Przyszłoœć w etykietach samoprzylepnych…Kolejny Gallus w Dekorze
6 gru 2016 14:42

Drukarnia Dekor powstała w 1977 roku i była jednš z pierwszych prywatnych firm poligraficznych w tamtym okresie. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalnoœci gospodarczej było łatwiejsze poza ówczesnym województwem warszawskim, stšd lokalizacja w miejscowoœci należšcej do innego województwa Đ wtedy siedleckiego. Poczštkowo produkcja opierała się na technologii sitodruku, a drukarnia specjalizowała się w drukowaniu etykiet samoprzylepnych w arkuszach. Nieco póŸniej zainstalowano jako jednš z pierwszych w Polsce maszynę typograficznš translatywnš, do produkcji etykiet w rolach, obsługujšcš m.in. branżę farmaceutycznš. Pod koniec lat osiemdziesištych drukarnia decyduje się na uruchomienie produkcji offsetowej na maszynach Solna i Planeta. W ówczesnych czasach klient kupował wszystko, co dało się przeczytać; ważny był krótki termin dostawy, zaœ jedynym podstawowym problemem było zabezpieczenie materiałów do produkcji, szczególnie pochodzšcych z importu Đ podkreœla Krzysztof Bogdanowicz, prezes zarzšdu drukarni Dekor. Zasadnicze zmiany przyniósł poczštek lat 90., kiedy trzeba było precyzyjnie okreœlić segment branży poligraficznej i specjalizację. Drukarnia Dekor postawiła na opakowania drukowane i etykiety samoprzylepne w rolach. Decydujšc się na taki krok Dekor miał już znaczne doœwiadczenia zwišzane z tš produkcjš, a prognozy gospodarcze sugerowały dalszy rozwój rynku opakowań w Polsce. Przełomem okazał się zakup w 1992 r. rotacyjnej maszyny fleksograficznej do produkcji etykiet samoprzylepnych w rolach, jednej z pierwszych w Polsce. W godzinę drukowała więcej niż wszystkie dotychczas eksploatowane maszyny podczas zmiany. Ta inwestycja wišzała się z koniecznoœciš szukania zupełnie innych klientów. Pozyskanie firm inwestujšcych w Polsce, takich jak Benckiser czy Danone, dostarczyło nowych zamówień. W tym czasie zakupiono dwie maszyny typograficzne do drukowania etykiet (Gallus R 200B) oraz drugš wyposażonš w zespoły rotacyjnego sitodruku i tłoczenia foliš metalizowanš na goršco z przeznaczeniem do drukowania etykiet kosmetycznych. Powszechne stosowanie farb utrwalanych promieniowaniem UV, cienkich płyt fotopolimerowych oraz technologii CtP spowodowało, że zaczęto uzyskiwać najlepsze rezultaty w produkcji etykiet w technice fleksograficznej. Przyszłoœć w dziedzinie etykiet samoprzylepnych w rolach należy do fleksografii, uzupełnionej sitodrukiem. Inne techniki drukowania w tym segmencie będš stanowić jedynie uzupełnienie, znajdujšc zastosowanie wyłšcznie do bardzo specjalistycznej produkcji. Decydujšcy czynnik to koszty i produkt porównywalny jakoœciowo z wydrukowanym w technikach offsetowej, typograficznej i bardzo rzadko rotograwiurowej. Đ wyjaœnia Ryszard Pietkiewicz, dyrektor ds. marketingu i rozwoju. To w znacznej mierze zadecydowało o zakupie w cišgu roku przez drukarnię Dekor dwóch maszyn fleksograficznych UV do produkcji etykiet samoprzylepnych: 8-kolorowej maszyny Gallus EM 280, która została oddana do użytku w sierpniu 2001 r. oraz 9-kolorowej z 2 zespołami sitodrukowymi do zamontowania w dowolnej pozycji zamiast zespołu drukujšcego fleksograficznego, oddanej do użytku w czerwcu br. To ostatnie elastyczne rozwišzanie oferowane przez firmę Gallus daje możliwoœć firmie Dekor zastosowania ww. zespołów sitodrukowych w maszynie 8-kolorowej zakupionej w zeszłym roku. W systemie firmy Gallus jest stosowana