OcŽ i Higgs International partnerzy w produkcji cyfrowych gazet
6 gru 2016 14:42

Firma OcŽ ogłosiła w paŸdzierniku 2001 rozpoczęcie współpracy z firmš Higgs International. Higgs International (USA) założony ponad 50 lat temu, majšcy długie i bardzo dobre relacje z wydawcami i dystrybutorami na całym œwiecie, staje się kluczowym partnerem w planach OcŽ. Celem wspólnych działań jest uruchomienie procesu powstawania jak największej liczby miejsc, w których będzie możliwe cyfrowe drukowanie gazet. Higgs International ma zapewnić odpowiednie narzędzia logistyczne i oprogramowanie do zarzšdzania obiegiem informacji; będš one specjalnie opracowane na potrzeby cyfrowego drukowania ăkrótkich seriiÓ on-line. Na poczštku w ten sposób będš drukowane gazety specjalistyczne. Jak działa ten unikalny system? Wydawca wysyła gazetę zapisanš w odpowiednim formacie bezpoœrednio do HI; HI wysyła pliki bezpoœrednio do drukarki. Wydawca będzie otrzymywał tš drogš również wszelkie zapytania od dystrybutora (np. o wielkoœć nakładu) i będzie się to odbywało dzięki oprogramowaniu bazujšcemu na Internecie. Tš drogš można przesyłać również inne dane Đ faktury, statystyki sprzedaży itp. Szczegóły tego połšczenia zostały przedstawione tego samego dnia, gdy OcŽ ogłosiło swojš współpracę z innš firmš Đ Xerographic Reproduction Centre Inc., dzięki której został otwarty drugi punkt produkcyjny ăcyfrowych gazetÓ Đ w Nowym Jorku. W ten sposób Nowy Jork stał się pierwszym amerykańskim miastem pionierskiego projektu drukowania ăcyfrowych gazetÓ. Pierwszš gazetš, która będzie drukowana tš unikalnš metodš cyfrowego druku przez Internet, jest niemieckojęzyczny dziennik ăSŸd Deutsche ZeitungÓ, ukazujšcy się w Nowym Jorku od wielu lat. OcŽ planuje stworzenie od 30 do 50 punktów cyfrowego druku on-line dla gazet specjalistycznych, które wymagajš druku tzw. krótkimi seriami. Oszczędnoœci, które uzyskuje wydawca drukujšcy tš metodš (niskie koszty dystrybucji i szybsza dostawa) powodujš, że zdaniem OcŽ zarabia on już po wydrukowaniu 100 kopii, podczas gdy drukujšc metodš tradycyjnš musiał wydrukować minimum 5000 egzemplarzy, a następnie sprzedać je, aby mieć pierwszy zysk. Tak naprawdę OcŽ już w maju 2001 roku wprowadziło ten rewolucyjny system w kooperacji z innymi partnerami: Hunkeler (szwajcarskš firmš dostarczajšcš urzšdzenia dla poligrafii) i Stroma, częœciš Creative Print Group, która jest właœcicielem drukarni w Londynie. System zaproponowany przez OcŽ zdecydowanie obniża koszty dystrybucji, ponieważ informacje sš przekazywane cyfrowo do punktu drukujšcego, skšd odbywa się dystrybucja do wyznaczonych miejsc. Pierwszym tytułem, który został tak wydrukowany był ăNeue ZŸricher ZeitungÓ Đ szwajcarska gazeta finansowa. W przeszłoœci gazeta była drukowana we Frankfurcie, następnie przewożona ogromnymi tirami do Londynu, odbywajšc w ten sposób 10-godzinnš podróż. Teraz ta wyprawa trwa kilka minut, ponieważ informacje sš transferowane cyfrowo przez Internet. W chwili obecnej kontrakt z XRC jest zawarty (przypomnijmy, że XRC to wiodšcy dostawca usług dla sektora druku offsetowego i cyfrowego); pierwotne plany rozpoczęcia druku zostały anulowane z powodu ataku terrorystycznego 11 wrzeœnia; obecnie produkcja trwa od końca paŸdziernika. Opracowano na podstawie informacji prasowych firmy OcŽ