Obrady ERA w Warszawieczęœć II
6 gru 2016 14:43

Dokładnie rok przed planowanym przystšpieniem do Unii Europejskiej dziesięciu nowych krajów, w tym Polski, coroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wklęsłodrukarzy (ERA) odbyło się w Warszawie. W drugim dniu obrad europejskich wklęsłodrukarzy jako pierwsi zabrali głos przedstawiciele INTER IKEA Systems Đ Lars Carlsson i Niklas Pettersson; tematem ich wystšpienia była prezentacja systemu drukowania katalogów. Sš one Đ obok prasy Đ najważniejszym produktem wykonywanym technikš wklęsłodrukowš. Już sam tytuł wystšpienia wyraŸnie charakteryzował ciężar gatunkowy drukowania katalogów wysyłkowych: ăKatalogi IKEA przekraczajš nakłady BibliiÓ, jednoczeœnie sugerujšc pozycję œwiatowego lidera w branży katalogów pod hasłem: ăLepiej Đ szybciej Đ taniejÓ. Prezentacja obejmowała charakterystykę działania koncernu IKEA, w tym liczbę studiów, drukarń, w których drukowane sš katalogi, liczbę maszyn, dostawców papieru i kartonu, miesięczne zużycie tych materiałów (72 000 ton!). Produkcja katalogów, która w bieżšcym roku wynosi 132 mln, ma wzrosnšć w najbliższym pięcioleciu (do 2007 roku) do poziomu 180 mln egzemplarzy. Warto przy okazji podkreœlić, iż produkt tu omawiany Đ katalog wysyłkowy Đ nie jest w Polsce praktycznie znany i nie jest drukowany, co ma istotny wpływ na statystykę ăspożyciaÓ papieru w naszym kraju Đ 59 kg w stosunku do ponad 200 kg w zachodniej częœci Europy. Kolejnym referentem był Sven Meinander z firmy Jaakko Pšyry, który przedstawił temat: ăRynek papieru i przemysłu papierniczego w Europie WschodniejÓ. Bazš jego wystšpienia było opracowane przez niego studium dotyczšce globalnego rynku papieru wraz z prognozš do roku 2015. Na wstępie Meinander scharakteryzował metodologię prognozy, a następnie omówił konsumpcję papieru i kartonu w latach 1978-2000, wzrost produkcji i spożycia w latach 2000-2015 w rozbiciu na regiony: północna Ameryka, zachodnia Europa oraz Chiny w podziale na papiery bezdrzewne i pozostałe. Na kolejnym slajdzie Meinander zaprezentował wzrost produkcji i spożycia papieru w 2000 roku oraz prognozę do 2015 w poszczególnych regionach œwiata. Kolejnym tematem wystšpienia była charakterystyka struktury przemysłu papierniczego w krajach Europy Wschodniej (Węgry, Słowacja, Czechy, Polska i kraje bałtyckie), ich produkcja i spożycie oraz rodzaje produkcji (okreœlony asortyment). Kolejnym referentem był dziennikarz Peter Klemm. Jego przemyœlenia dotyczyły wizerunku wklęsłodruku, jego postrzegania na tle innych technik drukowania. Analiza konfrontacji pomiędzy drukarstwem oraz mediami elektronicznymi trwa od kilku lat i na razie nie widać jej końca. Autor wyraził opinię, iż wklęsłodruk powinien przedstawić swój wizerunek nie tylko swoim klientom, ale i opinii publicznej Đ jako ekonomiczna technika, zapewniajšca druk na najwyższym poziomie. W Niemczech występujš kłopoty z naborem młodzieży do zawodu poligrafa, który traktowany jest jako mało atrakcyjny. Klemm wyraził mimo wszystko przekonanie, iż wklęsłodruk utrzyma w przyszłoœci pozycję lidera w segmentach produkcji kolorowych czasopism oraz wysokonakładowych katalogów wysyłkowych. Skutecznoœć reklamy w tych katalogach jest bowiem bardzo wysoka! Następnym referentem był Henry van Gorkum z holenderskiej drukarni Roto Smeets de Boer. Omówił on problem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w drukarniach wklęsłodrukowych. Na przykładzie Holandii przedstawił na