OcŽ Poland na fali
6 gru 2016 14:44

Podczas Dni Otwartych firmy OcŽ Poland prezes Marek Kozłowski (na zdjęciu obok) poinformował, że w 2004 roku kierowana przez niego firma osišgnie ponad 20% wzrost. Mamy nadzieję, że nasza kondycja jest i w dalszym cišgu będzie odzwierciedleniem tego, co dzieje się w polskiej gospodarce Đ powiedział prezes Kozłowski, rozpoczynajšc dwudniowš imprezę dla klientów z sektorów poligraficzno-wydawniczego i korporacyjnego. PaŸdziernikowe Dni Otwarte firma OcŽ Poland po raz pierwszy zorganizowała w nowej warszawskiej siedzibie, gdzie przeniosła się na poczštku roku. Przeprowadzka najwyraŸniej dobrze wpłynęła na kondycję firmy, bo podane podczas spotkania z klientami wyniki sš bardzo dobre. Jak usłyszeliœmy, kończšcy się rok firma zamknie zyskiem netto w wysokoœci 10 mln zł przy obrotach ok. 90 mln zł. Oznacza to bardzo istotny wzrost obrotów i zysków w stosunku do i tak dobrego roku 2003 Đ podkreœlił prezes OcŽ Poland. Đ Firma ma stabilnš kondycję finansowš, wysokoœć kredytów to zaledwie 5 mln zł przy kapitale własnym ok. 20 mln zł. Nie tylko dla poligrafów W rozmowie zredakcjš PoligrafikI prezes Kozłowski dodał, że w kończšcym się roku firma podpisała kilkanaœcie kontraktów na dostawę wysokonakładowych urzšdzeń czarno-białych do firm z sektora poligraficznego. Zrealizowana też została pierwsza instalacja nowego systemu w ofercie firmy Đ VarioPrint 2110. Marek Kozłowski przyznał, że w zakresie druku małoformatowego najwięcej instalacji nadal odbywa się w firmach z sektora korporacyjnego. I co ciekawe, coraz częœciej dzieje się tak, że urzšdzenia dedykowane dla poligrafii trafiajš do biur i na odwrót. Mamy takie przykłady z własnego doœwiadczenia, chociażby z systemem CPS 700. Duże znaczenie majš tutaj iloœci wydruków generowane w korporacjach, chociażby w postaci materiałów marketingowych. Częsta edycja danych, zmiany w plikach, możliwoœć drukowania na żšdanie, cena za jeden wydruk Đ to tylko niektóre elementy przemawiajšce za zakupem systemu cyfrowego. Kupujšc urzšdzenie na własne potrzeby, a nie korzystajšc z usług, firma znacznie ogranicza koszty zwišzane z drukowaniem. Zresztš coraz częœciej firmy korporacyjne decydujš się na druk scentralizowany Đ zamiast kilku czy kilkunastu urzšdzeń w różnych miejscach firmy drukowanie odbywa się w jednym oœrodku reprograficznym, zarzšdzanym przez operatora Đ zaznaczył prezes OcŽ Poland. Dwa dni z drukiem cyfrowym Dni Otwarte prowadził Andrzej Szopa, dyrektor Działu DDS (Digital Document Systems) firmy OcŽ Poland. Pierwszy dzień imprezy poœwięcony był rozwišzaniom oferowanym przez holenderskiego producenta z myœlš o segmencie poligraficzno-wydawniczym. Nie dziwi zatem, że jako pierwszy w częœci konferencyjnej pojawił się temat zwišzany z wyborem pomiędzy drukiem cyfrowym i tradycyjnym offsetem. Konrad Szerszeński, odpowiedzialny w OcŽ Poland za dział poligrafii, próbował odpowiedzieć na to czasami trudne pytanie przekonujšc, że obie technologie mogš z powodzeniem funkcjonować obok siebie, przy czym w okreœlonych sytuacjach (niskie nakłady, druk na żšdanie, potrzeba personalizacji) nieodzowny staje się druk cyfrowy, który z kolei przy dużych nakładach nie może konkurować z offsetem. Drugi referat dotyczył możliwoœci pozyskiwania funduszy unijnych m.in. na inwestycje zwišzane ze sprzętem poligraficznym. Temat ten, bardzo os-tatnio popularny, także na naszych łamach, przedstawił Eligiusz Nowakowski z ING Banku Œlšskiego. Poza przedstawieniem podstawowych zasad pozyskiwania funduszy w ramach programu SPO-WKP referent omówił ofertę ING Banku Œlšskiego w tym zakresie. Trzeci