Pierwszy w Polsce Speedmaster SM 74 DI LX
6 gru 2016 14:42

W serwisie e-mailowym nr 33 informowaliœmy o zainstalowaniu pierwszej półformatowej cyfrowej maszyny offsetowej Speedmaster SM 74 DI LX w Polsce. Po trzech miesišcach od tego wydarzenia postanowiliœmy sprawdzić na miejscu w drukarni Triada, w jakim stopniu pracuje ona jako maszyna cyfrowa, a w jakim jako tradycyjna maszyna offsetowa. SM 74 DI LX łšczy zalety drukowania cyfrowego przy użyciu płyt bezprocesowych z elastycznoœciš technologii konwencjonalnej w formacie 53 x 74 cm. Rozmowę w drukarni Triada przeprowadziliœmy z jej właœcicielem Janem Czajkowskim. Jaki profil produkcji wykonuje się w Pana drukarni? Jan Czajkowski: Firma funkcjonuje od 1984 roku specjalizujšc się w wysokiej jakoœci drukach reklamowych. W asortymencie znajdujš się takie wyroby, jak: foldery, prospekty, ulotki reklamowe i inne produkty reklamowo-komercyjne oraz broszury. Czym Pan się kierował podejmujšc decyzję o zakupie w jednym czasie systemu CtP Trendseter 3230+ wraz z wywoływarkš off-line i pięciokolorowej maszyny do druku cyfrowego technikš offsetowš SM 74 DI z wieżš lakierniczš? J.Cz.: Moje doœwiadczenie i wyczucie potrzeb rynku dotychczas mnie nie zawiodło. Sš to nowe technologie, które będš coraz szerzej wkraczać do drukarń. Nakłady się zmniejszyły i zamawiajšcy nie powrócš do drukowania dużych nakładów ăna magazynÓ. Również w Polsce dokonała się rewolucja. Wszystkie procesy przygotowalni przebiegajš cyfrowo; wielu młodych ludzi nie wie, co to jest aparat reprodukcyjny. Nowe technologie Đ zarówno CtP, jak i bezpoœrednie obrazowanie w maszynie Đ gwarantujš wysokš jakoœć i wcale nie sš droższe: proszę wzišć pod uwagę koszt filmów i obróbki; ponadto maszyna z systemem sterowania CP2000 zapewnia wysokš jakoœć i znikomš iloœć makulatury. W jakim zakresie Speedmaster pracuje już w technologii bezpoœredniego obrazowania? J.Cz.: Wszystkie nakłady powyżej 25 000 przechodzš przez system Trendsetter (CtP), natomiast w technologii komputer-maszyna dochodzimy do 50% obłożenia. Czy to była opłacalna inwestycja? J.Cz.: Jeœli maszyna będzie obłożona na pełne dwie zmiany, to spłaci się w cišgu pięciu lat. Natomiast obłożenie dwóch zmian jest trudne, bo wykonuje ona obrazowanie i drukowanie nakładu błyskawicznie. Jeœli nie podejmie się ryzyka i nie pójdzie się z postępem do przodu, to stojšc w miejscu będziemy się cofać. A jak wyglšda œwiadczenie serwisu przez dostawcę urzšdzeń? J.Cz.: Serwis Heidelberga znam Đ sprawdził się; posiadam w drukarni maszyny zakupione wczeœniej. Operatywny serwis był jednym z ważniejszych czynników zakupu nowego Speedmastera. Mam również umowę z Heidelbergem na serwisowanie maszyn po gwarancji. Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu.
