Porównanie form drukowych wklęsłodrukowych i fleksograficznych
6 gru 2016 14:42

Opracowywanie wszechstronnych materiałów analitycznych dotyczšcych stosowanej technologii należy Đ i to nie tylko w naszej branży Đ do placówek naukowo-badawczych. Tym razem jednak na łamach fachowego czasopisma ăFlexo+Tief-DruckÓ ukazała się znako-mita publikacja w postaci analizy porównawczej kosztów produkcji form drukowych we fleksografii i wklęsłodruku. Analiza została opracowana nie przez jednostkę badawczš, lecz przez producenta form drukowych dla obydwu technik Đ niemieckš firmę Saueressig (autorem jest Kilian Saueressig). Warto przy okazji wspomnieć, iż firma ta od kilku lat prowadzi działalnoœć produkcyjnš w Polsce. Ponieważ opracowanie jest oparte na praktycznych doœwiadczeniach firmy Saueressig, pragniemy nim zainteresować szczególnie naszych fachowców z branż fleksograficznej i wklęsłodrukowej, ale również pracowników obydwu naszych uczelni fachowych w Warszawie i Łodzi. Ze względu na dużš objętoœć publikowanego artykułu ograniczamy się do wybranych zagadnień, które powinny zachęcić naszych Czytelników do szczegółowego zapoznania się z pełnym tekstem opublikowanym na łamach ăFlexo+Tief-DruckÓ (nr 2/2002). Na wstępie Đ po wyjaœnieniu faktu, dlaczego koszty produkcji form drukowych w obydwu omawianych technikach sš zbliżone, mianowicie dzięki zastosowaniu cyfrowego przebiegu procesów produkcyjnych Đ autor szczegółowo omawia poszczególne rodzaje form fleksograficznych i wklęsłodrukowych. Następnie charakteryzuje sprzęt stosowany przy wykonywaniu formk drukowych w obu technikach, np. w technice fleksograficznej laserowe urzšdzenia do produkcji płyt fotopolimerowych oraz laserowe urzšdzenie grawerujšce przy produkcji płyt gumowych i syntetycznych. Z kolei przedstawia urzšdzenia laserowe do wykonywania autotypijnych form drukowych dla wklęsłodruku czy też form drukowych grawerowanych elektronicznie. Kolejnym tematem analizy jest porównanie kosztów produkcji form drukowych stosowanych w obydwu technikach w zakresie nanoszenia obrazu zlecenia na formę drukowš (płyta, cylinder), a następnie kosztów zwišzanych z podłożem. Brane sš tu pod uwagę różne rodzaje fleksograficznych form drukowych, takich jak płyty fotopolimerowe, tuleje, płyty gumowe oraz koszty zwišzane z grawerowaniem cylindrów pełnych, próżniowych i tulei w technice wklęsłodrukowej. Dwie pełne kolumny formatu A4 poœwięcone sš morfologicznej ocenie technik fleksografii i wklęsłodruku. Pokazane sš plusy i minusy w różnych zakresach, takich jak np. koszty reprodukcji, koszt zakupu maszyn drukujšcych, zaangażowanie kapitałowe, czas wykonania (i dostawy do zleceniodawcy) form drukowych, koszty wyposażenia dodatkowego maszyn drukujšcych, koszty ubytków technologicznych (makulatura) przy narzšdzaniu, szybkoœć drukowania, odpady technologiczne przy drukowaniu nakładu. Omawiane sš również problemy zwišzane z wytrzymałoœciš form drukowych w obydwu technikach przy drukowaniu nakładu. Następnie przedstawione sš problemy zwišzane z wytrzymałoœciš form drukowych w obydwu technikach przy drukowaniu wysokich nakładów oraz możliwoœć powtórnego wykorzystywania form drukowych. Wišże się to z możliwoœciami składowania form drukowych, wpływu oddziaływania czynników z otoczenia, w tym czynników ekologicznych. Kolejnym tematem publikacji jest elastycznoœć formy drukowej w odniesieniu do konfiguracji obrazu formy drukowej, następnie możliwoœci wykorzystania zróżnicowanych obwodów cylindrów w obydwu technikach oraz jakoœć druku. Brana jest również pod uwagę potrzeba (lub zbędnoœć) wykonywania odbitek próbnych oraz koszty jednostkowe druku 1 metra zależnie od nakładu. Na zakończenie autor charakteryzuje potencjał przyszłoœciowy obydwu technik. Natomiast pytania końcowe, dotyczšce rentownoœci z metra zadrukowanego podłoża oraz zysku z metra podłoża (w Europie Zachodniej) Đ pozostajš bez odpowiedziÉ Na podstawie ăFlexo+Tief-DruckÓ opracował AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>