Naœwietlam… Ergo BTL
6 gru 2016 14:43

Więc BTL Đ tak należałoby tłumaczyć nazwę jednej z nielicznych warszawskich naœwietlarni CtP. Powstała ona (nazwa) z zamiłowania do języka łacińskiego Marty Cydejko, która w firmie zajmuje się marketingiem. Firma Ergo BTL z poligrafiš zwišzała się około 5 lat temu, a w maju dołšczyła do coraz liczniejszego grona usługowych naœwietlarni CtP działajšcych na terenie Polski. Mimo iż wcišż jeszcze w naszym kraju wielu drukarzy podchodzi do technologii CtP z dużš niepewnoœciš, właœciciele firmy Ergo BTL Đ Michał Siwek z bratem Đ postanowili podjšć wyzwanie; zainwestowali w urzšdzenie CtP firmy Fujifilm, którego dostawcš był MAN Roland Polska. Naœwietlanie płyt odbywa się w Ergo BTL na maszynie Luxel Vx-9600, wyposażonej w laser fioletowy. Naœwietlarka ta umożliwia naœwietlanie płyt offsetowych o rozmiarach do 957x1158 mm. Maszyna Đ jak twierdzi Michał Siwek Đ jest kompromisem pomiędzy szybkimi maszynami do płyt srebrowych a wolnymi maszynami do płyt termicznych. Do naœwietlania stosowane sš tu płyty Fujifilm Brillia LP-NV o charakterystyce podobnej do płyt konwencjonalnych. Obecnie firma obsługuje już w zakresie naœwietlania płyt CtP kilka drukarń, głównie z regionu warszawskiego, a nawet, jak precyzujš właœciciele, rejonu prawobrzeżnej, praskiej Warszawy. Jak twierdzi Michał Siwek, znalezienie nowych klientów nie jest łatwe. Cały czas Đ mówi Đ staramy się edukować drukarzy, ale nie sš to proste lekcje. Z reguły sš bardzo nieufni, jeœli chodzi o technologię CtP. Ergo BTL przekonuje potencjalnych klientów różnymi argumentami: prace będš wykonywane z pominięciem ucišżliwego montażu ręcznego; uniknie się problemów zwišzanych z kopiowaniem diapozytywów na formę drukowš; skróci się znacznie czas narzšdu maszyny drukujšcej; w końcu Đ płytę można zamówić nie wychodzšc z biura. Prace przesyłane sš do naœwietlarni (jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu szybkiego serwera ftp), gdzie zostaje wykonany montaż, po którym do klienta zostaje wysłany wydruk impozycyjny, proof kontraktowy lub pliki kontrolne PDF. Niestety, często i te argumenty nie przekonujš naszych rozmówców Đ mówi Michał Siwek. Đ Ich największš obawš jest to, że naœwietlone płyty mogš ulec mechanicznemu uszkodzeniu. W naszej działalnoœci zdarzyło się to raz i Đ jak się okazało Đ winny był pracownik drukarni. W cišgu godziny dostarczyliœmy mu nowo naœwietlonš płytę. Aby przekonać drukarzy do nowej technologii, Ergo BTL przekazuje płytę testowš, z której można wydrukować prace. Po takich testach niewielu pozostaje przy tradycyjnym sposobie drukowania. Poza lepszš jakoœciš druków widzš bowiem, że dzięki nowemu rozwišzaniu zwiększajš się możliwoœci produkcyjne firmy (przede wszystkim oszczędza się czas). Oczywiœcie firma Ergo BTL, poza wprowadzaniem nowej technologii, będzie kontynuowała usługi w zakresie naœwietlania na film. Oprócz tego firma wykonuje również impozycję, która znacznie skraca czas realizacji zamówienia, wykonuje też odbitki próbne (analogowe i cyfrowe). Proponuje również swoim klientom korzystanie z usług studia DTP, które jest częœciš firmy. Ale nie zawsze tak było... Cofnijmy się nieco w czasie. Jest rok 1996 Đ powstaje firma Foto-Siwek œwiadczšca usługi fotograficzne. Od poczštku działa na Gocławiu i w tym rejonie ma swoich klientów. Jej właœciciele, Michał i Mariusz Siwek, absolwenci Politechniki Warszawskiej, zaczynajš myœleć o rozwoju swojej firmy w kierunku poligrafii. Na poczštek składajš teksty na zlecenie w małym, wynajmowanym mieszkaniu. Po pewnym czasie zauważajš, że sporo pieniędzy zostawiajš w naœwietlarni, mimo iż nie sš zadowoleni z tempa jej pracy ani z wykonywanych usług. W 2000 roku kupujš więc własnš naœwietlarkę do filmów i zaczynajš œwiadczyć usługi zwišzane z naœwietlaniem. W tym samym roku firma zmienia nazwę na Ergo BTL. We wrzeœniu 2001 roku przeprowadzajš się do obecnej siedziby przy ulicy Szkoły Orlšt w Warszawie, by w końcu (wymieniajšc w międzyczasie sprzęt na nowszy) w maju tego roku zakupić naœwietlarkę CtP. O inwestycji w CtP właœciciele firmy myœleli już od dawna, ale ostateczna decyzja zapadła pod koniec 2002 roku. Urzšdzenie zainstalowano w studiu na poczštku maja. To trochę mało czasu, by jednoznacznie ocenić zalety i wady systemu, bo, jak twierdzš pracownicy Ergo BTL, cišgle je jeszcze poznajš. To też zbyt mało czasu, aby pozyskać tylu klientów, by maszyna miała pełne obłożenie (można na niej w cišgu doby wyprodukować 750 płyt), ale właœciciele firmy majš nadzieję, że już wkrótce tak będzie. Na pytanie o zwrot inwestycji w czasie Michał Siwek odpowiada: To w dużej mierze zależy od kosztów firmy. Nasza jest w o tyle dobrej sytuacji, że mamy własny lokal. Poza tym nie musieliœmy do obsługi tego urzšdzenia zatrudniać nowych osób. Nasi pracownicy œwietnie sobie z tym radzš. Obecnie, naœwietlajšc około 400 m2 płyt miesięcznie, wychodzimy na swoje. Nasz ruch zwišzany z zakupem tej naœwietlarki był bardzo przemyœlany. Wiedzieliœmy bowiem, że jeœli ta inwestycja się nie uda, to jesteœmy w stanie naœwietlarkę utrzymać. Mamy jednak nadzieję, że urzšdzenie będzie pracować pełnš parš, ponieważ wielu drukarzy dostrzega zalety nowej technologii i przekonuje się do niej. Również Đ dodaje Marta Cydejko Đ nasi stali klienci, tj. agencje reklamowe chcš, by zlecane przez nich prace wykonywane były w technologii CtP i dlatego przyprowadzajš tu przedstawicieli drukarń, którym zlecajš prace. Ale minie jeszcze sporo czasu, nim drukarze uwierzš, że drukowanie przy zastosowaniu technologii CtP jest szybsze, lepsze jakoœciowo i w efekcie tańsze. MD, SS

error: Kopiowanie zabronione!