Odpornoœć farb drukarskichczęœć II
6 gru 2016 14:42

Odpornoœć chemiczna Jak œwiatło, tak i okreœlone czynniki chemiczne mogš powodować zmiany właœciwoœci wydruku. W wyniku obecnoœci produktu może następować bezpoœrednia degradacja wydruku stanowišcego jego opakowanie. Spowodowane to jest migracjš niektórych składników farby do zapakowanego towaru lub przechodzeniem obcych substancji do farby. Wydruk jest okreœlany jako odporny na czynniki chemiczne, jeœli podczas testu nie ulega żadnym zmianom, tzn. nie zachodzš żadne zmiany barwy, a powłoka farby nie zmniejsza swojej odpornoœci na zrywanie lub zarysowanie. Odpornoœć na alkohole i rozpuszczalniki nitrocelulozowe (badana przy użyciu mieszaniny etanolu, etoksypropanolu i octanu etylu) oznacza również, że druki mogš być pokrywane lakierami zawierajšcymi alkohol i zwišzki celulozowe, takimi jak lakiery UV i lakiery akrylowe, oraz laminowane. Na opakowaniu oznaczane jest to znakiem ă+Ó Đ odporne, lub ă-Ó Đ nieodporne w polu ăAlkoholÓ. Odpornoœć na alkalia odnosi się głównie do wydruków mogšcych mieć kontakt z produktami czyszczšcymi i detergentami (etykiety, pudełka kartonowe) oraz z klejami alkalicznymi (etykiety na butelki, etykiety samoprzylepne, plakaty wielkoformatowe). Odpornoœć chemiczna jest okreœlana w skali 1-5. W praktyce drukarz chce wiedzieć tylko, czy farba jest odporna, czy nie. Dlatego powszechnie używa się oznaczenia ă+Ó lub ă-Ó w polu ăAlkaliaÓ, które jednoznacznie okreœla odpornoœć farby w powišzaniu ze skalš: Należy zaznaczyć, że odpornoœć na czynniki chemiczne jest cechš pigmentu i jest okreœlona dla konkretnej farby. Zwykle farby takie jak Pantone¨ Violet, Pantone¨ Purple, Pantone¨ Reflex Blue, Pantone¨ Rhodamine i Pantone¨ Blue 072 sš nieodporne na działanie czynników chemicznych i poddawanie ich laminowaniu lub lakierowaniu lakierami UV i akrylowymi wišże się z ryzykiem niekontrolowanej zmiany odcienia barwy. Zmiany te często pojawiajš się po upływie dłuższego czasu od momentu zakończenia procesów wykończeniowych, i tak np. okładka zadrukowana Pantone¨ Reflex Blue (Alkohol: Đ, Alkalia: Đ), a następnie zalaminowana lub polakierowana lakierem UV może się odbarwić nawet po upływie 2-3 miesięcy od momentu zakończenia procesu produkcji. Trzeba również pamiętać, że odpornoœć mieszaniny farb jest równa odpornoœci najmniej trwałego składnika (dotyczy to również œwiatłotrwałoœci): Podobnie jak w przypadku odpornoœci na œwiatło, standardowe kolory Pantone o niewystarczajšcej odpornoœci na alkohol lub alkalia, mogš być zastšpione trwalszymi odpowiednikami. Sš to zazwyczaj te same pigmenty (z oznaczeniem SL od francuskiego słowa Solide), które charakteryzujš się podwyższonš odpornoœciš na œwiatło. Dlatego w momencie zamawiania konkretnego koloru przygotowywanego w naszej mieszalni farb istotne jest informowanie o dalszych, przewidzianych w procesie produkcji procesach wykończeniowych, którym poddawany będzie zadrukowany materiał. Jednoczeœnie należy wiedzieć, że alkohol izopropylowy zawarty w płynie nawilżajšcym maszyn offsetowych nie ma wpływu na odpornoœć farb i niemal wszystkie farby (nawet te z oznaczeniem ăAlkohol: ĐÓ) sš obecnie przystosowane zarówno do alkoholowego, jak i tradycyjnego systemu nawilżania. Odpornoœć na œwiatło i substancje chemiczne powinna być zaznaczona na etykiecie farby, która jest dla drukarza najważniejszym Ÿródłem informacji o przydatnoœci danej farby dla konkretnej aplikacji. Mieszalnia farb Brancher Central Europe dysponuje takim systemem produkcji, który pozwala przygotować na życzenie drukarni farbę o specjalnych właœciwoœciach, włšczajšc w to wymaganš odpornoœć na œwiatło, alkohol i alkalia.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>