wstępie rosnšce wydatki branży wklęsłodrukowej w tym kraju na ubezpieczenia przeciwpożarowe, podał sumy wypłacanych kwot na pokrycie kosztów wynikłych z pożarów w latach 1997-2002 oraz liczbę pożarów maszyn w drukarniach wklęsłodrukowych w latach 1996-2003. Wyraził opinię o koniecznoœci zbliżenia teorii do praktyki w problemach zabezpieczenia przeciwpożarowego w drukarniach wklęsłodrukowych. Z kolei głos zabrał dr Leonard Lery, kierownik Instytutu Toksykologii na uniwersytecie w Leicester (Anglia). Omówił problematykę szkodliwego wpływu na organizm człowieka stosowanych w przemyœle Đ w tym w poligrafii Đ zwišzków chromu. Powoduje to również zagrożenia dla œrodowiska. W instytucie w Leicester prowadzone sš szeroko zakrojone badania przy udziale przedstawicieli medycyny (zakresy higieny i epidemiologii) których celem jest utrzymanie stałej kontroli zdrowia pracowników, majšcych kontakt ze stosowanymi w produkcji zwišzkami chromu. Problematykę szkodliwoœci zwišzków chemicznych stosowanych w branży wklęsłodrukowej omówił kolejny referent, Josef Bernard. Chodzi tu o toluen Đ rozpuszczalnik stosowany w produkcji farb wklęsłodrukowych przy produkcji prasy i katalogów wysyłkowych. Tu warto wspomnieć, że toluen nie jest stosowany w farbach wklęsłodrukowych przy drukowaniu opakowań. Bernard szczegółowo scharakteryzował studia prowadzone nad szkodliwym wpływem toluenu na organizm ludzki oraz na œrodowisko naturalne (temat ten omówiliœmy ostatnio na łamach POLIGRAFIKI). Kolejnym referentem był Ulrich Knehans z firmy Hell Gravure Systems, który omówił temat ăAutomatyzacja i obniżka kosztów obróbki cylindrówÓ na przykładzie systemu HelioKlischograf K 406, będšcy standardem w procesie grawerowania cylindrów. Knehans stwierdził, iż w rywalizacji pomiędzy offsetem i wklęsłodrukiem istotne znaczenie ma obniżka kosztów wykonywania cylindrów drukowych. Decydujšcym elementem jest tu czas wykonania cylindrów. Nowy model K 406 w stosunku do poprzedniego modelu K 202 jest bardziej produktywny. Czas obróbki (grawerowania) jest dwukrotnie krótszy i stał się standardem w produkcji. W ten sposób przybliżył się Đ zdaniem autora Đ moment, o którym marzš wklęsłodrukarze: osišgnięcia pełnej automatyzacji obróbki cylindra bez ingerencji operatora. Kolejny referent, dr Carol Werle reprezentujšcy Dalim Software omówił temat: ăPrzebieg produkcji wklęsłodrukowej bazujšcej na InternecieÓ, charakteryzujšc program sprzedaży firmy Dalim jako najbardziej zautomatyzowany system przebiegu produkcji, a kolejny referent Dieter Bress z Gruner Druck rozwinšł ten temat w wystšpieniu pod tytułem ăRozwój zarzšdzania danymi w procesie drukowaniaÓ w oparciu o system firmy Dalim. Jako ostatni referent wystšpił Peter Pfister (Pfister & Partner System Engineering) omawiajšc temat: ăSymulacja jako ważne narzędzie obniżki kosztówÓ, zwišzany z produkcjš cylindrów wklęsłodrukowych. Jak już wspomnieliœmy w I częœci relacji zawartej w czerwcowym zeszycie Poligrafiki, w trzecim dniu obrad dorocznego zjazdu Europejskich Wklęsłodrukarzy w Polsce uczestnicy spotkania zwiedzili jedynš prasowš drukarnię wklęsłodrukowš w naszym kraju Đ drukarnię Wydawnictwa Bauer w Ciechanowie. W tym właœnie czasie uruchomiono w niej czwartš maszynę wklęsłodrukowš. Rozbudowa drukarni umożliwi Wydawnictwu Bauer w Polsce drukowanie wszystkich wydawanych w naszym kraju periodyków, które dotychczas były drukowane w innych drukarniach technikš offsetowš. AB

error: Kopiowanie zabronione!