siatka produkowana również w fabryce Gallusa w St. Gallen. Jest to siatka ze stali nierdzewnej, stabilizowana pokryciem niklowym i laminowana powłokš fotopolimerowš. Dostępna jest w 8 standardowych rodzajach do zastosowania od cienkiej linii aż do konturowego drukowania wypukłego dla druku Braillem. Gallus zaopatruje każdego klienta w kompletne urzšdzenie do wykonywania płyt. Zastosowanie obejmuje powszechny ăno label lookÓ (nie wyglšda na naklejkę) oraz prace, podczas których białe, nieprzejrzyste tło jest nakładane w pierwszej kolejnoœci dla póŸniejszego nadruku. Ogromnš zaletš tego systemu jest krótki Đ ok. 20 minut Đ czas przygotowania gotowej formy sitodrukowej, co stwarza możliwoœć wysokiej elastycznoœci produkcji. Siatki sitodrukowe można zamówić zarówno w formie gotowych siatek przyciętych na konkretny format Đ dla klientów, którzy nie posiadajš urzšdzeń peryferyjnych do sitodruku Đ jak i w rolach, najczęœciej po 10 m. Dodatkowo zamontowano laminowanie UV. W maszynie został zastosowany nowy system lamp UV VCP firmy GEW z W. Brytanii. Wyposażona jest również w dwie sekcje wykrawania rotacyjnego. Od ponad 2 lat firmę Gallus w Polsce reprezentuje Heidelberg Polska. Mamy na miejscu serwis i magazyn częœci zamiennych. Znaczšca była również pomoc firmy Heidelberg w doborze odpowiedniej firmy leasingowej przy realizacji zakupu. Dzięki nowej inwestycji mogliœmy spełnić wymagania naszych klientów, szczególnie w odwzorowaniu trudnych motywów ilustracyjnych. Zastosowanie farb UV dało nam przewagę nad fleksografiš, w której stosowanie wówczas tego typu farb należało do rzadkoœci. Zamierzamy kontynuować drukowanie technikš fleksograficznš i wytwarzać inne produkty oprócz etykiet, jednak do tego potrzebne sš nowe maszyny znajdujšce się również w ofercie firmy Heidelberg (Gallus) Đ podkreœla Ryszard Pietkiewicz. Na dzień dzisiejszy drukarnia Dekor jako specjalista w drukowaniu etykiet samoprzylepnych w rolach stosowanych do oznaczania produktów na liniach konfekcjonujšcych w branżach chemii gospodarczej, spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, płynów i olejów samochodowych może się pochwalić znacznym wzrostem sprzedaży swoich usług do poziomu 1,6 mln zł miesięcznie. Poczštek lat dziewięćdziesištych to sprzedaż produkcji poligraficznej na poziomie 0,5 mln zł, dzisiaj Đ 20 mln rocznie. Drukarnia Dekor zatrudnia blisko 80 osób. Głównymi klientami sš m.in.: Reckitt Benckiser Đ Poland, Danone, Gold Drop, NP Pharma, Sokołów SA, Auto Land, Libella, Soraya. W cišgu roku drukarnia dostarcza etykiety do ok. 300 klientów, w skali miesišca do ok. 100. Miesięcznie zadrukowanych zostaje ponad 400 000 m2 laminatów samoprzylepnych pochodzšcych z firm Raflatac, JAC i Avery Dennison. Cele, jakie stawia sobie na dzień dzisiejszy drukarnia, to przede wszystkim wzrost sprzedaży do poziomu 15% udziału w rynku etykiet, doskonalenie działu prepress gwarantujšce poziom odwzorowania porównywalny z technikš offsetowš, zwiększenie wydajnoœci produkcji o 10% przez skrócenie czasu przezbrajania maszyn drukujšcych, a także zapewnienie jeszcze wyższych standardów obsługi klienta. Celem nadrzędnym firmy jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarzšdzania œrodowiskowego zgodnego z PN-ISO 14001 w połšczeniu z modyfikacjš stosowanego dotychczas systemu zapewnienia jakoœci zgodnego z PN-ISO 9002. Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych z firmy Heidelberg Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>