Ludzie? listy piszš…
6 gru 2016 14:42

ăSzanowna Pani/Panie, Mamy zaszczyt/przyjemnoœć poinformować Paniš/Pana, że...Ó I tu zaczynajš się warianty kto, dlaczego i po co pragnie nas o czymœ poinformować. Takich listów dostajemy setki. Mailing staje się dziœ bowiem jednš z najpopularniejszych form promocji. Zalety: tanio i bezpoœrednio do odbiorcy. Aby sprostać oczekiwaniom rynku, drukarnie coraz częœciej zaczynajš instalować urzšdzenia, które pozwolš im wykonywać tego rodzaju usługę. Jednym z nich jest uruchomiona w czerwcu, w firmie Prografix w Dębicy, złamywarka specjalistyczna do wykonywania produktów mailingowych wyprodukowana przez niemieckš firmę GUK. Maszyna została zakupiona za poœrednictwem firmy Avargraf Sp. z o.o. z Warszawy będšcej wyłšcznym przedstawicielem oraz serwisantem tegoż producenta na rynku polskim (więcej na temat firmy pisaliœmy w zeszycie 8. Poligrafiki Đ red.). Warto zaznaczyć, że złamywarka, która znajduje się obecnie w firmie Prografix, jest jednš z dwóch tego typu maszyn. Drugš uruchomiono w salonie wystawowym siedziby firmy GUK w Wallendien, około 100 km na południe od Stuttgartu. Bioršc pod uwagę nie tylko odległoœć, ale również zaproszenia firm Avargraf i Prografix postanowiliœmy wybrać się do Dębicy, aby poznać możliwoœci tego urzšdzenia. Po drodze zatrzymaliœmy się w Opatowie, gdzie złożyliœmy krótkš wizytę w firmie Grafopat. Firma nieprzerwanie od lat (mimo obecnych sporych kłopotów) produkuje urzšdzenia znajdujšce się w ofercie Avargrafu, m.in. bigówki-perforówki, krajarki do cięcia papieru, podnoœniki stosu papieru, szlifierki. Celem naszej podróży była jednak Dębica i firma Prografix. Hasło reklamowe tej firmy brzmi: ăwięcej niż drukÓ. I jest ono zgodne z prawdš. Firma bowiem proponuje dużo szerszy asortyment usług niż samo drukowanie. Jej właœciciel Đ Bartłomiej Mateja (wielki gawędziarz zresztš) nie chce nazywać swojej firmy agencjš reklamowš. Prografix ma stać się firmš Đ domem produkcyjnym, który będzie obsługiwać swoich klientów kompleksowo. Dlatego Prografix proponuje szereg usług, poczšwszy od kreacji, poprzez usługi marketingowe, usługi w zakresie DtP, drukowanie (i tu warto zaznaczyć, że drukarnia pracuje 24 godziny na dobę, posiada 11 zespołów drukujšcych) aż do usług introligatorskich. I te, przy okazji wizyty, najbardziej nas zainteresowały Đ oprawa zeszytowa miękka, twarda i w spiralę metalowš, foliowanie, lakierowanie UV, wykrawanie, listwowanie, złocenie na goršco, tłoczenie i oczywiœcie złamywanie, a przede wszystkim sama złamywarka firmy GUK. Bartłomiej Mateja podkreœlał, że zdecydował się na jej kupno między innymi dlatego, że mógł, przy dużej pomocy firmy Avargraf, ăzbudowaćÓ takš maszynę, jakš chciał. Urzšdzenie można bowiem rozbudowywać dokładajšc kolejne moduły realizujšce dodatkowe, niejednokrotnie bardzo wyszukane funkcje. Złamywarka ta pozwala na dużš elastycznoœć przy optymalnym wykorzystaniu jej mocy produkcyjnych. Maksymalnym formatem roboczym dostosowanym do parku maszynowego firmy Prografix jest format B2. Maszyna posiada duże możliwoœci konfiguracji. Pierwszym z jej elementów jest samonakładak ze stosu, całkowicie mobilny, z podstawš na kółkach, własnym napędem, sterowaniem, zasilaniem, mogšcy podawać arkusze do różnych zespołów złamywarki. Kolejnymi sš dwa zespoły specjalistyczne do perforowania, cięcia (w tym wykrawania, wycinki), a przede wszystkim nanoszenia kleju goršcego (hot