Osiem razy takdla ploterów graficznych Arizona, znajdujšcych się w ofercie firmy OcŽ Poland
6 gru 2016 14:42

Zakup każdego urzšdzenia, również plotera graficznego, jest trudnš decyzjš. Rynek oferuje różnorakie rozwišzania, a dostawcy robiš wszystko, by zdobyć klientów. O trafnoœci zakupu decyduje jednak kilka najistotniejszych elementów. Zanim więc podejmiesz decyzję, które urzšdzenie wybrać, zapytaj dostawcę ploterów graficznych, czy... Dostarcza sprawdzone rozwišzania? OcŽ Poland: Tak. Urzšdzenia będšce w naszej ofercie Đ Arizona 90 i 180 sš najczęœciej kupowanymi ploterami rozpuszczalnikowymi na œwiecie; do tej pory sprzedano ich 1100 sztuk. Tak duża liczba klientów jest potwierdzeniem znakomitej jakoœci proponowanych przez nas urzšdzeń oraz gwarancjš uniknięcia problemów w poczštkowej fazie użytkowania. Zapewnia pięcioletniš gwarancję? OcŽ Poland: Tak. Plotery rozpuszczalnikowe Arizona to jedyne w tej klasie urzšdzenia, dla których wielki, międzynarodowy koncern 3M gwarantuje nawet pięcioletni okres trwałoœci wydruków (dotyczy to materiałów 3M okreœlonych w Biuletynie Technicznym produktów). W szczególnoœci gwarancjš tš sš objęte: widoczne lub ukryte wady materiałowe, nadmierne blaknięcie, utrata koloru, pękanie lub kruszenie się, łuszczenie, zmiany i utrata połysku, nadmierne zmiany wymiarów lub utrata przyczepnoœci do podłoża. Oferuje zadowalajšcš jakoœć przy optymalnej prędkoœci wydruku? OcŽ Poland: Tak. Plotery solwentowe Arizona będšce w naszej ofercie gwarantujš bardzo wysokš jakoœć wydruku. Użytkownik tych urzšdzeń nie staje przed wyborem: jakoœć czy szybkoœć. W urzšdzeniach konkurencyjnych szybkoœć przy drukowaniu w trybie najwyższej jakoœci może być nawet dwudziestokrotnie mniejsza od szybkoœci maksymalnej. Szybkoœć drukowania urzšdzeń Arizona w trybie najwyższej jakoœci nigdy nie jest niższa od połowy szybkoœci maksymalnej. Plotery Arizona przystosowane sš do pracy bardzo wydajnej Đ bez przerw na ăchłodzenieÓ urzšdzenia i bez utraty jakoœci, nawet w bardzo długich cyklach pracy. Dba o zdrowie użytkownika bez obniżania jakoœci wydruku? OcŽ Poland: Tak. Zamknięty system obiegu zastosowany w urzšdzeniach Arizona 90 i 180 jest jedynym w swoim rodzaju. Zdecydowanie odróżnia się od systemów konkurencyjnych, które bazujš na wysysaniu z pomieszczenia nieprzyjemnych substancji lotnych czy też sš rodzajem ănamiotuÓ, w którym należy umieœcić urzšdzenie, aby zmniejszyć jego ucišżliwoœć wynikajšcš z istoty technologii rozpuszczalnikowej. System druku zastosowany w urzšdzeniach Arizona 90/180 jest systemem zamkniętym, w którym utrzymywane jest podciœnienie, a substancje lotne usuwane sš poza pomieszczenie. Urzšdzenie stanowi Ÿródło wydajnego drukowania, a nie Ÿródło nieprzyjemnych zapachów. Potrafi zagwarantować przyszłš cenę wykupu urzšdzenia? OcŽ Poland: Tak. Jesteœmy jedynym dostawcš w branży wielkoformatowych kopiarek i drukarek, który przy sprzedaży lub leasingu może zagwarantować klientowi przyszłš cenę wykupu urzšdzenia przy jego wymianie na model wyższej klasy (w ramach rodziny Arizona i nie tylko). Nie składamy mglistych obietnic, że w przypadku wymiany urzšdzenie zostanie wykupione za ăuczciwš cenę rynkowšÓ Đ klient wie dokładnie, jakš kwotę uzyska w przyszłoœci. Minimalna cena wykupu urzšdzenia okreœlana jest jako cena sprzedaży bšdŸ wartoœci przedmiotu umowy leasingu, pomniejszona o 2,00% za każdy rozpoczęty miesišc użytkowania. Posiada wiarygodnš organizację? OcŽ Poland: Tak. OcŽ Poland to 13 mln zł kapitału zakładowego, który w 100% wniesiony jest przez grupę OcŽ, 125 lat istnienia, aktywnoœć w blisko 100 krajach œwiata, 3 mld euro obrotu rocznego, 22 000 pracowników. OcŽ Poland to obroty rzędu 88 mln zł (dane z 2000 r.), biura w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Gdyni, 150 pracowników, w tym 50 w dziale serwisu. Potrafi zapewnić serwis na satysfakcjonujšcym klienta poziomie? OcŽ Poland: Tak. Wszyscy inżynierowie serwisu naszej firmy wyposażeni sš w komputery osobiste (oprogramowanie testujšce urzšdzenia) oraz indywidualne magazyny częœci zamiennych o wartoœci œrednio 30 tys. zł. Urzšdzenia przez nas sprzedane sš serwisowane wyłšcznie przez naszych etatowych pracowników. Firma nasza zapewnia dodatkowe gwarancje (nawet do 5 lat) i kontrakty serwisowe. Zobowišzania z tytułu gwarancji i kontraktu serwisowego OcŽ Poland to m.in: czas naprawy urzšdzeń Arizona 90/180 w cišgu jednego dnia roboczego, poczšwszy od momentu zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy OcŽ Poland gwarantuje 250 zł kary za pierwszy dzień roboczy opóŸnienia i po 100 zł za kolejne dni przestoju oraz zapewnia drukowanie na urzšdzeniu wystawowym (Arizona 90) po koszcie materiałów, a także maszynę zastępczš po 3 dniach roboczych. Bezpoœrednio pomaga swoim klientom w finansowaniu inwestycji? OcŽ Poland: Tak. Dzięki wyeliminowaniu poœrednika finansowego (banku i towarzystwa leasingowego) klient naszej firmy unika płacenia dodatkowych opłat manipulacyjnych i prowizji. Firma nasza może tworzyć indywidualne warunki dla każdego klienta, w odróżnieniu od banków i towarzystw leasingowych, które oferujš ograniczony wybór i nienegocjowalne warunki. Gwarantujemy niskie koszty wymiany urzšdzenia oraz jego wykupu w trakcie trwania umowy. W leasingach finansowanych przez banki i towarzystwa leasingowe jest regułš, że podmioty te muszš zrealizować swojš pełnš marżę niezależnie od faktu, iż umowa została rozwišzana Đ klient ponosi koszty odsetek od niezrealizowanej częœci umowy. Zapewniamy również niższe koszty obsługi: nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych za sporzšdzenie aneksu (rozbudowa urzšdzenia, zmiana płatnoœci itd), w odróżnieniu od banków i towarzystw leasingowych, które standardowo pobierajš za to wynagrodzenie. Kilka zasadniczych pytań i decyzja staje się prostsza... Zapraszamy do salonu firmy OcŽ Poland w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 53 lub prosimy o kontakt z Oddziałami Regionalnymi OcŽ znajdujšcymi się w Gdyni, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.