referat w dniu, w którym większoœć uczestników stanowili przedstawiciele firm poligraficznych i wydawniczych, dotyczył wysoko wydajnych rozwišzań na papier cišgły, a wygłosił go Paweł Walczak. Swoimi doœwiadczeniami z pracy na tych właœnie urzšdzeniach OcŽ podzielił się Andrzej Liżewski, dyrektor działu poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam przed 15 miesišcami firma OcŽ Poland zainstalowała system druku czarno-białego składajšcy się m.in. z wysoko wydajnej linii Variostream 7200 Twin. System służy Centrum przede wszystkim do drukowania ăDziennika UstawÓ i ăMonitora PolskiegoÓ. Jak poinformował dyrektor Liżewski, w cišgu tych kilkunastu miesięcy maszyny OcŽ zadrukowały blisko 20 mln odbitek. Ostatniš prezentację przeprowadził Radosław Łanik, który zaprezentował w praktyce możliwoœci najnowszych maszyn OcŽ do druku czarno-białego i kolorowego. Demonstracja, w której wzięły udział pokazane podczas Dni Otwartych maszyny VarioPrint 2110 (sprzedana do firmy Studio Graffiti z Jaworzna) i CPS 900, zwišzana była z wykorzystaniem druku cyfrowego przy drukowaniu ksišżek, okładek i broszur, na różnych podłożach i w różnych konfiguracjach. Drugi dzień spotkań OcŽ Poland z klientami poœwięcono rozwišzaniom przeznaczonym dla sektora korporacyjnego, instytucjonalnego. Tu z kolei Radosław Łanik wystšpił jako pierwszy, prezentujšc najnowsze maszyny OcŽ dla centralnych oœrodków reprograficznych, w których drukowane sš różnego rodzaju materiały: instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, broszury. Tu również przygotowano spotkanie z przedstawicielem firmy, która swoje centrum oparła na rozwišzaniach holenderskiego dostawcy. Doœwiadczeniami z produkcji katalogów częœci zamiennych na maszynach OcŽ podzielił się z zebranymi Valerii Mikhaliouk, dyrektor działu informatyki w firmie Polcar. *** Dni Otwarte 2004 były kolejnš okazjš do przedstawienia coraz popularniejszych w Polsce rozwišzań OcŽ, przeznaczonych dla segmentu poligraficznego i wydawniczego. Przypomnijmy, że prawdziwe wejœcie OcŽ Poland na ten rynek miało miejsce przed ponad dwoma laty, kiedy to firma wprowadziła do swojej oferty maszynę CPS 700, zaœ nieco póŸniej Đ plotery wielkoformatowe przeznaczone do różnego rodzaju zastosowań. Jak wynika z informacji firmy, właœnie w segmencie urzšdzeń wielkoformatowych (przeznaczonych m.in. dla poligrafii) OcŽ Poland zajmuje 1. miejsce na rynku polskim z udziałami rynkowymi ponad 50%. Jeœli chodzi o same plotery, udziały firmy wynoszš 20%, co daje jej 2. miejsce w tym segmencie. Z kolei w zakresie wysokonakładowych urzšdzeń drukujšcych na papierze cišgłym OcŽ Poland posiada 80% rynku polskiego, co jest pozycjš niemal monopolistycznš, zaœ w dziedzinie wysokonakładowych urzšdzeń drukujšcych na papierze ciętym udziały firmy sięgajš 30%. Wysokš, 3. pozycję OcŽ Poland zajmuje na rynku drukarko-kopiarek biurowych o wydajnoœci powyżej 40 egz./minutę. W zbliżajšcym się roku prezes Kozłowski zapowiada dalsze zwiększanie udziałów OcŽ Poland w rynku poligraficznym, tym bardziej, że rozszerzy się gama urzšdzeń przeznaczonych dla tego sektora. Przypomnijmy, że rok 2004 też obfitował w premiery OcŽ skierowane m.in. do drukarń: firma wprowadziła do sprzedaży małoformatowe maszyny CPS 900 i VarioPrint 2110 oraz systemy wielkoformatowe Arizona 600, T220 UV i 60 UV. Co dalej? W lutym, podczas Open House w Poing będziemy prezentować kolejne osišgnięcia technologiczne Đ mówi Marek Kozłowski. Đ W dalszym cišgu stawiamy na jakoœć. Niestety nie mogę podać szczegółów, ale warto cierpliwie poczekać na premierę. SS

error: Kopiowanie zabronione!