Przemyœlany krok Đ Printmaster PM 74-2 w Drukarni ES-GRAF
6 gru 2016 14:42

Rynek usług poligraficznych wcišż się zmienia. Stale rosnš i tak już wysokie oczekiwania odnoœnie do zadrukowywania najprzeróżniejszych podłoży i formatów. Wymagana jest wysoka jakoœć, a krótkie terminy realizacji zamówienia stały się już regułš. W sytuacji pogłębiajšcej się recesji presja odczuwana jest zwłaszcza przez małe i œrednie zakłady poligraficzne. W zmaganiach rynkowych i osišgnięciu sukcesu niewštpliwie liczš się żelazna konsekwencja, pragmatyzm poparty wiedzš oraz umiejętne inwestowanie w optymalne technologie. Przykładem takiej polityki może być gdańska drukarnia ES-GRAF. Firma rozpoczęła swojš działalnoœć w 1990 roku. Na specjalnie zakupionej działce powstał pierwszy budynek zakładu. Poczštkowo drukarnia posiadała używanego Romayora i powielacz marki Gestetner. W 1992 roku doszedł kolejny, tym razem fabrycznie nowy Romayor 314. Wyposażenie uzupełniały proste urzšdzenia introligatorskie i aparat reprodukcyjny do wykonywania diapozytywów, z których były naœwietlane formy drukowe. Przez kilka lat była to baza, która wystarczała, aby realizować różnorodne zamówienia, głównie na akcydensy, wizytówki i papiery firmowe. Utrzymujšca się na rynku koniunktura, rosnšce zaufanie klientów do solidnoœci firmy i wzorowo realizowany plan przedsiębiorstwa pozwoliły na dalszy rozwój. W 1999 roku na powiększonej działce stanšł nowy zakład i pojawiła się nowa maszyna GTO 52-2. To była ogromna zmiana. O wiele efektywniejsza i zupełnie nowa jakoœć pracy Đ mówi Jerzy Staniszewski. Đ Z maszynš Heidelberga zetknšłem się jeszcze podczas nauki zawodu. Wiedziałem, że we własnej drukarni też będę chciał postawić podobnš. Naturalnš konsekwencjš rozwoju firmy i rosnšcej liczby zleceń była decyzja o zakupie maszyn pozwalajšcych na pracę w półformacie. Na poczštku 2001 roku zakupiona została wysoce zautomatyzowana szybka krajarka Polar o długoœci cięcia do 92 cm, a w listopadzie 2001 w drukarni stanšł nowy 2-kolorowy Heidelberg Printmaster 74. Dwukolorowy Printmaster 74 był dla nas optymalnym rozwišzaniem. Pomijajšc sprawy wyższych niewštpliwie nakładów inwestycyjnych, na obecnym etapie rozwoju ES-GRAFu ani maszyna 4-kolorowa, ani wyposażone o wiele bardziej w elektronikę maszyny serii Heidelberg Speedmaster nie byłyby właœciwym wyjœciem. Potrzebowaliœmy niezawodnej, solidnej i precyzyjnej maszyny w półformacie za rozsšdne pienišdze. GTO jest bardzo dobrš maszynš, jednak PM 74 to było przejœcie o krok dalej. Obecnie coraz więcej zleceń realizujemy właœnie z jej pomocš Đ mówi pan Staniszewski. Większoœć zleceń ES-GRAFu to nakłady rzędu 5-10 tys. odbitek drukowych. Do tego wystarczy maszyna 2-kolorowa. Printmaster przejšł więc większoœć prac takich jak ulotki, foldery, plakaty, kalendarze. Pracujšcy w ES-GRAFie Printmaster PM 74 miał swojš premierę podczas targów DRUPA 2000. Podczas wrzeœniowych targów PRINT 2001 w Chicago pokazano jego wersję 4-kolorowš. Jeżeli weŸmiemy pod uwagę dostępne na życzenie półautomatyczne urzšdzenie do odwracania, daje to łšcznie 4 modele maszyn: PM 74-2, PM 74-2-P, PM 74-4 oraz PM 74-4-P. Printmaster odznacza się prostš obsługš i szerokim spektrum zastosowań, ponadto zajmuje niewiele miejsca. Oferuje dużš elastycznoœć zadrukowywania różnych podłoży: od cienkich papierów aż do kartonów o gruboœci 0,6 mm, przy prędkoœci drukowania do 12 000 ark./h (zależnie od rodzaju pracy). Masywna konstrukcja i ukoœnie uzębione koła gwarantujš wysokš stabilnoœć maszyny podczas drukowania. System mocowania płyt EasyPlate to wysokiej klasy pod względem technicznym ergonomiczny mechanizm, zapewniajšcy szybkš wymianę płyt z zachowaniem dokładnoœci pasowania. Dzięki funkcji pozycjonowania cylinder płytowy automatycznie ustawia się w pozycji wymiany płyt. W codziennej pracy drukarni sprawdza się również nowy panel obsługi pozwalajšcy na zdalne sterowanie pasowaniem oraz prędkoœciš obrotów duktorów farbowych i wodnych. Dla drukarń takich jak ES-GRAF rozwišzania proste w obsłudze i skuteczne majš pierwszorzędne znaczenie. Jako opcja występuje również zdalna regulacja stref farbowych ClassicCenter. Zautomatyzowanie większoœci podstawowych funkcji obsługi, elastycznoœć pod względem zmian formatu i zadrukowywanego podłoża czyniš z niej bazowš maszynę dla małych i œrednich zakładów poligraficznych. ES-GRAF posiada również swojš własnš stronę internetowš. Państwo Staniszewscy nie myœlš na razie o jej rozbudowie pod kštem promocji lub realizowania produkcji multimedialnych. Œwiadomie wykorzystujš jednak nowe możliwoœci, jakie przynosi ze sobš Internet. W chwili obecnej tš drogš trafia do drukarni większoœć zapytań ofertowych. Drukarnia posiada tzw. sztywne łšcze umożliwiajšce transmisję plików do naœwietlania z przepustowoœciš 2 Mb/s. To pozwala optymalnie wykorzystać potencjał własnego studia prepress z naœwietlarniš postscriptowš i maksymalnie skrócić czas niezbędny na przygotowanie pracy do druku. Większoœć agencji reklamowych i firm współpracujšcych z ES-GRAFem, nie tylko z Polski, wykorzystuje tę możliwoœć. Coraz więcej zleceń poczšwszy od projektu, poprzez uzgodnienia układów stronic i arkuszy, korekty, aż po zatwierdzone do druku prace w postaci plików PDF itd. realizowanych jest właœnie w ten sposób. Pozytywny obraz drukarni uzupełnia sposób zorganizowania pracy zakładu i stworzone warunki pracy. Wszędzie panujš wzorowy porzšdek i czystoœć. Drukarnia wyposażona jest w systemy klimatyzacyjne, stały pomiar temperatury i wilgotnoœci powietrza w hali maszyn oraz inne odpowiednie systemy. Wkrótce rozpocznš się starania o uzyskanie certyfikatu ISO 9002. Możliwe, że w niedalekiej przyszłoœci, myœlšc o rozbudowie firmy, Państwo Staniszewscy zdecydujš się na maszynę 4-kolorowš. Może będzie to też Printmaster PM 74. Na pewno jednak będzie to kolejny przemyœlany krok.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>