Targi sš zawsze po twojej stronie!!!
6 gru 2016 14:44

Polska już prawie od pół roku jest w strukturach Unii Europejskiej. Otwarcie rynku unijnego daje swobodę przepływu towarów i usług, ostatecznie znosi wszelkie bariery w kontaktach pomiędzy prawie 400-milionowym rynkiem zbytu a tak jeszcze niedawno wyizolowanym œwiatem państw Europy Œrodkowej i Wschodniej. Jest to kolejny moment dla firm, kiedy należy skupić się nad zajęciem i ugruntowaniem pozycji na rynku krajowym oraz zaplanować rozwój ukierunkowany na rynki krajów Unii. Zdolnoœć firmy do osišgania sukcesu zależy przede wszystkim od umiejętnoœci wyczuwania rynku. Jest to zdolnoœć do zrozumienia obecnych i pojawiajšcych się potrzeb i pragnień klientów. Jednym z najsprawniejszych narzędzi marketingowych zapewniajšcym osišganie powyższych celów, wspomagajšcym rozwój firmy i dajšcym stabilnoœć sš targi i wystawy gospodarcze. Tym bardziej, że nie ma żadnej podstawy, aby sšdzić, iż gospodarka w Europie i na œwiecie w następnych dziesięcioleciach osišgnie pod względem wzrostu swój kres. Narodowy i œwiatowy popyt na towary i usługi jest ogromny i różnorodny. Gotowoœć wyjœcia naprzeciw temu popytowi z wyrobami i usługami odpowiednimi dla danego rynku, o dobrej jakoœci i korzystnych cenach istnieje zawsze, tak w skali regionu, kraju, jak i œwiata. Z tego wynika fundamentalne uzasadnienie i zarazem potrzeba poszukiwania metod komunikacji z rynkiem. W najnowszym marketingu zaczyna dominować poglšd, że o trwałym sukcesie ekonomicznym nie przesšdza wielkoœć firmy i jej udział w rynku, ponieważ w ostatecznym rozrachunku to klient zadecyduje, kto pozostanie na rynku i odniesie sukces. To klienci sprawiajš, że interes się rozwija. Dlatego bezpoœredni kontakt z odbiorcami i klientami jest najważniejszš strategiš. Targi wzmacniajš tę strategię, ponieważ ich istotš jest organizowanie, kreowanie i ułatwianie kontaktów. Sprzedawca i konsument to podmioty, które targi starajš się połšczyć. Czego wczeœniej nie było na targach, tego nie ma na rynku. Wœród wszystkich strategii targi sš najtańszym i najskuteczniejszym sposobem wejœcia na rynek oraz budowania i podtrzymywania wizerunku marki. Sš publicznym testem na trafnoœć nowej strategii i produktu. Coraz więcej oferentów spotyka się na rynku, coraz więcej produktów i usług musi być promowanych, reklamowanych, polecanych. Wzmacnia to koniecznoœć szerszej informacji i lepszej komunikacji. Ponieważ żaden inny instrument komunikacji i marketingu nie jest szybszy, pewniejszy, praktyczniejszy i jednoczeœnie bardziej osobisty niż właœnie targi, dlatego będziemy mieli do czynienia ze wzrostem gospodarki targowej, co z kolei będzie miało bezpoœrednie przełożenie na rozwój i dobrobyt firm. Czego Państwu serdecznie życzymy. Artykuł dostarczony przez Poznańskš Agencję Targowš INEXPO