Shinohara Đ fakty kontra mity
6 gru 2016 14:42

Minęły już 3 lata obecnoœci japońskich maszyn offsetowych marki Shinohara na rynku polskim. Maszyny te znane były od kilkunastu lat pod markš Fuji. Słynęły one z niezawodnoœci, a mimo to wprowadzeniu tych maszyn na rynek pod nowš markš Shinohara towarzyszyło wiele obaw i wštpliwoœci. Jednakże, jak się okazało, obawy były nieuzasadnione, a pierwsze trzy lata sprzedaży tych maszyn należy uznać za bardzo udane. W tak krótkim czasie kolejni polscy użytkownicy przekonali się o słusznoœci swojego wyboru. Bardzo duże zainteresowanie maszynami marki Shinohara produkowanymi w formatach B3, A2 oraz B2 œwiadczy o potrzebie istnienia na polskim rynku alternatywy dla dotychczasowych liderów rynkowych w podanym zakresie. Okazuje się, że obawy i wštpliwoœci dręczyły prawie wszystkich użytkowników maszyn Shinohara przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowej japońskiej maszyny drukujšcej. Dotyczyły one braku wiedzy na temat japońskiego dostawcy, pojawiły się też wštpliwoœci co do konstrukcji samej maszyny i serwisu oraz dostępnoœci częœci zamiennych. Pomimo niepewnoœci doszło jednak do podpisania kontraktów; co zatem o tym zadecydowało, że znalazła się Đ można powiedzieć natychmiast Đ grupa potencjalnych nabywców? W przypadku Pani Małgorzaty Stefko, właœcicielki drukarni JM Stefko z Poznania, zadecydowały wyniki badań rynków zachodnich, które to badania zaœwiadczyły o dużej niezawodnoœci maszyn marki Shinohara. Zdobycie tych informacji nie było trudne, bowiem producent posiada obecnie przedstawicielstwa w 30 krajach, a do tej pory wykonano ponad 15 000 instalacji. W drukarni AN Studio z Poznania wyboru dokonano na podstawie dokładnej analizy plusów i minusów, ale też trochę przez przekorę Đ jak to okreœliła właœcicielka drukarni Pani Anna Jesiołkiewicz Đ lubimy wyzwania i odkrywanie nowych lšdów. Nie zawsze to, co popularne i typowe, jest najlepsze. Trzeba umieć wybrać z ofert różnych producentów rodzynki, które czasem wyglšdajš niepozornie. Natomiast w drukarni Drogowiec z Kielc wzięto pod uwagę oferowane przez różnych producentów możliwoœci techniczno-produkcyjne w odniesieniu do cen tych maszyn i na tej podstawie œwiadomie zdecydowano o zakupie maszyny Shinohara. Pan Kazimierz Miernik, przedstawiciel PUTiRB Drogowiec, wprost stwierdza: W okresie 22 miesięcy eksploatacji wykonanych zostało na niej ponad 33 mln odbitek. Druk wykonywany był na różnorodnych papierach od cienkich i powlekanych poczynajšc, aż do kartonów kredowanych. Na tych zróżnicowanych materiałach uzyskiwaliœmy dobrej jakoœci druk z poprawnymi pasowaniami oraz dobrym oddaniem kolorów. Jak się z perspektywy czasu okazało, ryzyko to było opłacalne i wzbogaciliœmy swój park maszynowy o wysokiej jakoœci nowoczesnš i wydajnš maszynę. Decyzja o zakupie maszyny w drukarni Buchalter ze Szczecina nie powstała nagle, lecz poprzedzona była wnikliwym badaniem rynku zarówno pod względem cenowym, jak i parametrów technicznych maszyn. Duży wpływ na decyzję o wyborze maszyny miał ogólny obraz serwisu oferowanego przez sprzedawcę i producenta. Serwis maszyn poligraficznych oferowany przez firmę Mercator był nam znany jako dobrze i sprawnie działajšcy (Krzysztof Chabros Đ kierownik drukarni Buchalter). Pozytywne doœwiadczenia zwišzane z użytkowaniem maszyny Shinohara miały wpływ na decyzję o zakupie kolejnej takiej maszyny do drukarni Buchalter. Decyzja podjęta w drukarni ăBernardinumÓ w Pelplinie, według jej dyrektora Pana Tadeusza Serockiego, podyktowana była kilkoma względami: To ich skuteczne metody jasnego przekazywania wiedzy na temat urzšdzeń, które sprzedajš oraz elastycznoœć w negocjacjach spowodowały, że po krótkim czasie nie miałem wštpliwoœci, jakie urzšdzenie zostanie zainstalowane w naszej drukarni. Nie ukrywam, że wszystko, czego dowiedzieliœmy się na temat maszyny, potwierdza się w czasie jej eksploatacji. Szczególnie wskazałbym kilka zalet maszyny Shinohara: ze względu na konstrukcję (cała 4-kolorowa maszyna w jednym korpusie) montaż trwał jedynie 3 dni, co nie zakłóciło toku 3-zmianowej pracy naszej drukarni; bardzo sprawny i szybki narzšd (œrednio 10 zmian prac w cišgu 8 godzin przy œrednim nakładzie 1500 ark.); szybkoœć pracy 12 000 ark./h, wysokie parametry druku i na dodatek wszystko przy mało skomplikowanej obsłudze (szkolenie personelu trwa 1 dzień!). Należy dodać, iż to właœnie na maszynie Shinohara wykonany zostanie reprint jedynego w Polsce egzemplarza dwutomowej Biblii Gutenberga. Przy wyborze japońskiej maszyny drukujšcej pojawiły się również wštpliwoœci dotyczšce