Media Express Đ jakoœć potwierdzona przez IFRA
6 gru 2016 14:41

W ubiegłym roku ăSuper ExpressÓ, wydawany przez spółkę Media Express (50% udziałów posiadajš Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, pozostałe 50% należy do szwedzkiej grupy Bonnier), gazeta ukazujšca się na polskim rynku od 10 lat, osišgnęła międzynarodowy sukces. ăSuper ExpressÓ od chwili powstania jest członkiem międzynarodowej organizacji wydawców prasy IFRA. W 1999 roku drukarnia Media Express zgłosiła swój akces do klubu jakoœci gazet CQC (Color Quality Club) w edycji na lata 2000-2002. Spoœród ponad 180 gazet zgłoszonych z całego œwiata do CQC, ăSEÓ jest jedynš z Polski i jednš z 51 gazet, które spełniły postawione im wymagania. Niezależna komisja International Newspaper Color Quality Club co dwa lata przed targami IFRA ocenia i przyjmuje w poczet członków klubu gazety spełniajšce wysokie standardy jakoœciowe. To wyróżnienie daje nam prestiż i satysfakcję w skali międzynarodowej, ponadto mobilizuje nas do stałego utrzymywania wysokiej jakoœci produkcji gazety Đ mówi Jacek Góral, dyrektor ds. produkcji Media Express. Ocena jakoœci przez Komisję IN CQC odbywa się na podstawie kontroli egzemplarzy gazety z wydrukowanymi specjalnymi testami kontrolnymi przesłanymi do wszystkich członków klubu w postaci identycznych plików i oryginałów ilustracji oraz skal kontrolnych. Ponadto każda gazeta zgłaszajšca się do CQC zobowišzana jest do podania informacji dotyczšcej sprzętu i materiałów stosowanych przez drukarnię (parametry użyte przy drukowaniu ăSEÓ prezentujemy obok). Korzystajšc z okazji naszego pobytu w Media Express staraliœmy się uzyskać od dyrektora Jacka Górala informacje o obecnej sytuacji w drukarni i zamierzeniach na przyszłoœć. Pytamy więc, jaki wpływ na bieżšcš produkcję drukarni ma przyznane wyróżnienie? Wysokš jakoœć produkcji staramy się utrzymać na co dzień. Przygotowalnia pracuje według sprawdzonych parametrów, które stosujemy jako standard. Wykonanie płyt offsetowych odbywa się tradycyjnie Đ w najbliższym czasie nie przewidujemy przejœcia na technologię CtP; na razie, w naszym przypadku, nie jest to jeszcze opłacalne Đ odpowiada dyr. J. Góral. Spółka Media Express (prezesem zarzšdu jest Izabela Jabłońska) zdecydowała o dobudowaniu do posiadanej maszyny Goss Universal 45 jednej wieży oœmiozespołowej (pisaliœmy o tym kilka tygodni temu Đ red.). Obecnie maszyna składa się z trzech wież oœmiozespołowych, jednego segmentu drukujšcego 1+1 oraz jednego złamywaka. Dzięki temu ăSEÓ w bezpoœrednim druku może mieć 24 strony w pełnym kolorze i 8 stron czarno-białych. Drukarnia zabezpiecza przede wszystkim własnš produkcję, tj. wydanie podstawowe i dodatki oraz wydania regionalne; drukowany tu jest też dodatek do gazety ăŻycieÓ. Redakcje regionalne przesyłajš łšczami telekomunikacyjnymi gotowe kolumny do naœwietlania Đ istnieje również możliwoœć ingerencji w przysłane pliki. Wszystkie redakcje pracujš na komputerach Macintosh. Dyrektor J. Góral informuje nas, że ăSEÓ jest również jedynš polskš gazetš posiadajšcš swojš codziennš mutację na rynek USA. Gazeta w postaci elektronicznej przesyłana jest codziennie do Nowego Jorku, gdzie po uzupełnieniu o strony lokalne drukowane jest wydanie amerykańskie ăSEÓ. Korzystajšc z okazji pytaliœmy o następstwa wprowadzenia VATu oraz o ocenę coraz popularniejszej prasy bezpłatnej. Jeœli chodzi o 7% i 22% VAT na gazety i usługi poligraficzne, to sam fakt, a zwłaszcza szczególny sposób uchwalenia, ogłoszenia i wprowadzenia podatku œwiadczš o bezgranicznej nieodpowiedzialnoœci i arogancji decydentów na polskiej scenie politycznej. Tłumaczenie wymaganiami zgodnoœci polskich przepisów z przepisami Unii jest mydleniem oczu i œwiadczy o traktowaniu obywateli polskich Đ czytaj wyborców Đ jak bezmyœlnej masy, której można wszystko wmówić. Szacunek dla czytelników Poligrafiki nie pozwala mi użyć słów, na jakie tego typu działania zasługujš. Wprowadzone stawki podatku w zdecydowany sposób wpłynš na kondycję finansowš polskich drukarń i wydawców, szczególnie w okresie pierwszych miesięcy od wprowadzenia oraz w firmach niedysponujšcych nadwyżkš wolnego kapitału, a więc firmach małych, na których powstawaniu i rozwoju podobno szczególnie nam zależy. A drukowanie za granicš staje się jeszcze bardziej opłacalne. Odnoœnie do gazet bezpłatnych to nie odczuwamy ich wpływu na sprzedaż naszej gazety, tym niemniej obserwujemy to nowe w Polsce zjawisko Đ mówi J. Góral. Redakcja Poligrafiki gratuluje uzyskania zaszczytnego wyróżnienia i życzy jak najdłuższego utrzymania się w elitarnym klubie International Newspaper Color Quality Club. AO, SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>