RYOBI 3404 DI druk cyfrowy po japońsku
6 gru 2016 14:42

Nie tylko producenci systemów drukujšcych Đ niezależnie od noœników Đ ale także dostawcy konwencjonalnych maszyn drukujšcych odkryli rynek druku cyfrowego. Potwierdzeniem tego jest liczba sprzedanych maszyn. Najnowsza maszyna tego typu została wprowadzona niedawno na rynek europejski przez firmę Ryobi. Ten japoński producent maszyn drukujšcych już na jesieni 1997 roku rozpoczšł prace nad maszynš typu DI. We współpracy z firmš Presstek opracowana została maszyna Ryobi 3404 DI, po raz pierwszy zaprezentowana na targach DRUPA 2000. Do połowy bieżšcego roku sprzedano na całym œwiecie 40 maszyn tego typu. Według planów oraz posiadanych zamówień Ryobi przewiduje na rok 2001 sprzedaż około 250 maszyn DI. Liczba ta obejmuje również wersje OEM, ponieważ Ryobi udostępniła swojš maszynę innym dostawcom maszyn i systemów drukujšcych, m.in. firmie Xerox. Z punktu widzenia drukarza offsetowego jest to maszyna drukujšca dla suchego offsetu w formacie A3, wyposażona w zintegrowane naœwietlanie płyt oraz dużš liczbę zautomatyzowanych funkcji. Zdaniem producenta prowadzi to do znaczšco skróconego czasu narzšdu maszyny, wysokiej produktywnoœci nawet dla krótkich nakładów oraz wyższych obrotów bez zwiększania kosztów lub utraty jakoœci. Natomiast dla dostawców usług systemów druku cyfrowego Ryobi 3404 DI jest jedynie cyfrowym urzšdzeniem wyjœciowym, które można łatwo zintegrować z lokalnymi sieciami działów lub biur i które może być obsługiwane przez operatorów o małym doœwiadczeniu i bez specjalnego szkolenia, a mimo to zapewniać jakoœć oraz elastycznoœć druku offsetowego. Porównujšc do systemów kserograficznych, maszyna Ryobi nie jest przeznaczona do drukowania pojedynczych arkuszy, lecz nakładów zaczynajšcych się od ponad stu arkuszy poprzez kilkaset aż po kilka tysięcy. Konstrukcja maszyny Konstrukcja maszyny Ryobi 3404 DI charakteryzuje się systemem 5 cylindrów w konfiguracji ăVÓ. Bazujšc na amerykańskim patencie, podobnie jak maszyna KBA 74 Karat, maszyna posiada rozmieszczone wokół centralnego cylindra o potrójnej œrednicy dwa zestawy cylindrów płytowych i dociskowych o podwójnych obwodach. Formy drukowe dla dwóch kolorów zakładane sš na jednym cylindrze płytowym. Kolor jest nanoszony podczas połowy obrotu cylindra. Wałki nadajšce odstawiane sš na milimetry co każde pół obrotu cylindra. Ryobi zapewnia, że nawet przy dużych prędkoœciach nie powoduje to żadnych wibracji w maszynie. Taka konstrukcja maszyny sprawia, że arkusze przekazywane sš jedynie po dwóch obrotach cylindra dociskowego. Oznacza to, że maksymalna wydajnoœć 7000 ark./h osišgana jest przy prędkoœci obrotowej 14 000. Samonakładak oraz wykładanie maszyny 3404 DI bazujš na standardowej konstrukcji maszyn Ryobi w formacie A3. Dzięki elektrycznemu podnoœnikowi w obu przypadkach jest bardzo łatwo ustawić wysokoœć wózków (wysokoœć obu stosów wynosi 400 mm). Różne rozmiary papierów Đ od maksymalnego 340 x 460 mm po minimalny 90 x 100 mm Đ oraz ich gruboœci (od 0,06 do 0,3 mm) sš akceptowane przez maszynę. Transfer papieru przez maszynę jest monitorowany poczšwszy od samonakładaka, gdzie pracujš Đ znane z maszyn offsetowych Đ mechaniczny oraz elektroniczny układ detekcji podwójnych arkuszy. Całoœć zamocowana jest na solidnych bocznych odlewach żeliwnych, które wraz z odpowiednim ułożyskowaniem majš zapewnić pełnš stabilnoœć uzyskiwanej jakoœci produkcyjnej. Centralne smarowanie oraz system temperowania układu farbowego Đ cyrkulacja ciepłej i zimnej