Taœma klejšca do fleksograficznych płyt drukowych
6 gru 2016 14:42

Wymagania odnoœnie do jakoœci wyrobów poligraficznych stale rosnš. Można temu sprostać przez stosowanie coraz nowoczeœniejszych technologii. Przykładem może tu być cyfrowe przenoszenie tekstu i obrazu lub płyty CtP, których stosowanie powinno się według prognoz podwoić do 2005 roku. Nowoczesne technologie sš też ważne dlatego, że pozwalajš one na przeciwdziałanie konkurencji ze strony innych technik drukowania oraz na umocnienie się na rynku. W centrum rozważań o jakoœci nadal znajduje się we fleksografii przebieg procesu drukowania. Ponieważ œciœliwy podkład pod płyty drukowe ma wpływ na znacznš częœć procesu drukowania i także decyduje o jakoœci, to optymalizacja ma tu duże znaczenie. Przy tworzeniu takiego podkładu na bazie œciœliwych tulei należy też zwracać uwagę na stosowanie odpowiedniej taœmy klejšcej. Najbardziej nadajš się obustronnie klejšce taœmy z folii, przy których siła klejenia jest różna na obu stronach. Przy stosowaniu twardych tulei lub stalowych cylindrów stosowane sš taœmy klejšce œciœliwe, tzw. piankowe taœmy klejšce. W tym przypadku jakoœć drukowania jest okreœlana przede wszystkim przez rodzaj zastosowanej pianki. Posługiwanie się takš taœmš zależy od jej budowy. Tylko zastosowanie odpowiedniej pianki pozwala na uzyskanie we fleksografii wysokiej jakoœci drukowania. Takie właœciwoœci pianki, jak: œciœliwoœć, elastycznoœć i zdolnoœć powracania do pierwotnej formy sš okreœlane przez rodzaj zastosowanych polimerów oraz przez strukturę komórek. Œciœliwoœć piankowej taœmy klejšcej musi być dostosowana do drukowanego motywu. Przy druku rastrowym należy stosować miększš piankowš taœmę klejšcš, aby uniknšć przyrostu wartoœci tonalnej punktu podwyższonej przez jego deformację. Przy kombinacji na płycie rastra i linii należy stosować twardszš taœmę piankowš, aby uzyskać niezbędnš gęstoœć optycznš w pełnych tonach. Ponieważ podczas drukowania pianka jest przy każdym obrocie œciskana i rozluŸniana, duże znaczenie majš elastycznoœć i powracanie do pierwotnej formy. Te właœciwoœci muszš być zapewnione nawet przy dużych prędkoœciach drukowania. Szczególnie przy dłuższych przebiegach ważne jest, aby wykluczyć nagłe osłabienie komórek. Okršgłe, równomierne komórki zapewniajš wysokš elastycznoœć i bardzo dobrš zdolnoœć powracania do pierwotnej formy, co w rezultacie prowadzi do uzyskiwania wysokiej jakoœci, szczególnie przy trudnych motywach i dużych nakładach. Naklejanie taœmy klejšcej na cylinder lub na tuleję musi być łatwe i nie mogš przy tym powstawać pęcherzyki powietrza. Specjalna warstwa o odpowiedniej strukturze powierzchni pozwala na wyciskanie zamkniętego powietrza. Wbudowana warstwa stabilizujšca umożliwia zmianę pozycji taœmy i zapobiega jej rozcišganiu się, co mogłoby prowadzić do różnic w gruboœci taœmy, a więc do obniżenia jakoœci. Podobnie łatwe i bez tworzenia się pęcherzyków powietrza musi być naklejanie płyty drukowej. Decydujšca jest tu możliwoœć zmiany pozycji płyty. W tym momencie masa klejšca musi wykazywać właœciwoœci odwracalne. Warstwa stabilizujšca zapobiega unoszeniu się i rozcišganiu taœmy klejšcej podczas drukowania. Taœma musi też wykazywać odpornoœć na farby drukarskie i ich rozpuszczalniki. Przy demontowaniu płyty drukowej nie mogš pozostawać na niej resztki kleju z taœmy klejšcej, a płyta nie może się deformować, gdyż inaczej nie mogłaby ona być ponownie wykorzystana do drukowania. Resztki kleju nie mogš też pozostawać na cylindrze lub tulei. Masa klejšca musi więc być dostosowana z jednej strony do stalowego podłoża cylindra, a z drugiej strony do powierzchni płyty drukowej. Aby więc taœma klejšca spełniała stawiane jej wymagania, musi to być kompleksowy wielowarstwowy produkt ze specjalnymi masami klejšcymi. Na podstawie ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 5/2002 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>