Reklama na œrodkach transportu
6 gru 2016 14:42

Mieszkańcy polskich miast wiedzš wszystko o korkach ulicznych, o długich jak spaghetti sznurach samochodów przerywanych sygnalizacjš œwietlnš. Tam, gdzie sš korki, sš i ciężarówki, samochody dostawcze, œrodki komunikacji. Tam, gdzie sš œrodki transportu, jest również reklama. Z myœlš o niej podłoża oferuje firma Avery Dennison. Bez wštpienia œrodki transportu sš doskonałym noœnikiem dla reklamy: cišgle w ruchu, docierajš do maksymalnego kręgu potencjalnych klientów. W krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych to zjawisko można już okreœlić jako dynamicznie rozwijajšcy się przemysł przynoszšcy istotne zyski kolejno: właœcicielowi pojazdu, firmie wynajmujšcej powierzchnię, firmie wykonawczej i reklamodawcy. Inwestycje w reklamę na pojazdach sięgajš w Europie ok. 800 mln USD i około 900 mln USD w Stanach. Polski rynek w tym zakresie szacowany jest na ok. 30 mln USD. Rynek poszukuje obecnie nowych, niestandardowych, o szerokim zasięgu noœników reklamy dla produktów, usług; noœników, które przycišgajš uwagę klientów. Reklama na pojazdach jest atrakcyjna, innowacyjna i zwiększa postrzegalnoœć, rozpoznawalnoœć danego produktu, marki, usługi. W efekcie jest znaczšcym sposobem zwiększenia sprzedaży. Jako reklama zewnętrzna pozwala danej firmie stać się częœciš społecznoœci. Dzięki grafikom umieszczanym na ogromnej liczbie noœników będšcych w cišgłym ruchu, reklama ta ma właœciwe oddziaływanie: stanowi doskonałe uzupełnienie różnorodnych mediów wybieranych do reklamy, dociera do tysięcy klientów pomiędzy domem a sklepem czy miejscem pracy w najlepszym czasie. Nie ma wštpliwoœci: pojazdy majš siłę oddziaływania! Uwarunkowania rynku Œrodki transportu mogš być skatalogowane według takich kategorii, jak: powierzchnia, kształt, wielkoœć floty, rodzaj aplikacji. Przyjrzyjmy się bliżej tym elementom: Ľ powierzchnia reklamowa: dla autobusu wynosi ok. 10 m2, dla tramwaju Đ ok. 16 m2, ciężarówka to 45 m2; Ľ kształt powierzchni: płaskie, sztywne burty, profilowane. Jest to najważniejszy czynnik determinujšcy wybór grafiki, przy czym czas emitowania reklamy ma tu drugorzędne znaczenie. Niestety w praktyce jest odwrotnie, co stanowi jednš z przyczyn niezadowolenia klienta z efektów wykonanej pracy; Ľ właœciciele (flot) pojazdów: firmy o szerokim zasięgu, posiadajšce flotę samochodowš znajš siłę identyfikacji wizualnej swojej marki. Firmy dysponujšce kilkoma samochodami znajdš tu okazję do zwiększenia konkurencyjnoœci poprzez prezentację logo na samochodach. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych występuje interesujšce zjawisko Đ powierzchnia œrodków transportu jest traktowana jako towar: 15-17% właœcicieli wynajmuje powierzchnię pod reklamę. W Polsce ta forma jest stosowana jedynie w przypadku œrodków komunikacji miejskiej; Ľ wielkoœć floty: w Europie Zachodniej i USA firmy posiadajšce od 2 do 5 ciężarówek stanowiš 25% ogólnej liczby firm z flotš samochodowš. Taka struktura pozwala na zastosowanie grafik wykonanych na drukarkach cyfrowych. I choć w Polsce sytuacja wyglšda odwrotnie: ok. 75% firm posiada 2-5 ciężarówek, to takie rozproszenie pozwala również na wykorzystanie wielkoformatowego druku cyfrowego lub grafik wycinanych ploterowo. Oferta Avery Dennison Đ winyle samoprzylepne o różnych właœciwoœciach Kluczowe pytania zadawane przez specjalistów Avery Dennison brzmiš: Jaka jest wyklejana powierzchnia Đ płaska czy profilowana? Jaki jest stopień wyprofilowania? Zależnie od odpowiedzi można zaproponować klientom właœciwš folię z bardzo szerokiego portfolio produktów, jakim dysponuje firma Avery Dennison do aplikacji na samochodach. Specjaliœci doradzajš też, jak uniknšć problemów z klejeniem. Okreœlenie odpowiedniego produktu zależy od podstawowych czynników: rodzaju podłoża, sposobu wykonania grafiki i czasu trwania aplikacji. W przypadku sztywnych, płaskich burt Avery Dennison poleca następujšce folie winylowe: HP 700 Đ winyl polimeryczny kalandrowany, 70-mikronowy, 60 kolorów, trwałoœć 5-7 lat; 6700 Đ winyl polimeryczny kalandrowany z szarym klejem pigmentowym pokrywajšcym, 100-mikronowy, biały, trwałoœć 5-7 lat, zadruk sitodrukowy; PF 800 Đ winyl polimeryczny wylewany, 50-mikronowy, 83 kolory, trwałoœć 8-10 lat; SC 900 Đ winyl polimeryczny wylewany, 50-mikronowy, 163 kolory, trwałoœć 12 lat; FC 400 Đ 100-mikronowy winyl monomeryczny do zadruku sitodrukowego; MPI 2000/3000 Đ polimeryczne winyle do cyfrowych wydruków wielkoformatowych. Wybór produktu zależy głównie od stopnia skomplikowania burt pojazdu. W przypadku podłoża płaskiego, lecz nitowanego rekomendowana jest wyłšcznie folia SC 900 ze względu na odpowiedniš plastycznoœć. Z myœlš o sztywnych profilowanych podłożach Avery Dennison rekomenduje następujšce folie: SC 900 Đ winyl polimeryczny wylewany, 50-mikronowy, 163 kolory, trwałoœć 12 lat; 6900 Đ winyl polimeryczny wylewany z szarym klejem pigmentowym pokrywajšcym, 50-mikronowy, biały, zadruk sitodrukowy, trwałoœć 10 lat; 6904 Đ winyl polimeryczny wylewany z opatentowanym klejem Easy Apply ułatwiajšcym aplikację, 53-mikronowy, biały, trwałoœć 10 lat, zadruk sitodrukowy; MPI 1000 Đ 50-mikronowy winyl wylewany do cyfrowych wydruków wielkoformatowych; IPM 1900 Đ 50-mikronowy winyl wylewany do wydruków ink jet. Jeœli chodzi o plandeki, podłoże to charakteryzuje się szczególnym składem chemicznym powodujšcym, że zachowuje ona swoje własnoœci podczas użytkowania (wielokrotne zwijanie i rozwijanie, warunki atmosferyczne, często ekstremalne itp.). Dla takiego podłoża został opracowany produkt, który po aplikacji z plandekš tworzy jednš całoœć; pracuje wraz z niš. Nie jest to oddzielna konstrukcja, która po wielokrotnym zwinięciu lub rozwinięciu zaczyna odchodzić od podłoża. Tu Avery Dennison zaleca folie: Avery 3000 Fasflex Đ do zadruku metodš sitodrukowš oraz Avery 2200 Signflex Đ do wykonywania grafik wyciętych ploterem. Produkty Avery Dennison objęte sš systemem gwarancji ASC (Avery Supreme Cover).

error: Kopiowanie zabronione!
cript>