Lider Nowych Technologii 2004
6 gru 2016 14:44

W czasie tegorocznych targów Taropak odbyło się uroczyste wręczenie nagrody w zorganizowanym już po raz drugi przez redakcję Poligrafiki konkursie Lidera Nowych Technologii. Zwycięzca konkursu uzyskał tytuł Lidera, artystycznie wykonanš statuetkę, dyplom okolicznoœciowy oraz ma zapewnionš kampanię reklamowš na łamach Poligrafiki. Przedmiotem oceny tegorocznego konkursu była najlepiej wykonana próbna odbitka cyfrowa na podstawie wzorcowej odbitki drukarskiej dostarczonej przez organizatora. Wydrukowanie wzorcowej odbitki drukarskiej przeprowadzono komisyjnie w maju bieżšcego roku w warszawskiej drukarni Triada na maszynie Heidelberg Speedmaster 74 LX DI. Test kontrolny znajdujšcy się na odbitce próbnej zawierał pola do tworzenia profilu barwnego, wykorzystywane do przeprowadzenia pomiarów spektrofotometrycznych okreœlajšcych różnice barw pomiędzy dostarczonymi pracami a wydrukowanym wzorcem. Zamieszczone w teœcie zróżnicowane ilustracje wielobarwne posłużyły do oceny wizualnej odbitek próbnych. Dodatkowe elementy testu w postaci skal wielotonalnych poszczególnych barw umożliwiły ocenę prawidłowoœci odwzorowania struktur rastrowych. Każdy uczestnik konkursu nadesłał do oceny pięć cyfrowych odbitek próbnych oraz pobranš od organizatora konkursu odbitkę drukarskš. Prace konkursowe w celu zapewnienia całkowitej anonimowoœci były przesłane w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich hasłem. Członkowie komisji konkursowej: Ewa Mudrak Đ Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Przemysław Kida Đ właœciciel firmy Profikolor, Paweł Rozbicki Đ właœciciel firmy Prepress, Piotr Stankiewicz Đ właœciciel Agencji Poligraficznej oraz Andrzej Tomaszewski Đ typograf wysoko ocenili jakoœć nadesłanych prac konkursowych. Cyfrowe odbitki próbne poddano wnikliwej ocenie wzrokowej i kolorymetrycznej pomiędzy sobš oraz przez porównanie ich z odbitkš wzorcowš. Ocena nadesłanych prac obejmowała również: dokładnoœć odwzorowania balansu szaroœci i przejœć tonalnych, dokładnoœć odwzorowania koloru podłoża, dokładnoœć wymiarowš i jakoœć odwzorowania drobnych elementów. Ocenę przeprowadzono wizualnie oraz za pomocš spektrofotometru. Badania densytometryczne i spektrofotometryczne przeprowadzono w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Wykonane badania wykazały, że poziom nadesłanych na konkurs prac był wyrównany. Œwiadczš o tym wyniki pomiarów barwy na wybranych polach testu. Parametr DEab*œr dla przedstawionych prac zawierał się w przedziale od 2,05 do 5,74, co należy uznać za wynik bardzo dobry, natomiast różnice w odwzorowaniu barwy podłoża wahały się od 1,11 do 1,97. Należy zwrócić również uwagę na wyjštkowš starannoœć prac przedstawionych do oceny. Zwycięzcš konkursu i posiadaczem tytułu Lidera Nowych Technologii 2004 został zakład, który nadesłał swoje prace w kopercie zaopatrzonej wdzięcznym hasłem ăKubaÓ. Kubš okazała się firma Edipresse Polska, której prace wykonano na urzšdzeniu Digital Cromalin b2 firmy DuPont. Konkurs Lider Nowych Technologii został potraktowany jako wyzwanie przez jego uczestników i dlatego gratulujemy wszystkim, którzy brali w nim udział.