O dwa tytuły za dużo
6 gru 2016 14:43

Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz pierwszy wydał decyzję nakazujšcš dekoncentrację kapitału, polecajšc grupie Polskapresse sprzedaż dwóch dzienników regionalnych: w Poznaniu oraz we Wrocławiu. W Poznaniu Oficyna Wydawnicza Wielkopolski (w której Polskapresse ma udziały), wydawca ăGłosu WielkopolskiegoÓ, musi sprzedać majštek nabyty od spółki Prasa Poznańska należšcej do Polskapresse, m.in. redakcję oraz prawa do tytułu ăGazeta PoznańskaÓ. UOKiK nakazał też rozwišzanie umowy zapewniajšcej tejże spółce wyłšcznoœć na pozyskiwanie reklam dla obu wymienionych gazet. We Wrocławiu, gdzie Polskapresse wydaje ăGazetę WrocławskšÓ, ma pozbyć się majštku nabytego od spółki Dolnoœlšskie Wydawnictwo Prasowe, w tym redakcji i praw do tytułu ăSłowo PolskieÓ. Może natomiast wydawać nadal ăWieczór WrocławiaÓ uznany za tytuł miejski, nie regionalny. Urzšd nałożył również na Oficynę Wydawniczš Wielkopolski oraz grupę Polskapresse kary w maksymalnej wysokoœci po 235 tys. zł za niezgłoszenie w stosownym czasie zamiaru przejęcia kontroli nad konkurencjš (ustawa przewiduje taki obowišzek, jeœli łšczne obroty udziałowców transakcji przekraczajš 50 mln euro). Prezes UOKiK stwierdził, że gdyby obie wymienione tu transakcje zostały zgłoszone do Urzędu, nie wydałby on zgody na ich przeprowadzenie, gdyż zapewniły one Oficynie Wydawniczej Wielkopolski w Poznaniu oraz Polskapresse we Wrocławiu dominację zarówno na rynku codziennej prasy regionalnej, jak i na odnoœnym rynku reklamowym. Na wykonanie poleceń UOKiK strony majš szeœć miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Przysługuje im prawo do odwołania się od decyzji Urzędu do Sšdu Antymonopolowego. Prezes Polskapresse Maciej Jankowski zapowiada, że grupa skorzysta z tego prawa. Grupa wydawnicza Polskapresse powstała w roku 1991. W 1994 udziały w niej przejšł od francuskiego Hersanta niemiecki koncern wydawniczy Verlagsgruppe Passau, stajšc się właœcicielem oœmiu tytułów prasowych (wczeœniej miał już udziały w krakowskim ăDzienniku PolskimÓ oraz wrocławskiej ăGazecie RobotniczejÓ). Jesieniš 1998 r. prezes Verlagsgruppe Passau Franz X. Hirtreiter kupił 80% udziałów w spółce Edytor wydajšcej ăGazetę OlsztyńskšÓ oraz wydawcę łódzkiego ăExpressu IlustrowanegoÓ. W latach 1994-96 Passauer Neue Presse zwiększył do 95% swoje udziały w Fibak Investment Group wydajšcej ăGazetę PoznańskšÓ oraz ăExpress PoznańskiÓ. W lutym ub.r. Polskapresse wykupiła mniejszoœciowe udziały w Oficynie Wydawniczej Wielkopolski, a we wrzeœniu ub.r. przejęła częœć majštku, w tym redakcje i prawa do dwóch tytułów prasowych, od Dolnoœlšskiego Wydawnictwa Prasowego, skupiajšc tym samym prawa do wszystkich regionalnych i lokalnych tytułów prasy codziennej we Wrocławiu. Polskapresse wydaje też trzy tygodniki ogłoszeniowe, trzy gazety bezpłatne i trzy dodatki telewizyjne. Spółka jest właœcicielem pięciu drukarń: w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i we Wrocławiu. Opracowano na podstawie ăGWÓ z 17.02.2004