Dane techniczne maszyny SM 74 DI Konstrukcja maszyny SM DI oparta jest na konwencjonalnym Speedmasterze SM 74. Niewielkie modyfikacje dotyczš zainstalowania głowic naœwietlajšcych firmy Creo oraz nowego urzšdzenia, jakie spotykamy przy maszynie drukujšcej, mianowicie RIPa. RIP Direct Imaging Zakres instalacji maszyny SM 74 DI obejmuje kompletny system Direct Imaging od RIPa aż po wysoce zautomatyzowanš maszynę drukujšcš wraz z pakietem startowym (farba, bufor, płyty). Punktem wyjœciowym procesu przetwarzania danych jest RIP zbudowany na komputerze z IBM Netfinity Server 7100 (2 x Intel P III Xeon 700 MHz) i bazujšcy na oprogramowaniu Delta Technology 7.0 Podobnie jak w przypadku QM DI, dane cyfrowe mogš być dostarczone w formacie: PDF, TIFF/IT (P1), PostScript, DeltaListen. RIP Delta Technology 7.0 pracuje według zasady R.O.O.M., czyli raz przetworzone dane mogš być przekazane nie tylko do systemu proofingu, lecz również do jednostek naœwietlajšcych DI. Nowoœciš jest tutaj możliwoœć zastosowania profili ICC (ColorManagement). Do tej pory okreœlanie profili ICC dotyczyło tylko systemu proofingu. Nowa wersja oprogramowania Delta Technology udostępnia również bardzo wygodne narzędzie do kalibracji procesu drukowania (HDM Calibration Manager). Transfer bitmapy dla jednego koloru przy najwyższej rozdzielczoœci trwa ok. 1,5 min. Cechy konstrukcyjne Bazę konstrukcyjnš dla SM 74 DI stanowi konwencjonalny Speedmaster SM 74 z pojedynczej wielkoœci cylindrami drukujšcymi ustawionymi w pozycji ăna godzinę 5.Ó. Przekazywanie arkuszy pomiędzy poszczególnymi zespołami oparte jest na trzech cylindrach o œrednicach 1-2-1. Wydajny zespół farbowy oraz zespół zwilżajšcy Đ Alcolor to niewštpliwie atuty nie tylko maszyny DI, ale i całej serii maszyn Speedmaster. Maszyna standardowo wyposażona jest w termostatowane zespoły farbowe. Przy każdej jednostce drukujšcej znajdujš się głowice naœwietlajšce. W przypadku maszyny SM DI sš to lasery firmy Creo. Głowice DI znajdujš się w specjalnych uchylnych segmentach umożliwiajacych dostęp do zespołu drukujšcego. Naœwietlanie obrazu odbywa się symultanicznie na wszystkich zespołach drukujšcych. Gwarantuje to dokładnoœć pasowania. Naœwietlenie kompletu płyt w formacie 50 x 70 cm przy rozdzielczoœci 2400 dpi wynosi 3,5 min. Czas całkowitego narzšdu z założeniem płyt, naœwietleniem i ustawieniem koloru to ok. 12 min. Głowice Direct Imaging pracujš według nowej technologii Creo Squarspot. W odróżnieniu od konwencjonalnej techniki naœwietlania laserowego, wytworzona plamka laserowa ma kształt kwadratu; daje to możliwoœć wytworzenia punktu rastrowego o bardzo ostrych krawędziach. Tradycyjna technologia drukowania Technologia DI w przypadku maszyny Speedmaster wykorzystuje tradycyjnš farbę do drukowania offsetowego oraz typowy œrodek zwilżajšcy oparty o bufor (combifix), alkohol (10%) i wodę. Maszyna standardowo wyposażona jest w urzšdzenie do precyzyjnych pomiarów iloœci alkoholu Đ Alcosmart. W technologii DI znajdujš zastosowanie płyty Heidelberg ăSaphiraÓ. Sš to płyty termiczne II generacji. Bazę stanowi aluminium, na którym znajduje się warstwa termoczułego polimeru (830 nm). Po procesie naœwietlania w miejscach, gdzie padł promień lasera, polimer ulega zsieciowaniu i staje się nierozpuszczalny w œrodowisku wodnym. Kondycjonowanie płyty odbywa się poprzez dostawienie zespołu zwilżajšcego do formy drukowej na 20-30 obrotów. Żywotnoœc płyt waha się w zakresie od 20 000 do 30 000. Hybrydowa funkcjonalnoœć W zwišzku z dużo mniejszš wytrzymałoœciš płyt termicznych w porównaniu z płytami konwencjonalnymi, co wynika z przeznaczenia technologii DI, maszyna Speedmaster DI daje możliwoœć stosowania form drukowych wykonanych tradycyjnš technologiš (kopiorama), jak również wykonanych w CtP. AO