Prezes Helena Zych odznaczona Krzyżem Kawalerskim
6 gru 2016 14:42

Helena Zych, prezes zarzšdu Poligrafii SA w Kielcach została wyróżniona przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystoœć wręczenia odznaczenia miała miejsce 16 marca 2001 roku w Pałacu Prezydenckim. Prezydent docenił w ten sposób wkład Pani Prezes w rozwój przedsiębiorczoœci oraz uhonorował wybitne osišgnięcia w dziedzinie gospodarki. Pani Zych kieruje Poligrafiš SA w Kielcach od 1991 roku, tj. od momentu jej powstania. W cišgu 10 lat zbudowała, jak sama mówi, ăfirmę swoich marzeńÓ, która obecnie znajduje się w czołówce polskich zakładów poligraficznych. Jest to nowoczesna drukarnia dysponujšca parkiem maszynowym wyposażonym w najnowoczeœniejsze osišgnięcia poligrafii z laserowš technologiš do bezpoœredniego naœwietlania blach offsetowych Đ CtP, która umożliwia utrzymanie odpowiedniej jakoœci i skrócenie czasu produkcji. Spółka wdrożyła również system jakoœci ISO 9002. Akcje Poligrafii SA od 1997 roku notowane sš na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartoœciowych. Dšżeniem Pani Prezes jest osišgnięcie przez Poligrafię SA kontroli nad 10% krajowego rynku poligraficznego. W tym celu kierowana przez niš firma podjęła decyzję budowania grupy kapitałowej. Pod koniec roku ubiegłego w ramach grupy Poligrafia SA powołano spółkę Poligrafia Bis w Strefie Ekonomicznej Starachowice, zaœ w marcu 2001 roku Poligrafia SA przejęła drukarnię w Katowicach. Zdominowany przez mężczyzn i chłodny biznes wymaga od kobiety zdawania wszystkich egzaminów na szóstkę. Kobiecie trudno jest przebić się w tym œwiecie, dlatego też te, które coœ osišgajš, sš perfekcjonistkami w swojej dziedzinie. To ăcoœÓ to w przypadku Pani Prezes właœnie zbudowanie i prowadzenie od poczštku firmy nowoczesnej, która obecnie gotowa jest zaspokoić wymagania XXI wieku. Œwiadomoœć osišgnięć i ich docenianie przez innych, jak przyznaje Pani Prezes, jest nie tylko miłe, ale przede wszystkim daje siły i mobilizuje do dalszej pracy. Prezes Helena Zych nienagannie łšczy życie osobiste z pracš zawodowš. Jest matkš trójki dorosłych już dzieci i czworga wnuczšt, którym poœwięca każdš wolnš chwilę. Rodzinę zawsze stawiała na pierwszym miejscu. Jej pasjš sš muzyka i sport, lubi jazdę dobrymi samochodami. JB Redakcja Poligrafiki, na której łamach niejednokrotnie pisaliœmy o rozwoju Poligrafii SA pod kierownictwem prezes Heleny Zych, serdecznie gratuluje laureatce tak zaszczytnego odznaczenia.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>