wody w rozcieraczach Đ stanowiš standardowe wyposażenie. Technologia DI Maszyna jest wyposażona w system laserów Pro Fire firmy Presstek. Każdy moduł lasera emituje cztery wišzki poprzez pojedyncze soczewki. Szeœć modułów zamontowanych na jednej głowicy naœwietlajšcej daje w sumie 24 wišzki laserowe, które wypalajš obraz na powierzchniach dwóch płyt drukujšcych jednoczeœnie. W przypadku uszkodzenia jednego lasera jedna z pozostałych głowic laserowych zastępuje go. Rozmiar punktu naœwietlanego przez laser może przyjmować jednš z dwóch œrednic: 28 mikronów przy rozdzielczoœci 1270 dpi oraz 21 mikronów przy rozdzielczoœci 2540 dpi. W systemie używane sš płyty PEARLdry Plus firmy Presstek. Materiał płytowy jest dostarczany z roli zamontowanej wewnštrz cylindra formowego Đ dwie rolki na jeden cylinder. Płyty sš automatycznie wysuwane i pozycjonowane na cylindrze. Jedna rolka zawiera materiał wystarczajšcy do wykonania 28 płyt. Liczba dostępnych płyt jest pokazywana na monitorze pulpitu operatorskiego. Podczas naœwietlania cylindry formowe obracajš się z prędkoœciš 18 000 obr./h. To umożliwia naœwietlenie pracy przy niskiej rozdzielczoœci w czasie 2 minut i 20 sekund, zaœ w cišgu 4 minut 30 sekund przy wysokiej rozdzielczoœci. Podczas naœwietlania zarówno samonakładak i zespoły farbowe, jak też wykładanie sš odłšczone. Pozwala to zredukować hałas, wibracje oraz zużycie elementów. Po naœwietleniu płyta jest automatycznie myta w dwóch cyklach Đ na sucho i na mokro. Podczas czyszczenia na sucho uwalniana warstwa silikonowa zostaje usunięta poprzez odcišg, zaœ jakiekolwiek pozostałoœci sš usuwane przez czyœciwo podczas czyszczenia na wilgotno. Cykle czyszczenia przebiegajš jednoczeœnie dla wszystkich czterech płyt. Układ farbowy Każdy zespół farbowy zawiera 15 wałków farbowych, w tym 4 nadajšce, co ma zapewnić szybki narzšd. Kałamarz farbowy jest podzielony na 11 stref, każda z własnym napędem. Strefy kałamarza sš zdalnie sterowane z pulpitu operatorskiego. Maszyna 3404 DI drukuje z użyciem dowolnych farb do suchego offsetu. Można drukować nie tylko kolorami podstawowymi CMYK, ale także kolorami specjalnymi, np. metalizowanymi czy fluorescencyjnymi. Aby przyspieszyć narzšd maszyny, zripowane dane sš analizowane w celu okreœlenia dokładnego poziomu nafarbienia. Optymalnš iloœć farby na wałkach ma zapewnić znane z innych maszyn firmy Ryobi oprogramowanie Ryobi Program Inking. Opcjonalnie na wykładaniu maszyny może być zainstalowana suszarka IR. Ryobi twierdzi, że pozwala ona zredukować czas suszenia nawet o połowę. Workflow Wszystkie główne funkcje produkcyjne sš automatycznie kontrolowane. Dane produkcyjne sš wysyłane z komputera do RIPa i po przetworzeniu sš dostępne na serwerze. Prace już wykonane mogš być przywołane z serwera na pulpicie operatorskim. Funkcja AutoPrint umożliwia automatyczne prowadzenie produkcji, a operator zawsze będzie wiedział ăo co chodziÓ. Pulpit operatorski ma zapewnić bardzo łatwš obsługę. Oprogramowanie jest przejrzyste, wszystkie działania można obserwować na monitorze. Operacje takie, jak: wysunięcie płyty, naœwietlanie, nafarbianie, mycie wałków itp. mogš być kontrolowane z pulpitu operatorskiego. W pulpicie można zaprogramować i zapisać do 50 prac. Ryobi jako członek organizacji zrzeszajšcej dostawców maszyn i urzšdzeń, którzy opracowujš format CIP4, zapewnia możliwoœć implementacji cyfrowego przekazu danych opisujšcych całe zamówienie. Opracowano na podstawie materiałów firmy Ryobi

error: Kopiowanie zabronione!
cript>