo klientów czasami może to być jedyny sposób na zrealizowanie transakcji. W celu znalezienia optymalnej firmy leasingowej klient może czynić starania we własnym zakresie lub skorzystać z brokera leasingowego, który współpracuje zazwyczaj z wieloma firmami leasingowymi. Wynagrodzeniem brokera jest z założenia prowizja wypłacana przez firmę leasingowš, zatem nie powoduje to dodatkowego obcišżenia finansowego dla klienta. Praktyka pokazuje, że w przypadku profesjonalnie działajšcych brokerów leasingowych, posiadajšcych duże doœwiadczenie na rynku usług leasingu, oferta przez nich przedstawiana (zawierajšca ich prowizję) może być atrakcyjniejsza niż ta, którš klient sam wynegocjował z firmš leasingowš. Pamiętać jednak należy, że na rynku istnieje bardzo duże zróżnicowanie poziomu reprezentowanego przez poszczególnych brokerów leasingowych w zakresie ich kwalifikacji, doœwiadczenia i etyki w postępowaniu, dlatego również tu należy wybrać odpowiedni podmiot.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>