melt), zwilżanego (tzw. gumowanie), dwóch œcieżek równoległych i jednej œcieżki prostopadłej do nich (z opcjš rozbudowy do dwóch par œcieżek równoległych i jednej œcieżki prostopadłej do nich). Kolejnym elementem konfiguracji maszyny jest zespół złamujšcy Đ z oœmioma kieszeniami złamujšcymi, możliwoœciš perforowania, bigowania, cięcia oraz nanoszenia czterech œcieżek kleju zimnego (z opcjš rozbudowy) i wykonywania perforacji taktowej lub cięcia taktowego (1 lub 2 œcieżki), agregat złamujšcy Đ z czterema kieszeniami złamujšcymi, możliwoœciš perforowania, bigowania i cięcia oraz wykonywania perforacji taktowej lub cięcia taktowego (1 lub 2 œcieżki) w kierunku prostopadłym do wykonanego w poprzednim agregacie (do wyrywania). Maszyna ma również możliwoœć wykładania strumieniowego z możliwoœciš ustawiania w różnych miejscach. Aby ułatwić zestawianie różnych konfiguracji (różnej wzajemnej kolejnoœci w ramach cišgu technologicznego), poszczególne zespoły urzšdzenia posiadajš podwozia z kółkami, hydraulicznš bezstopniowš regulację wysokoœci roboczej, własny napęd Đ instalację elektrycznš Đ umożliwiajšcy niezależnš pracę stosownie do rodzaju produktu końcowego. Położenia (poczštek, koniec) oraz długoœć œcieżek klejowych i œcieżek perforacji taktowej/cięcia taktowego sš sterowane komputerowo z możliwoœciš uzyskania 5 oddzielnych œcieżek w jednej linii. Kompletne zespoły nanoszenia kleju sš produkcji niemieckiej firmy HHS z Krefeld. Dodatkowš, istotnš możliwoœciš maszyny jest alternatywne podawanie arkusza również z odwijaka z roli (lub ze składanki komputerowej) z następujšcym po tym cięciem poprzecznym z użyciem agregatów BšWE 310 z pojedynczej wstęgi papieru tzw. 1 up lub też wstępnym złamywaniem podłużnym w dodatkowym agregacie firmy BšWE umieszczonym pomiędzy odwijakiem a gilotynš BšWE 310, rozcinaniem wzdłużnym na 2 wstęgi i wspólnym podawaniem dwóch arkuszy niepołšczonych ze sobš poprzez specjalny transporter zapewniajšcy ich dokładne prowadzenie do kolejnego zespołu złamujšcego firmy GUK. Podstawowym zadaniem maszyny jest złamywanie, klejenie i perforacja kopert, różnego typu złożonych druków personalizowanych, ksišżeczek 8- i 12-, a nawet 16-stronicowych, losów z ich póŸniejszym zaklejaniem, wyrywaniem fragmentów wzdłuż perforacji, perforacja boczna. Maszyna może być oczywiœcie dalej rozbudowywana. Jak twierdzi Sławomir Kugaudo Đ właœciciel firmy Avargraf Đ w zakresie wykonywania produktów mailingowych jej możliwoœci sš praktycznie nieograniczone. Urzšdzenie z pewnoœciš zaspokaja potrzeby i wymagania ludzi kreatywnych. I właœnie dlatego znalazło się w firmie Prografix, dla której kreacja jest sprawš niezwykle ważnš. Potwierdzeniem tego sš przyznawane jej nagrody, m.in. tegoroczna nagroda Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Marketingu Bezpoœredniego za kampanię ăOferta Handlowa 2001 BR TVPÓ. *** Przesyłki, które otrzymujemy, majš różnorakie formy. Firmy przeœcigajš się w pomysłach, aby zaciekawić odbiorcę i sprawić, że przeczyta on, a co więcej Đ zainteresuje się treœciš korespondencji. Jeszcze do niedawna list miał wyjštkowy charakter. Dziœ, jeœli nie jest to list od cioci Heni czy wujka Włodka, to z pewnoœciš ăpisałaÓ go, pakowała i kleiła maszyna... nawet jeœli zaczyna się od słów ăSzanowna Pani Magdo...Ó (druki personalizowane stajš się coraz powszechniejsze). Pocieszajšcym pozostaje wcišż fakt, że ktoœ Đ człowiek Đ musiał pomyœleć nad jego treœciš.