Produkcja nowoczesnych wielokrotnie powlekanych papierów arkuszowychczęœć II
6 gru 2016 14:42

Właœciwoœci papierów LumiArt/LumiSilk W tabeli 1 przedstawiono właœciwoœci papieru arkuszowego LumiArt. Jest on polecany do drukowania: albumów, katalogów, luksusowych czasopism i okładek do nich, broszur, folderów, plakatów, materiałów reklamowych itp. Polecana technika drukowania to offset arkuszowy z liniaturš 74-80 linii/cm. Przy drukowaniu czterokolorowym CMYK zalecane sš następujšce gęstoœci optyczne farb: 1,6; 1,65; 1,4; 1,9. Zalecane sš farby o wysokim połysku. Druki wykonane na papierze LumiArt sš podatne na sklejanie, laminowanie i lakierowanie wszystkimi typami lakierów. W przypadku druków składanych o gramaturze od 170 g/m2 zalecane jest przegniatanie (bigowanie) przed złamywaniem. Technologia wytwarzania papieru LumiArt (jak i wszystkich papierów rodziny Lumi) ma znak ekologiczny Nordyckiego Łabędzia (Nordic Swan). Papier LumiArt charakteryzuje się bardzo wysokš jak na papier powlekany bezdrzewny nieprzezroczystoœciš. Graniczna nieprzezroczystoœć wymagana do ciężkich apli wynoszšca 97% osišgana jest najczęœciej dla papierów z połyskiem dla gramatury 200 g/m2, zaœ w przypadku LumiArtu dla gramatury 170 g/m2. Papier charakteryzuje się wysokš białoœciš o niebieskawym odcieniu, wysokim połyskiem oraz bardzo wysokš gładkoœciš powierzchni. W tabeli 2 przedstawiono właœciwoœci arkuszowego papieru LumiSilk. Jest on polecany do drukowania: podręczników szkolnych, albumów, katalogów, luksusowych czasopism i okładek do nich, broszur, folderów, plakatów, materiałów reklamowych itp. Polecana technika drukowania to offset arkuszowy z liniaturš 74-80 linii/cm. W przypadku druków składanych o gramaturze od 170 g/m2 zalecane jest przegniatanie (bigowanie) przed złamywaniem. Papier LumiSilk arkuszowy charakteryzuje się także wysokš jak na papier powlekany matowy bezdrzewny nieprzezroczystoœciš. Graniczna nieprzezroczystoœć wymagana do ciężkich apli wynoszšca 97% osišgana jest najczęœciej dla gramatury 150 g/m2, w przypadku LumiSilku Đ poniżej gramatury 150 g/m2. Papier charakteryzuje się wysokš białoœciš o niebieskawym odcieniu oraz równomiernš matowš powierzchnia. W tabeli 3 przedstawiono właœciwoœci papieru zwojowego LumiArt. Papier zwojowy przeznaczony jest do zadrukowywania technologiš offsetowš heat-setowš. Przeznaczony jest do drukowania: albumów, broszur, katalogów, luksusowych czasopism, okładek, materiałów reklamowych itp. Zalecana liniatura rastra to 74-80 linii/cm. Druki wykonane na papierze LumiArt sš podatne na sklejanie, laminowanie i lakierowanie wszystkimi typami lakierów. Papier zwojowy LumiArt charakteryzuje się również bardzo wysokš nieprzezroczystoœciš, wysokimi białoœciš i połyskiem oraz gładkš powierzchniš. W tabeli 4 przedstawiono właœciwoœci papieru zwojowego LumiSilk. Jest on przeznaczony do drukowania technologiš offsetowš heat-setowš: albumów, broszur, katalogów, luksusowych czasopism, okładek, materiałów reklamowych itp. Zalecana liniatura rastra to 74-80 linii/cm. Druki wykonane na papierze zwojowym LumiSilk sš podatne na sklejanie, laminowanie i lakierowanie wszystkimi typami lakierów. Papier LumiSilk zwojowy charakteryzuje się również bardzo wysokš nieprzezroczystoœciš i wysokš białoœciš. Reasumujšc: przedstawione papiery charakteryzujš się bardzo wysokš nieprzezroczystoœciš przy dużej białoœci i w przypadku papierów z połyskiem przy wysokim połysku. W celu uzyskania takich parametrów konieczna była optymalizacja procesu produkcyjnego, gdyż podwyższenie białoœci lub/i połysku powoduje jednoczesne obniżenie nieprzezroczystoœci papieru. Papiery rodziny Lumi charakteryzujš się odczynem pH oznaczanym na zimno równym 8 +/-0,2. Zalecane pH płynu nawilżajacego to 5,0-5,5. Przy drukowaniu z nawilżaniem alkoholowym zaleca się używanie roztworu zwilżajšcego o zawartoœci alkoholu izopropylowego wynoszšcej 8%. Papiery rodziny Lumi charakteryzujš się bardzo dobrš drukownoœciš i zadrukowalnoœciš (przerabialnoœciš). Aby zapewnić tego typu właœciwoœci, niezbędne sa badania zachowania się papieru podczas drukowania. Papiernia w Oulu ma bardzo dobrze zorganizowane laboratorium procesów drukowania. Jest to tak naprawdę drukarnia doœwiadczalna z odpowiedniš obsadš inżynierskš. Drukarnia doœwiadczalna Drukarnia doœwiadczalna papierni w Oulu wyposażona jest w maszynę offsetowš MAN Roland 305. Jest to maszyna pięciokolorowa o formacie 520 x 740 mm z przedłużonym wykładaniem. Maszyna wyposażona jest w wieżę lakierniczš. Maksymalna prędkoœć drukowania to 15 000 ark./h. Maszyna jest tak skonstruowana, że ma zespoły nawilżajšce alkoholowe i wodne bezalkoholowe oraz do offsetu bez nawilżania (waterless offset). Jest oprzyrzšdowana tak, aby możliwe było mierzenie różnych parametrów procesu drukowania; m.in. możliwy jest cišgły pomiar lepkoœci farby. Na maszynie drukowane sš różne testy, które następnie poprzez pomiar spektrofotometryczny pozwalajš na ocenę jakoœci druku na danym papierze. Laboratorium pracuje na potrzeby obecne oraz testuje nowe produkty. Drukarnia wyposażona jest także w maszynę cyfrowš Chromapress, gdyż właœnie w Oulu produkowany jest także papier powlekany do drukowania cyfrowego. W wyposażeniu jest jeszcze jedna maszyna, a mianowicie złamywarka firmy Stahl, służšca do badania jakoœci złamów. Ponadto wyposażenie do badania właœciwoœci papieru i farb. Praca drukarni doœwiadczalnej polega na wszechstronnym zbadaniu papieru, zanim trafi on do klienta. Również niektóre reklamacje sš tutaj badane. W artykule przedstawiono, jak na poczštku XXI wieku wyglšda produkcja nowoczesnych wysokojakoœciowych bezdrzewnych papierów wielokrotnie powlekanych. Zakład w Oulu nie jest jedynym w Europie, który tak dba o jakoœć produkowanego przez siebie papieru. Podobnych zakładów jest kilka.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>