Nowoczesna technologia cyfrowa umożliwi wydanie reprintu pelplińskiej Biblii Gutenberga
6 gru 2016 14:42

Firma Xerox Polska dołšczy do grona firm, zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia wydania reprintu pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga. W tym celu Xerox udostępni Wydawnictwu Diecezji Pelplińskiej ăBernardinumÓ cyfrowe urzšdzenie DigiBook służšce do skanowania starych, przez to często o delikatnej strukturze, dokumentów. 27 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego wicedyrektor Wydawnictwa ăBernardinumÓ Tadeusz Serocki, koordynujšcy projekt wydania reprintu oraz dyrektor generalny Xerox Polska Swapan Chaudhuri ustalili zasady współpracy. Idea wydania reprintu tego bezcennego dzieła pojawiła się po raz pierwszy w 1979 r. Istniejšce wówczas techniki drukowania uniemożliwiały realizację projektu bez uszczerbku dla Księgi. Poszukiwaliœmy takiej drogi przygotowania Biblii do druku, która nie powodowałaby ingerencji w jej strukturę Đ powiedział Tadeusz Serocki, wicedyrektor Wydawnictwa ăBernardinumÓ. Đ Udane okazały się próby analogowego fotografowania stron i rozbarwienia kolorów przy użyciu profesjonalnych skanerów. Jednak przy 1300 stronach tego inkunabułu zakończenie realizacji projektu znacznie oddaliłoby się w czasie. Dobrym rozwišzaniem tego problemu jest możliwoœć zeskanowania Biblii przy użyciu DigiBooka. Już od kilku miesięcy prowadzimy intensywne działania zwišzane z prezentowaniem bibliotekom i instytucjom archiwalnym w Polsce możliwoœci wynikajšcych z zastosowania skanera DigiBook Đ mówi Swapan Chaudhuri, dyrektor generalny Xerox Polska. Đ Oprócz Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej urzšdzenie było testowane m.in. przez Bibliotekę Narodowš w Warszawie, Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Bibliotekę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wprowadzajšc w życie projekt wydania reprintu Biblii Gutenberga przy wykorzystaniu DigiBooka, Wydawnictwo ăBernardinumÓ będzie pierwszš instytucjš w Polsce, która zastosuje nowoczesnš technologię w celu upowszechnienia bezcennych dzieł z minionych wieków. Rozpoczęcie prac zwišzanych z przygotowaniem wydania reprintu pelplińskiej Biblii Gutenberga zaplanowano na 12 grudnia 2001 r. Uroczystoœć inauguracyjna odbędzie się w Pelplinie. Patronem medialnym reprintu (pisaliœmy o przedsięwzięciach z nim zwišzanych w numerze paŸdziernikowym z ubiegłego roku) jest Poligrafika. Opracowano na podstawie informacji prasowej