serwisu i dostępnoœci częœci zamiennych z kraju, jakim jest Japonia, ale obawy te okazały się nieuzasadnione. Tak ocenia to Pani Małgorzata Stefko: Kontakt z serwisem Mercatora, jego błyskawiczna reakcja łšcznie z szybkim œcišganiem wsparcia z Japonii sš bardzo dobre; oraz Pan Krzysztof Chabros: Zamówione częœci zamienne docierajš z Japonii do maszyny w cišgu doby. Poza tym podstawowe częœci zamienne i eksploatacyjne posiada Mercator w stałej ofercie. Użytkownicy maszyn drukujšcych wybierajšc technologię wysokiej jakoœci zasługujš na najlepszy serwis, bowiem konsultacje specjalisty, dostępnoœć częœci zamiennych i niezawodny serwis okreœlajš wydajnoœć każdego systemu. Z tych właœnie względów firma Mercator Poligrafia postanowiła zaproponować coœ więcej niż pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż częœci zamiennych. A mianowicie na poczštku kwietnia br. przeprowadzony został wraz z przedstawicielami dostawcy bezpłatny patrol serwisowy maszyn. Patrol ten został bardzo mile przyjęty przez użytkowników maszyn Shinohara, dlatego też stanie się on stałym elementem działań serwisowych firmy Mercator Poligrafia oraz producenta. A oto kilka opinii na ten temat: Anna Jesiołkiewicz: Miło zostaliœmy zaskoczeni wizytš serwisu japońskiego. Œwiadczy to o poważnym traktowaniu naszego rynku przez producenta i sprzedajšcego. Tadeusz Serocki: Ostatnio zostaliœmy pozytywnie zaskoczeni przez przyjazd do nas, jak się potem dowiedzieliœmy, tzw. patrolu serwisowego. To grupa polskich mechaników serwisowych firmy Mercator Poligrafia wzmocniona przedstawicielami firmy Shinohara z Japonii. Bardzo interesowali się stanem maszyny oraz jej obsługš. To zupełne novum na rynku sprzedaży urzšdzeń poligraficznych. Brawo. Również obawy co do obsługi japońskiej maszyny zostały szybko rozwiane, bowiem, jak twierdzi Pan Kazimierz Miernik (PUTiRB Drogowiec): Dzięki dużemu zaangażowaniu oraz chęci zaprezentowania nam pełnych możliwoœci tej maszyny przez pracowników Mercator Poligrafia SA nasi pracownicy w stosunkowo krótkim czasie opanowali obsługę i pracę na tej maszynie przy zachowaniu wysokiej jakoœci druku i osišgajšc zadowalajšcš wydajnoœć. Tak więc, jak pokazała rzeczywistoœć, wszystkie obawy i wštpliwoœci były przedwczesne i bardzo szybko zamieniły się one w sukces użytkowników, którzy Đ jak twierdzi Pan Kazimierz Miernik: posiadajšc tę maszynę sš w stanie spełnić najwyższe wymagania klientów. Ponadto posiadanie maszyn Shinohara w drukarni dało ich właœcicielom pełne poczucie bezpieczeństwa. Uruchomienie tej maszyny mnie osobiœcie dało pewnoœć wykonania każdej, nawet najtrudniejszej pracy w taki sposób, by zadowolić nawet najbardziej wymagajšcego klienta. To już zostało na rynku dostrzeżone (Tadeusz Serocki). W obecnej chwili obserwuje się rosnšce wymagania klientów co do jakoœci druku, terminów wykonania. Posiadanie maszyny Shinohara powoduje duży wzrost zainteresowania firm ulokowaniem u nas zleceń (Krzysztof Chabros). Pewnoœć sprostania wymaganiom zleceniodawców wynika między innymi z rozwišzań techniczno-konstrukcyjnych zastosowanych w maszynach Shinohara. Tak zostały one ocenione przez Pana Krzysztofa Chabrosa: Shinohara odróżnia się od innych maszyn drukarskich wysokš kulturš technicznš, perfekcyjnym wykonaniem, niezawodnoœciš w pracy. Niewštpliwie wielkim atutem maszyny jest doskonały paser pozwalajšcy na uzyskanie idealnego wydruku. Ponadto maszyna charakteryzuje się bardzo małym przyrostem punktu rastrowego. Błyskawiczne ustawienie maszyny pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu produkcji, a co za tym idzie Đ na obniżenie kosztów produkcji. Staliœmy się drukarniš bezkonkurencyjnš w regionie. Podobnej oceny dokonała Pani Anna Jesiołkiewicz dodajšc jednoczeœnie: Bardzo ważny jest też sposób pasowania Đ koszenie realizuje się przez przesuwanie płyty, a nie zmianę położenia cylindrów względem siebie. W innych maszynach występujš często problemy z elektronikš i oprogramowaniem Đ w maszynie Shinohara takich problemów po prostu nie ma. Zużycie energii jest o prawie połowę mniejsze niż w innych maszynach, co pozwala sšdzić, że zastosowane rozwišzania wyprzedzajš o epokę innych producentów. Ta pewnoœć, satysfakcja i poczucie bezpieczeństwa użytkowników maszyn Shinohara pozwalajš stwierdzić, że droga obrana przez firmę Mercator Poligrafia przed trzema laty, polegajšca na uzupełnieniu oferty o elitarne japońskie maszyny drukujšce, prowadzi we właœciwym kierunku. Ponadto jest to najlepszy przykład pokazujšcy, że powierzchowne opinie o rzekomo ăegzotycznymÓ produkcie sš mitem. Artykuł sponsorowany