Na ratunek Instytutowi Poligrafii
6 gru 2016 14:43

Duże zaniepokojenie wszystkich, którym bliska jest branża poligraficzna, budzi to, co się obecnie dzieje wokół Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Byt tej zasłużonej uczelni, której jubileusz 35-lecia niedawno obchodziliœmy i która wykształciła kilkuset absolwentów tworzšc zręby polskiej kadry fachowców w naszym przemyœle, wydaje się być obecnie zagrożony. Aby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć na strony internetowe Politechniki Warszawskiej, gdzie m.in. zamieszczone sš zasady i warunki przyjęć na studia dzienne oraz wieczorowe i zaoczne w roku akademickim 2004-2005. Można tam wyczytać, że: ăNa kierunkach technicznych, dajšcych dyplomy inżyniera i magistra inżyniera studenci mogš ăzakończyćÓ studia po 3,5 roku lub 4 latach (zależnie od wydziału) wykonaniem inżynierskiej pracy dyplomowej. Na kierunku (É) Papiernictwo i Poligrafia prowadzone sš tylko studia tego rodzaju. Na pozostałych kierunkach (É) dla osób dysponujšcych już dyplomem inżyniera przeznaczone sš dwuletnie magisterskie studia uzupełniajšce.Ó Oznacza to, że wstrzymany został nabór na studia magisterskie, które Instytut realizował od roku 1970; w myœl obecnych zasad przyszli absolwenci będš mogli uzyskać jedynie tytuł inżyniera. Jest to znaczšca zmiana Đ niestety nie na lepsze Đ w sposobie kształcenia przyszłych poligrafów. Na tym jednak nie koniec; okazuje się, że przy naborze na studia zaoczne w ogóle nie uwzględniono kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Tak daleko idšce ograniczenia dotyczšce unikalnego w zasadzie kierunku studiów (studia w łódzkim Instytucie Poligrafii i Papiernictwa majš nieco inny charakter niż na Politechnice Warszawskiej), kształcšcego fachowców dla dynamicznie rozwijajšcej się branży, która może być jednym z naszych atutów po akcesji do Unii Europejskiej, muszš budzić niepokój. Nieuchronnie nasuwa się pytanie: co dalej? Ta sytuacja z pewnoœciš wymaga zmobilizowania wszystkich sił w naszej branży zdolnych do skutecznego lobbingu w obronie statusu Instytutu Poligrafii i realizowanego tam programu studiów. Jako pierwsza i jak dotychczas jedyna organizacja branżowa zareagowało Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Bractwo Đ jak powiedział Poligrafice kanclerz Jacek Kuœmierczyk Đ przystšpiło do organizowania inicjatywy œrodowiskowej, która doprowadziłaby do utrzymania dotychczasowego systemu studiów. Liczymy, że inicjatywa ta zyska powszechne poparcie œrodowiska polskich poligrafów. O dalszych działaniach w tej sprawie będziemy informowali na bieżšco. IZ